Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Społeczne role intelektualistów – „public intellectuals” w polskiej historii powojennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL600 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TABS: Społeczne role intelektualistów – „public intellectuals” w polskiej historii powojennej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie historią idei i myśli społecznej, rolą elit intelektualnych w debacie publicznej i w szeroko pojętej sferze publicznej. Zajęcia skierowane są do wszystkich tych, których interesuje problematyka intelektualistów (publicznych) oraz przemiany roli, jaką pełnią w życiu społecznym.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone analizie fenomenu nazywanemu z angielska Public Intellectuals (Intelektualiści publiczni/intelektualiści pożytku publicznego)

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych koncepcji kapitalizmu w myśli społecznej.

Celem prowadzonych zajęć jest omówienie roli oraz funkcji pełnionych przez intelektualistów w Polsce, od zakończenia II wojny światowej aż do czasów współczesnych. Ze szczególnym uwzględnieniem sporów ideowych, wyborów intelektualnych, jakich musieli dokonać (i dokonywali) polscy intelektualiści w tym okresie.

W pierwszym etapie realizacji zajęć wprowadzone zostaną najważniejsze teoretyczne ujęcia dotyczące intelektualistów (w tym intelektualistów publicznych) i roli, jakie pełnią (czy powinni) oni pełnić w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Kolejny etap zajęć dotyczyć będzie konkretnych dyskusji, sporów, wyborów ideowych, które miały znaczenie dla formowania się pola intelektualistów w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zajęcia zakończone zostaną krytycznym podsumowaniem współczesnych kierunków zaangażowania intelektualistów w sferę publiczną.

Literatura:

1. Lipset SM, Basu A. (1975), Intellectual types and political roles. In The Idea of Social Structure, ed. L Coser, Harcourt Brace, New York, pp. 433–470.

2. Znaniecki F., (1984), Społeczne role uczonych, wybór, wstęp, przekł. tekstów ang. i red. nauk. Jerzy Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

3. Gramsci A., (1977), Intelektualiści i organizowanie kultury, w: P. Śpiewak, Gramsci, Wiedza Powszechna, Warszawa.

4. Mills C.W., (1944) 1963. The social role of the intellectual, In Power, Politics and People, ed. IL Horowitz, pp. 292–304. Ballantine, New York.

5. Said, E.W. (1996), Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures, New York.

6. Coser L, (1997), Man of Ideas: A Sociologist’s View, New York.

7. Misztal Barbara, 2007, Intellectuals and the public good, Creavity and Civil Courage, Cambridge.

8. Shils Edward, (1972), Intellectuals and the Powers and Other Essays, University of Chicago Press.

Pozostałe lektury zostaną podane później po pierwszym spotkaniu seminaryjnym

Efekty uczenia się:

ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk teoretycznych oraz ideowych.

jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

Posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

jest świadomy złożoności i różnorodności zachowań ludzkich, społecznych oraz relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w sferze publicznej

posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

potrafi określić wpływ procesów grupowych na zachowanie jednostki

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.