Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Międzykrajowe badania wartości: tradycja i nowe wyzwania (w świetle kolejnej, VI fali badań EVS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL607 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TABS: Międzykrajowe badania wartości: tradycja i nowe wyzwania (w świetle kolejnej, VI fali badań EVS)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs statystyki i/lub analizy danych ilościowych

Umiejętność czytania tekstów po angielsku, podstawowa umiejętność analizy danych przy pomocy pakietu SPSS


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone projektowi badawczemu European Values Survey, w szczególności krytycznej ocenie zagadnień, którym jest poświęcony. W 2017 r. planowana jest kolejna edycja tego sondażu i zespół badaczy odpowiedzialny za jego realizację stoi przed pytaniami o ostateczny kształt badania, które zostanie wówczas przeprowadzone. W tym kontekście zajęcia będą poświęcone zmianom systemów wartości w różnych krajach i grupach krajów (np. Polska i kraje Europy Środkowej) w kontekście procesów integracji europejskiej i ingerujących w nie zjawisk kryzysowych oraz analizom „słabych punktów” porównywalności zbieranych do tej pory danych. Problemem do rozwiązania jest np. odmienne rozumienie podstawowych pojęć (np. demokracja, wolność) w różnych krajach i różnych obszarach Europy.

Pełny opis:

Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący zmian systemów wartości Europejczyków (European Values Survey) został zaprojektowany w określonych ramach teoretycznych. To przede wszystkim popularne w latach siedemdziesiątych teorie modernizacji, uniwersalizacji oraz racjonalizmu zachodnioeuropejskiego. W latach dziewięćdziesiątych była to teoria Ronalda Ingleharta zakładająca dwa kierunki przemian wartości, zależnych od globalnych procesów rozwoju gospodarczego i modernizacji. Pierwszy z tych kierunków to zmiany na skali wartości, od uznawania tradycyjnych wzorów instytucji i autorytetów, do wartości świecko-racjonalnych, podkreślających indywidualne osiągnięcia. Drugi kierunek zmian – to przejście od orientacji na wartości materialistyczne do wartości postmaterialistycznych. Dane zebrane w czterech falach badania EVS dają możliwość weryfikacji tych hipotez w zbiorze krajów różniących się poziomem rozwoju ekonomicznego, systemem politycznym, historią i stopniem religijności.

Zajęcia będą poświęcone m.in. następującym zagadnieniom:

1. Omówienie zmian zachodzących w obrębie teorii, które stanowiły oparcie dla badań empirycznych i pokazanie, jak te zmiany wpływały zarówno na sposób zbierania danych, jak na ich interpretacje

2. Prześledzenie zmiany systemów wartości w różnych krajach i grupach krajów (np. Polska i kraje Europy Środkowej) w kontekście procesów integracji europejskiej i ingerujących w nie zjawisk kryzysowych.

3. Analiza „słabych punktów” porównywalności istniejących danych takich, jak np. odmienne rozumienie podstawowych pojęć (np. demokracja, wolność) w różnych krajach i różnych obszarach Europy.

4. Omówienie strony teoretycznej „modnych” podejść analitycznych wykorzystywanych w analizie danych EVS, jak np. multilevel analysis, czyli wielopoziomowa analiza regresji.

W związku ze zbliżającą się 6 falą badań chcemy przygotować propozycję zmian w sposobach zbierania niektórych informacji. Planujemy włączenie do współpracy badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Słowacja, Czechy, Ukraina).

Podczas seminarium będą omawiane zarówno kwestie teoretyczne, jak i zagadnienia z zakresu socjologii empirycznej i analizy danych.

Literatura:

Arts W., Hagenaars J., Halman L.(eds). 2003. The Cultural Diversity of European Unity; .

CBOS, 2005.

Eurobarometr Surveys: Standard Eurobarometr Special Surveys; http:europe,Eu.int/com/public_opinion

Halman L., Luijkx R., van Zundert M. 2005. Atlas of European Values. Brill, Tilburg University, Tilburg.

Inglehart, R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton University Press, Princeton.

Inglehart, R., Norris P. (2009). Wzbierająca fala. PIW, Warszawa

Inglehart R., Welzel C. 2004. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge University Press, New York.

Jasińska-Kania A., Marody M. (red.). 2002. Polacy wśród Europejczyków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jasińska-Kania A. (2009). „Co cenią Polacy”.Academia vol.19, Nr.3, s.8-11.

Kohn, M. 1989. Cross National Research in Sociology

Sasaki M (ed.). 2009. . New Frontiers in Comparative Sociology

Jasińska-Kania A. (red.), Wartości i zmiany Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W16 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii. W szczególności w zakresie dotyczącym przemian systemów wartości.

K_W26 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_W28 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej i stosuje je do interpretacji wyników analiz empirycznych

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji. W szczególności podać sposoby operacjonalizowania pomiaru różnych wartości

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – aktywność na zajęciach

Przygotowanie i przedstawienie na zajęciach własnej prezentacji dotyczącej wybranego aspektu teoretycznego lub empirycznego Europejskiego Sondażu Wartości.

Napisanie recenzji wybranego artykułu naukowego dotyczącego badania wartości

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.