Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ: Badanie mobilności - transnarodowe przestrzenie społeczne i inne współczesne koncepcje w badaniu migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL640 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJ: Badanie mobilności - transnarodowe przestrzenie społeczne i inne współczesne koncepcje w badaniu migracji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką zróżnicowania kulturowego i / lub migracji

Skrócony opis:

Zagadnienie mobilności ludzkiej stanowi od dziesięcioleci jeden z centralnych przedmiotów zainteresowania badaczy społecznych, a zarazem ambitne wyzwanie badawcze. Różnorodne szacunki ilościowe dotyczące zagadnienia migracji mają charakter co najwyżej przybliżony; nieprecyzyjny i nieostry charakter cechuje również podstawowe pojęcia służące do analizy zjawisk związanych z mobilnością. Przestrzenne przemieszczanie się ludzi pomiędzy jednostkami politycznymi (obecnie: państwami) towarzyszyło ludzkości od wieków, zarazem zachwiewa jednak tradycyjnym rozumieniem społeczeństwa jako zamkniętej całości o ściśole określonych granicach. Tradycyjne podejście do badania zagadnienia migracji, oparte na dychotomii pomiędzy krajem pochodzenia a krajem docelowym oraz rozróżnieniem migracji tymczasowej i stałej (docelowej) zostało poddane wieloaspektowej krytyce.

Pełny opis:

Zagadnienie mobilności ludzkiej stanowi od dziesięcioleci jeden z centralnych przedmiotów zainteresowania badaczy społecznych, a zarazem ambitne wyzwanie badawcze. Różnorodne szacunki ilościowe dotyczące zagadnienia migracji mają charakter co najwyżej przybliżony; nieprecyzyjny i nieostry charakter cechuje również podstawowe pojęcia służące do analizy zjawisk związanych z mobilnością. Przestrzenne przemieszczanie się ludzi pomiędzy jednostkami politycznymi (obecnie: państwami) towarzyszyło ludzkości od wieków, zarazem zachwiewa jednak tradycyjnym rozumieniem społeczeństwa jako zamkniętej całości o ściśole określonych granicach. Tradycyjne podejście do badania zagadnienia migracji, oparte na dychotomii pomiędzy krajem pochodzenia a krajem docelowym oraz rozróżnieniem migracji tymczasowej i stałej (docelowej) zostało poddane wieloaspektowej krytyce. Aktualnie, jedną z koncepcji majacych na celu uchwycenie zagadnienia mobilności jest koncepcja transnarodowych przestrzeni społecznych, definiowanych przez Faista jako „względnie stałe, trwałe i gęste zbiory więzi, wykraczające poza i przekraczające granice niepodległych państw”. Podejście to stanowi jedno z centralnych pojęć współczesnych studiów migracyjnych, będąc ważną kategorią analityczną w ramach socjologii i antropologii kultury. Jednocześnie, badanie tego rodzaju przestrzeni stanowi poważne wyzwanie metodologiczne. Dotychczas dominujący styl badań migracyjnych bazujący na dychotomii kraju wysyłającego i kraju przyjmującego, określane mianem „metodologicznego nacjonalizmu” (Glick-Schiller) okazuje się niewystarczające do uchwycenia transnarodowych przepływów, obejmujących wielorakie wymiary:

-przepływy ludzi

-przepływy kapitału ekonomicznego i społecznego

-przepływy treści kulturowych

Podczas zajęć, studenci będą zapoznają się z rozmaitymi podejściami metodologicznymi oraz technikami badawczymi związanymi z transnarodowością, takimi jak etnografia wielomiejscowa, analiza sieci społecznych, metoda biograficzna oraz netnografia. Zapoznanie się z poszczególnymi techniki badawczymi umożliwi analizę zjawisk związanych z transnarodowością zachodzących na różnych poziomach i obejmujących różne aspekty więzi społecznych (relacje pokrewieństwa, wymiana ekonomiczna, działalność polityczna).

Ponadto, studenci będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy do przeprowadzenia analizy danych zebranych w ramach projektu badawczego poświęconego transnarodowej społeczności Wietnamczyków z Polski. Przyczyni się to do rozwoju umiejętności analitycznych niezbędnych przy badaniu współczesnego zróżnicowania kulturowego świata.

Tematy wybranych zajęć:

1. Klasyczne podejścia badawcze w badaniach nad mobilnością

2. Zwrot transnarodowy w studiach migracyjnych

3. Etnografia a transnarodowe przestrzenie społeczne – koncepcja etnografii wielomiejscowej

4. Umiejscowienie badacza w etnografii wielomiejscowej i jego konsekwencje

5. Analiza sieci a badanie powiązań transnarodowych

6. Wykorzystanie danych dotyczących transferów międzynarodowych w badaniach jakościowych

7. Transnarodowe społeczności internetowe – netnografia w badaniu społeczności migrackich

8. Mobilność wpleciona w historię życia - wywiady biograficzne

Literatura:

Clifford J. (2006); Praktyki przestrzenne:badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Ewa Nowicka, Marian Kempny (red.), Badanie kultury, t. 2.

Faist T. (2010). O transnarodowym przetwarzaniu granic, przestrzeni i mechanizmów społecznych, w: Krzyżowski Ł., Urbańska S. (ed.) „Mozaiki przestrzeni transnarodowych”, NOMOS 2010

Fitzgerald D. (2006). Towards a Theoretical Ethnography of Migration, in: Qualitative Sociology, 2006, doi no: DOI: 10.1007/s11133-005-9005-6

Glick-Schiller, N. (2003). The centrality of ethnography in the study of transnational migration: seeing the Wetland instead of the Swamp America arrivals. In: N. Foner (ed.), American arrivals: anthropology engages the new immigration (pp. 99-128). Santa Fe: School of American Research Press.

Hannerz U., (2006). Powiązania transnarodowe, Kraków, Wydawnicwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kindler M. (2008). Transnarodowość. Nowe teorie migracji a wyzwania integracji imigrantów, w: Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.) Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa, WUW.

Kozinets R. V., Netnografia – badania etnograficzne online, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzyżowski Ł, Urbańska S. „Perspektywa transnarodowa w studiach migracyjnych, w: : Krzyżowski Ł., Urbańska S. (ed.) „Mozaiki przestrzeni transnarodowych”, NOMOS

Nowicka M. (2007). Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej, w: Studia Europejskie, 3/2007

Literatura:

Clifford J. (2006); Praktyki przestrzenne:badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Ewa Nowicka, Marian Kempny (red.), Badanie kultury, t. 2.

Faist T. (2010). O transnarodowym przetwarzaniu granic, przestrzeni i mechanizmów społecznych, w: Krzyżowski Ł., Urbańska S. (ed.) „Mozaiki przestrzeni transnarodowych”, NOMOS 2010

Fitzgerald D. (2006). Towards a Theoretical Ethnography of Migration, in: Qualitative Sociology, 2006, doi no: DOI: 10.1007/s11133-005-9005-6

Glick-Schiller, N. (2003). The centrality of ethnography in the study of transnational migration: seeing the Wetland instead of the Swamp America arrivals. In: N. Foner (ed.), American arrivals: anthropology engages the new immigration (pp. 99-128). Santa Fe: School of American Research Press.

Hannerz U., (2006). Powiązania transnarodowe, Kraków, Wydawnicwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kindler M. (2008). Transnarodowość. Nowe teorie migracji a wyzwania integracji imigrantów, w: Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.) Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa, WUW.

Kozinets R. V., Netnografia – badania etnograficzne online, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzyżowski Ł, Urbańska S. „Perspektywa transnarodowa w studiach migracyjnych, w: : Krzyżowski Ł., Urbańska S. (ed.) „Mozaiki przestrzeni transnarodowych”, NOMOS

Nowicka M. (2007). Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej, w: Studia Europejskie, 3/2007

Efekty uczenia się:

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

- posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

- jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

- wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

- potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

- potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

- potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

- potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

- potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

- potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

- bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Raport na podstawie analizy danych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.