Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-2.2-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bierna znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Pojęcie dyskursu już dawno weszło do codziennego języka mediów, często używane jest w potocznych rozmowach, poza kontekstem akademickim. Często można odnieść wrażenie, że „dyskurs” utożsamiany jest z „dyskusją” czy angażującą wielu aktorów, publicznie toczącą się „debatą”. Brak wówczas związku między językiem, jakim mówi się o danym problemie z praktykami społecznymi, jakie generuje i kontekstem, jaki wpływa na jego dalszy rozwój.Celem zajęć jest dyskusja nad najbardziej aktualnymi problemami obecnymi w polskiej debacie publicznej z uwzględnieniem kontekstów, w jakich się pojawiają, grup, do których są skierowane i praktyk społecznych, jakie implikują. Na zajęciach będą poruszane następujące tematy: 1) pamięć historyczna i tożsamość narodowa Polaków w kontekście postrzegania innych narodów; 2) zmiany obyczajowe i ich recepcja w dyskursie publicznym (postrzeganie feminizmu, wzorów macierzyństwa oraz ojcostwa, kwestia seksualności i edukacji seksualnej)

Pełny opis:

Pojęcie dyskursu już dawno weszło do codziennego języka mediów, często używane jest w potocznych rozmowach, poza kontekstem akademickim. Często można odnieść wrażenie, że „dyskurs” utożsamiany jest z „dyskusją” czy angażującą wielu aktorów, publicznie toczącą się „debatą”. Brak wówczas związku między językiem, jakim mówi się o danym problemie z praktykami społecznymi, jakie generuje i kontekstem, jaki wpływa na jego dalszy rozwój.

Celem zajęć jest dyskusja nad najbardziej aktualnymi problemami obecnymi w polskiej debacie publicznej z uwzględnieniem kontekstów, w jakich się pojawiają, grup, do których są skierowane i praktyk społecznych, jakie implikują.

Na zajęciach będą poruszane następujące tematy: 1) pamięć historyczna i tożsamość narodowa Polaków w kontekście postrzegania innych narodów; 2) zmiany obyczajowe i ich recepcja w dyskursie publicznym (postrzeganie feminizmu, wzorów macierzyństwa oraz ojcostwa, kwestia seksualności i edukacji seksualnej); 3) problemy społeczne i ich recepcja w dyskursie publicznym (postrzeganie biedy i biednych, dyskusje dotyczące szczepień).

Zajęcia prowadzone będą w formie konwersatorium połączonej z ćwiczeniami warsztatowymi (np. analiza materiałów z prasy i portali internetowych).

Literatura:

Maria Janion. 2016 (wydanie III). Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie (fragment)

Jakub Karpiński. 1987. Żydzi jako polski problem. Asymetria. Lublin: Wolna Spółka Wydawnicza "Komitywa"

Agnieszka Fronczyk, Agnieszka Łada. 2009. Niemcy i polityka europejska w oczach Polakaków (w:) Lena Kolarska-Bobińska, Agnieszka Łada (red). Polska - Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

Sławomir Mandes. 2012. Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu. (w:) Aleksandra Jasińska-Kania. Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Małgorzata Sikorska. 2016. „Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego”. Societas Communitas. 21/2016

Maria Woźniak. 2015. Sexuality education in Polish schools. (in:) Przegląd Socjologiczny. 2015|LXIV(64)|1|121-135

Julia Kubisa. 2017. Trajektorie biedy i sprawstwo osób doświadczających ubóstwa. (w:) Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Mieczysław Gałuszka. 2017. Medykalizacja w kulturze strachu: przykład medialnej ekspozycji grypy A/H1N1. (w:) Przegląd Socjologiczny. 2017|LXVI|1|9-31

Piotr Pawliszak, Dorota Rancew-Sikora. 2012. Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD) (w:) Studia Socjologiczne. 2012, 1 (204)

Efekty uczenia się:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej.

K_W09 Ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych rejonach

świata.

K_W12 Ma rozszerzoną wiedzę o nowych mediach, o zasadach i społecznych konsekwencjach ich

funkcjonowania dla instytucjonalizacji życia społecznego.

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować

informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować

na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U06 Potrafi poddać analizie złożoną relację między medium a przekazem i wpływ, jaki wywierają

wzajemnie na siebie.

K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii

innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania.

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod

kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U09 Posiada umiejętność formułowania i prezentowania – w różnych formach i za pośrednictwem różnych

mediów – krytycznych opinii o zjawiskach społecznych oraz mechanizmach językowych komunikacji

międzyludzkiej zachodzącej w rozmaitych kontekstach kulturowych i zawodowych.

K_U10 Posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną,

potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski.

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz

proponować możliwe rozwiązania.

K_U15 Umie identyfikować i analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja

konfliktów.

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny

tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją.

K_U20 Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z

różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami.

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz

zrozumieniem dla inności.

K_K11 Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku

obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek konieczny zaliczenia: obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze – w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze). Siódma nieobecność oznacza nieodwołalne skreślenie z listy.

Składowe oceny końcowej:

• Wygłoszenie referatu – 50%

• Aktywność na zajęciach (merytoryczny udział w dyskusji) – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.