Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-SEMMGR2-S-L Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Dyskurs – interakcja – tożsamość
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zastosowanie wybranych modeli socjologicznej analizy dyskursu w badaniach współczesnych procesów i zmian społeczno-kulturowych. Perspektywę socjologiczną analizy dyskursu wyróżnia założenie, że struktura interakcji społecznych i relacji społecznych przejawia się w komunikacji, a dyskurs jest nośnikiem znaczeń życia społecznego. W analizie dyskursu istotne jest uwzględnianie kontekstu społecznego i kontekstu kulturowego. W centrum pozostają ludzie, którzy komunikują się, i którzy interpretują znaczenia. Analiza dyskursu jako analiza użycia języka obejmuje badanie przekazywanych treści, przedstawień, czyli sferę ideacyjną oraz wymiar interpersonalny, a więc ekspresywny i interakcyjny.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zastosowanie wybranych modeli socjologicznej analizy dyskursu w badaniach współczesnych procesów i zmian społeczno-kulturowych. Perspektywę socjologiczną analizy dyskursu wyróżnia założenie, że struktura interakcji społecznych i relacji społecznych przejawia się w komunikacji, a dyskurs jest nośnikiem znaczeń życia społecznego. W analizie dyskursu istotne jest uwzględnianie kontekstu społecznego i kontekstu kulturowego. W centrum pozostają ludzie, którzy komunikują się, i którzy interpretują znaczenia. Analiza dyskursu jako analiza użycia języka obejmuje badanie przekazywanych treści, przedstawień, czyli sferę ideacyjną oraz wymiar interpersonalny, a więc ekspresywny i interakcyjny. Badane będzie dyskursywne konstruowanie rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie mikrospołecznym życia codziennego, na poziomie mezospołecznym organizacji społecznych i ruchów i na poziomie makrospołecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursów tożsamościowych, tak w odniesieniu do tożsamości indywidualnych jak i tożsamości zbiorowych.

Analiza dyskursu ma zastosowanie tak w odniesieniu do sfery prywatnej, do życia codziennego, jak i sfery publicznej, w badaniach komunikacji w interakcjach bezpośrednich i zapośredniczonych przez różne media komunikacji, wśród których szczególnie ważne miejsce zajmuje komunikacja w Internecie. Jakościowa analiza dyskursu w socjologii pozostaje w związku z szerzej pojętymi jakościowymi metodami badań (badania terenowe, wywiad narracyjny; metoda biograficzna, analiza konwersacyjna i in.) Projekty badawcze uczestników seminarium magisterskiego obejmować mogą szeroki zakres współczesnych przemian społeczno-kulturowych, a zwłaszcza problemy dyskursywnego tworzenia tożsamości. W tych procesach istotną rolę odgrywa kultura jako repertuar znaczeń, symboli i wartości używanych i formowanych w dyskursie.

Literatura:

1. Hałas Elżbieta, Symbolizm Święta 3 Maja i dyskursy tożsamościowe po upadku komunizmu w Polsce, w: R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków 2012, s. 19-37.

2. Horolets Anna, Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków 2006.

3. Howarth David, Dyskurs, Warszawa 2008

4. Kazimierska Kaja (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Kraków 2012.

5. Lofland John i in., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2006.

6. Sarić Ljiljana i in., Transforming National Holidays. Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010, Amsterdam 2012.

7. Van Dijk Teun A., Discourse as Social Interaction, London 1977.

8. Wodak Ruth, Michał Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki

społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na

integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych.

K_W18 Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i reguł społecznych obowiązujących w obszarze komunikacji

publicznej, specjalistycznej i międzykulturowej.

K_W21 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

K_U11 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych,

formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze.

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz

proponować możliwe rozwiązania.

K_U17 Potrafi używać języka pisanego we własnych tekstach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę.

K_U20 Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z

różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami.

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia,

potrafi inspirować proces uczenia się innych osób.

K_K08 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych i

potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

K_K09 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę

socjologiczną i lingwistyczną.

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji i prezentacja, przygotowanie projektu pracy magisterskiej, zredagowanie rozdziału pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałas
Prowadzący grup: Elżbieta Hałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałas
Prowadzący grup: Elżbieta Hałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.