Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-LIC2-PSY Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku licencjatu
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Psychologia społeczna może posłużyc socjologom do obserwacji, badań oraz analiz, które koncentrują się na relacjach jednostka – społeczeństwo, odpowiadają na pytania dotyczące mechanizmów poznania, wpływu społecznego, czy też relacji między myśleniem a emocjami. Kurs służy wprowadzeniu w szereg podstawowych problematyk psychologii społecznej. Ćwiczenia dotyczyć będą głównych współczesnych pól zainteresowań psychologii społecznej. Na zajęciach poruszana będzie następująca tematyka:

• Jednostka w interakcji, działania komunikacyjne

• Poznanie społeczne

• Postawy i zmiana postaw: nabywanie przekonań, wpływ społeczny, perswazja

• Psychologia atrybucji

• Emocje i motywacje

• Stereotypy i uprzedzenia

• Tożsamość społeczna

Pełny opis:

Psychologia społeczna może posłużyc socjologom do obserwacji, badań oraz analiz, które koncentrują się na relacjach jednostka – społeczeństwo, odpowiadają na pytania dotyczące mechanizmów poznania, wpływu społecznego, czy też relacji między myśleniem a emocjami. Kurs służy wprowadzeniu w szereg podstawowych problematyk psychologii społecznej. Ćwiczenia dotyczyć będą głównych współczesnych pól zainteresowań psychologii społecznej. Na zajęciach poruszana będzie następująca tematyka:

• Jednostka w interakcji, działania komunikacyjne

• Poznanie społeczne

• Postawy i zmiana postaw: nabywanie przekonań, wpływ społeczny, perswazja

• Psychologia atrybucji

• Emocje i motywacje

• Stereotypy i uprzedzenia

• Tożsamość społeczna

Ćwiczenia pozwalają także zrozumieć podstawy psychologii oraz otwierają na perspektywy interdyscyplinarne, w których narzędzia z dziedziny psychologii społecznej często są wykorzystywane.

Program zajęć zorganizowany jest na ogół wokół pytań, które dotyczą wychodzą od pojęć lub zjawisk powszechnie dyskutowanych, jak np. stereotypy, piętnowanie, reklama, posłuszeństwo, pułapki myślenia i poznania, czy funkcja mediów.

Literatura:

Lektura: Doliński D. „Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego”, (w:) Zaleśkiewicz T., Falkowski A. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka, str. 25-53. http://han.buw.uw.edu.pl/han/libra/libra.ibuk.pl/book/39933

Tekst dla referenta: Bauman Z. „Etyka posłuszeństwa” (w:) Nowoczesność i zagłada, str. 314-348.

Lektura: Moscovici S., „Mentalność spiskowa” [w:] Struktura teorii spiskowych. Antologia, pod red. F. Czecha, wyd. NOMOS, s. 53-74

Referat: Bilewicz M., Soral W., Winiewski M., Skrodzka M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych. [w:] J. Brzeziński (red.) Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, str. 71-94.

Lektura: Giza A., Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu, rozdz. 3. „Ewolucja paradygmatu marketingu”, wyd. WUW, Warszawa: 2017, s. 111-162.

Film:„Persuaders” http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/view/

Tekst dla referenta: Klein N. „Marka rośnie w siłę”, (w:) No Logo, str. 45-80.

Lektura: Forsterling F. „Atrybucje. Podstawowe teorie”, Rozdz. 1, 2 i 8.

Tekst dla referenta: Doliński, D. „Psychologia atrybucji. Implikacje praktyczne",

w: K. Lachowicz-Tabaczek (red.). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki, 2001.

Lektura: Kahneman D., Tversky A., „Osądy w warunkach niepewności: heurystyki i błędy poznawcze”, (w:) Kahneman D. (red.), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, str. 559-580.

Tekst dla referenta: Damasio A. „Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg”,

(fragmenty).

Lektura: Freud Z., „Poza zasadą przyjemności”, fragmenty: (w:) Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 261-273.

Tekst dla referenta: Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, fragmenty: Wstęp oraz Czerwony Kapturek, str 21-46, 264-287.

Lektura: Halawa M., „Facebook — platforma algorytmicznej towarzyskości

i technologia siebie” (w:) Kultura i społeczeństwo, nr 4, 2013.

Tekst dla referenta: W. J. Ong, „Pismo a struktura świadomości”, (w:) G. Godlewski (red.) Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, wyd. WUW: Warszawa, 2004

Bernstein B., „Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia” (w:) Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, wyd. Czytelnik: Warszawa 1980, s. 83-119

Tekst dla referenta: Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich (fragmenty)

Lektura: Hochschild Arlie R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009, str. 99-144 (r.6).

Tekst dla referenta: Konecki K. T., „Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego”, 2007, fragmenty: pkt. 2 Założenia teoretyczne i przedmiot badań oraz rozdz. 12 „Flirtowanie pracownicze”, s. 9-10, 75-90.

Lektura: Illouz E., „Wielka transformacja miłości albo wyłonienie się rynków małżeńskich” (w:) Kultura współczesna, nr 3(74)/2012, s. 18-41.

Tekst dla referenta: Wikan U., „Kierować sercem, aby rozjaśnić twarz i duszę. Emocje w balijskiej moralności i ochronie zdrowia” (w:) Rajtar Małgorzata, Straczuk Justyna (red.), Emocje w kulturze, Warszawa 2012, str. 363-393.

Lektura: Augustinos M., Walter I., „Tożsamość społeczna”, (w:) Social cognition. An integrated introduction, London 1995.

Tekst dla referenta: Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich. Netografia Wikipedii, wyd. Poltext, Warszawa 2013, rozdz. 3, Formalne role oraz hierarchia, str. 55-92.

Lektura: Marody M. Jednostka po nowoczesności (fragmenty).

Tekst dla referenta: Jacyno M. „Profesjonalizacja podmiotowości” (w:)

Kultura indywidualizmu str. 179-211.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W04 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W05 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W07 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W08 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U05 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U12 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U13 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) - 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) - 10h.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej student może przystąpić do egzaminu pisemnego w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Lewicki
Prowadzący grup: Katarzyna Dębska, Mikołaj Lewicki, Małgorzata Maryl-Wójcik, Michał Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Psychologia społeczna może posłużyć socjologom do obserwacji, badań oraz analiz, które koncentrują się na relacjach jednostka – społeczeństwo, odpowiadają na pytania dotyczące mechanizmów poznania, wpływu społecznego, czy też relacji między myśleniem a emocjami. Kurs służy wprowadzeniu w szereg podstawowych problematyk psychologii społecznej. Ćwiczenia dotyczyć będą głównych współczesnych pól zainteresowań psychologii społecznej. Na zajęciach poruszana będzie następująca tematyka: Jednostka w interakcji, działania komunikacyjne; poznanie społeczne; postawy i zmiana postaw: nabywanie przekonań, wpływ społeczny, perswazja; psychologia atrybucji; emocje i motywacje; stereotypy i uprzedzenia, tożsamość społeczna.

Ćwiczenia pozwalają także zrozumieć podstawy psychologii oraz otwierają na perspektywy interdyscyplinarne, w których narzędzia z dziedziny psychologii społecznej często są wykorzystywane. Program zajęć zorganizowany jest na ogół wokół pytań, które dotyczą wychodzą od pojęć lub zjawisk powszechnie dyskutowanych, jak np. stereotypy, piętnowanie, reklama, posłuszeństwo, pułapki myślenia i poznania, czy funkcja mediów.

Literatura:

Pryor K., Najpierw wytresuj kurczaka. Nowe metody pozytywnego wzmacniania; Skinner B., Poza wolnością i godnością; Freud Z., Poza zasadą przyjemności; Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni; E. Goffman, „Zażenowanie a organizacja społeczna”; Cahill S., Eggleston R., „Managing Emotions in Public: The Case of Wheel Chair Users” (w:) Social Psychology Quarterly, Vol. 57, No. 4, 1994, pp. 300-312; Doliński D. „Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego”, (w:) Zaleśkiewicz T., Falkowski A. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka, str. 25-53; Bauman Z. „Etyka posłuszeństwa” (w:) Nowoczesność i zagłada, str. 314-348; Bilewicz M., Soral W., Winiewski M., Skrodzka M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych. [w:] J. Brzeziński (red.) Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, str. 71-94; Nijakowski L. (2012), Rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku, Studia Socjologiczne 1(204), s. 177-198; Trout J., Ries A. Wyróżniaj się albo zgiń; Klein N. „Marka rośnie w siłę”, (w:) No Logo, str. 45-80; Forsterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie; Doliński, D. „Psychologia atrybucji. Implikacje praktyczne", w: K. Lachowicz-Tabaczek (red.). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki; Kahneman D., Tversky A., „Osądy w warunkach niepewności: heurystyki i błędy poznawcze”, (w:) Kahneman D. (red.), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, str. 559-580.; Damasio A. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg (fragmenty); Halawa M., „Facebook — platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie” (w:) Kultura i społeczeństwo, nr 4, 2013; Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich (fragmenty); Illouz E., „Wielka transformacja miłości albo wyłonienie się rynków małżeńskich” (w:) Kultura współczesna, nr 3(74)/2012, s. 18-41; Wikan U., „Kierować sercem, aby rozjaśnić twarz i duszę. Emocje w balijskiej moralności i ochronie zdrowia” (w:) Rajtar Małgorzata, Straczuk Justyna (red.), Emocje w kulturze, Warszawa 2012, str. 363-393; Hochschild Arlie R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009, str. 99-144; Konecki K. T., Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego (fragmenty); Augustinos M., Walter I., „Tożsamość społeczna”, (w:) Social cognition. An integrated introduction; Urbańska S., Matka Polka na odległość, rozdz. 2; Marody M. Jednostka po nowoczesności (fragmenty); Jacyno M. „Profesjonalizacja podmiotowości” (w:) Kultura indywidualizmu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.