Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROBAD: Zogniskowany wywiad grupowy w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-PROBAD-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: PROBAD: Zogniskowany wywiad grupowy w praktyce
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, socjologia, stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Warsztat pomyślany jest jako okazja do nauczenia się przez studentów realizacji FGI oraz właściwego ich użycia jako metody badawczej w projektach socjologicznych - społecznych. Studenci będą realizować własne mini-projekty i przeprowadzać "fokusy". Konieczne jest przygotowania raportu z badań fokusowych

Pełny opis:

Zajęcia przewidziane są dla studentów II stopnia jako projekt badawczy Omówione będą teoretyczne podstawy metod badawczych, do których zaliczyć można wywiady zogniskowane. Studenci zapoznają się z koncepcją interwencji socjologicznej Alaina Touraine'a, a także - z historią badań fokusowych, w tym - z historią ich pojawienia się w Polsce. Zapoznamy także studentów z badaniami terenowymi, przeprowadzonymi przez pracowników PTZS. Będą to grupy focusowe i Interwencja Socjologiczna. Nasze zajęcia będą prowadzone na podstawie empirycznych doświadczeń, wyniesionych z przeprowadzanych w naszej pracowni badań. Mowa tu przede wszystkim o badaniach: Solidarność: doświadczenie i pamięć; Solidarność w pomorskich miastach; Solidarność doświadczenie i pamięć II; Badanie postaw mniejszości LGBT; Ruchy społeczne w badaniach. Będzie to pierwsza część zajęć, teoretyczna. W części drugiej skupimy się na praktycznym omówieniu badań fokusowych, następnie konstruowaniu i projektowaniu badania, włącznie z samodzielnym przygotowaniem scenariusza wywiadu zogniskowanego, Każdy z uczestników będzie zobowiązany do realizacji własnego "fokusa" oraz następnie - przygotowania z niego raportu, Studenci będą mogli wzajemnie obserwować przeprowadzone fokusy i dyskutować nad ich realizacją, co będzie miało istotne znaczenie dla pogłębienia umiejętności badawczych.

Literatura:

Literatura

● N.Denzin Yvona S. Lincoln. Metody Badań Jakościowych. Tom 1,2 PWN 2009

● Silverman D.,Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa , 200

● Ireneusz Krzemiński z zespołem. Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008. IS UW 2008

● Lisek Michalska Jolanta, Daniłowicz Paweł, Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą

● Dariusz Jemielniak , Badania Jakościowe tom 2. Rozdział : Badania Fokusowe

● Rosaline Barbour, Badania fokusowe, Warszawa 2011

● Dominika. „Zogniskowane wywiady grupowe; badania Maison fokusowe ,. Jakościowe Metody badań Marketingowych. Warszawa 2011.

● Barbara Rosati. Badania Fokusowe . Warszawa 2011

Badania z przykładowymi fokusami

● „Reforma Systemu Emerytalnego”, badanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykonywane przez firmę Profile oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

● „Emigranci w Polsce”, badanie emigrantów wykonywane w ramach projektu Unii Europejskiej: Leonardo Da Vinci – program SMILE realizowany dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Badanie autorskie

● Analiza projektu reformy szkolnictwa wyższego, jakościowe badanie wykonywane w Instytucie Socjologii w Pracowni Teorii Zmiany Społecznej wraz z Lokalnymi Badaniami Społecznymi dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

● „Solidarność – doświadczenie i pamięć” (badanie Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

● Solidarność w pomorskich miastach Gdańsk 2011

● Solidarność doświadczenie i pamięć po raz drugi , Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie badania fokusowego oraz napisanie raportu

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, przygotowanie projektu, realizacja badania, praca zespołowa) - 7h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania raportu) - 15h.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.