Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROBAD: „Chłopaki na pedagogikę”? Doświadczenia mężczyzn w zawodach sfeminizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-PROBAD-7 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: PROBAD: „Chłopaki na pedagogikę”? Doświadczenia mężczyzn w zawodach sfeminizowanych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, socjologia, stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia związane z socjologią pracy, gender studies lub współczesnym społeczeństwem polskim.

Student powinien umieć współpracować w zespole, planować zadania z wyprzedzeniem i uwzględniać niespodziewane opóźnienia, wykazywać się inicjatywą i pomysłowością.

Dobrze widziana znajomość języka angielskiego pozwalająca na lekturę tekstów socjologicznych.Skrócony opis:

Celem warsztat badawczego jest pogłębienie kompetencji badawczych w zakresie metod jakościowych, umiejętności planowania i realizacji badania w zespole. Tematem warsztatu jest doświadczenie pracy mężczyzn w sfeminizowanych zawodach. W trakcie warsztatu, w pierwszej przeanalizujemy literaturę przedmiotu i dane zastane by wskazać zawody charakteryzowane jako „sfeminizowane” czy też „kobiece”, by w drugiej części przeprowadzić wywiady jakościowe z mężczyznami, którzy w nich pracują.

Pełny opis:

Celem warsztat badawczego jest pogłębienie kompetencji badawczych w zakresie metod jakościowych, umiejętności planowania i realizacji badania w zespole. Tematem warsztatu jest doświadczenie pracy mężczyzn w sfeminizowanych zawodach. W trakcie warsztatu, w pierwszej przeanalizujemy literaturę przedmiotu i dane zastane by wskazać zawody charakteryzowane jako „sfeminizowane” czy też „kobiece”, by w drugiej części przeprowadzić wywiady jakościowe z mężczyznami, którzy w nich pracują.

Warsztat stanowi kontynuację badań prowadzonych w ramach seminarium badawczego „Czy praca ma płeć” w 2016/2017 oraz warsztatu badawczego „Męska robota” w 2017/2018.

Celem zajęć jest przedstawienie i zbadanie zjawisk występujących w środowisku pracy w perspektywie gender. W literaturze znaleźć można typologie dotyczące „typowej pracy kobiecej i męskiej”, odnoszące się do określonych umiejętności i kwalifikacji, zainteresowań, miejsca na rynku pracy a także umiejscowienia w strukturze organizacji. Podział ten wzmacniany jest społecznymi wyobrażeniami na temat ‘odpowiedniości’ określonych prac dla kobiet i mężczyzn – przykładem może być praca fizyczna czy praca opiekuńcza. Z tymi wyobrażeniami wiążą się takie zagadnienia jak podejście do monotonii w pracy, sprawowanie władzy w organizacji i zjawisko szklanego sufitu, wreszcie różnice wynagrodzeń i zjawisko dyskryminacji.

Zjawisku temu starają się przeciwdziałać różne akcje społeczne, w tym np. „Dziewczyny na Politechniki”, promująca podejmowanie przez młode kobiety studiów na kierunkach ścisłych.

Podobnych akcji, skierowanych do mężczyzn by zachęcać ich do studiowania na sfeminizowanych kierunkach – brak.

Podczas warsztatu będziemy się zastanawiać nad przyczynami tego zjawiska. Jak daleko sięga podział na prace męskie i kobiece, jakie czynniki wpływają na to, że mężczyźni nie są zainteresowani pracą w sfeminizowanych zawodach oraz, że nie prowadzi się akcji społecznych zachęcających ich do tego.

Na podstawie lektur oraz dyskusji wybierzemy środowiska zawodowe, które będziemy badać – osób pracujących w sfeminizowanych zawodach, w sektorze publicznym i/lub prywatnym. Przyjrzymy się temu jak usytuowane są „typowo kobiece prace” na rynku pracy, co je charakteryzuje. Skupimy się na męskich doświadczeniach: czego się wymaga od mężczyzn wykonujących te prace, czy istnieją i na czym polegają bariery dostępu dla mężczyzn.

Warsztat badawczy będzie się opierać na jakościowych metodach badań – wywiadach – każda uczestnicząca osoba przeprowadzi 2 wywiady. Zwieńczeniem warsztatu będą prezentacje przygotowane zespołowo, poprzedzone prezentacją wersji roboczej.

Literatura:

H. Bradley „Płeć”

R. Connell “Masculinities”

A. Hochschild „Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć”

R. Connell „Socjologia płci”

M. Kimmel “Społeczeństwo genderowe”,

R. Ely, E.G. Foldy, M. Scully „Reader in gender, work and organization”;

E. Jeanes, D. Knights, P. Y. Martin „Handbook of gender, work and organization”;

Fuszara M. „Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce”

Heidi Gottfried rozdział ’The puzzle of gender segregation: from historical roots to contemporary divisions.’ w “Gender, Work and Economy”

M. Kimmel „Men’s Lives”

U. Kluczyńska „Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej”

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, przygotowanie projektu badawczego, przeprowadzenie 2 wywiadów, praca zespołowa, prezentacja wyników

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, przygotowanie projektu, realizacja badania, praca zespołowa) - 7h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania raportu) - 15h.

możliwe dwie nieobecności, większa liczba nieobecności - konieczność sporządzenia notatki z tekstu omawianego na zajęciach, w których sie nie uczestniczyło

poprawa - uwzględnienie uwag naniesionych w pracy, która nie uzyskała zaliczenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.