Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROBAD: Społeczna percepcja nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-PROBAD-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: PROBAD: Społeczna percepcja nauki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, socjologia, stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- zainteresowanie zagadnieniem społecznej roli i pozycji nauki; znajomość języka angielskiego; gotowość zaangażowania się w realizację badań „po godzinach” oraz akceptacja niestandardowego tryby pracy (szkolenie z moderowania, pilotaże mogą wymagać dodatkowych spotkań)

Skrócony opis:

Zaplanowanie i przeprowadzenie badań nad postawami wobec nauki, z uwzględnieniem podziału na nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne

Pełny opis:

Wiele faktów i danych – ruch antyszczepionkowy, stosunek do GMO itp. - wskazuje na to, że w współczesnym świecie załamuje się oświeceniowa wiara w naukę. Nauki przyrodnicze – tzw. „science” – stają się coraz trudniejsza do zrozumienia dla nie-specjalistów; autorytet nauk społecznych, szczególnie ekonomii i politologii, ucierpiał w wyniku kryzysu finansowego i zaskakujących procesów społeczno-politycznych; nauki humanistyczne z kolei mają problem z legitymizacją swego statusu jako „nauki”. W ramach seminarium przygotujemy i przeprowadzimy badania nad społeczną percepcją nauki w Polsce, z wykorzystaniem różnych technik (analiza danych zastanych, badanie jakościowe, badanie ilościowe). Celem badania jest nie tylko rekonstrukcja społecznych postaw wobec nauki, ale również próba zrozumienia ich źródeł. Zgromadzony materiał może posłużyć do prac dyplomowych.

Literatura:

Snow, C.P. (1999). Dwie kultury, Warszawa: Prószyński i S-ka

Bourdieu, P. (1984). Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy, tłum. Elżbieta Neyman [w:] Kryzys i schizma t. 2. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, wyb. i wstęp E. Mokrzycki, PIW, s. 87 – 137

Whitehead A. (1988 ). Nauka i świat nowożytny. PAX. Rozdz. 1 - 6

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1) Wiedza:

• zna podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju nauki i jej pozycji społecznej

• ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach badań społecznych

• zna różne podejścia metodologiczne i ich implikacje dla procesu badawczego

• ma gruntowną wiedzę z zakresu projektowania i realizacji projektów badawczych

2) Umiejętności:

• posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów i krytyczną analizę dostępnych danych zastanych, wykorzystanie teorii socjologicznych w formułowaniu problemów badawczych i hipotez, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, formułowanie wniosków dla praktyki społecznej

• potrafi przeprowadzić wywiad indywidualny i/lub grupowy

• potrafi napisać raport z badań

• potrafi przygotować prezentację

3) Kompetencje:

• potrafi pracować w zespole

• potrafi słuchać, stara się rozumieć punkt widzenia drugiej strony

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca, na podstawie wykonywania kolejnych zadań oraz praca pisemna na zakończenie seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.