Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mediów masowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SSZCZ-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów masowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pierwszeństwo dla studentów modułu MiK

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie do szeregu perspektyw socjologicznej analizy mediów masowych, teorii komunikacji masowej, teorii etnografii i antropologii publiczności oraz przedstawienie studentom podstawowych uwarunkowań instytucjonalnych, tworzących rynek mediów masowych, w tym – reklamy, a także przedstawić uwarunkowania tzw. ładu medialnego, w tym szczególnie relacji między mediami prywatnymi i publicznymi.

Pełny opis:

Socjologia mediów masowych to wprowadzenie do bardzo

szerokiego pola problemów oraz badań przecinających wiele

dyscyplin akademickich; punktem ogniskowym są tu współczesne

teorie komunikacji, które stanowią nie tylko sposób

uporządkowania wiedzy/nauki, ale przede wszystkim wyznaczają

perspektywy badawcze oraz skłaniają do koncentracji na

wybranych zagadnieniach związanych z komunikacją. Sam termin

„komunikacja masowa” stał się problematyczny; skojarzenia z

mediami komunikacji masowej, często potocznie zwanymi „starymi

mediami” wikłają w perspektywy, które we współczesności, w

której dominuje komunikacja oparta na technologiach cyfrowych

zdaje się być kompletnie nieadekwatna. Wykład ma za zadanie z

jednej strony uporządkować wiedzę na temat mediów jako

technologii oraz „pośredników”, z drugiej – być inspiracją do

podejmowania przez studentów badań oraz analiz w dalszej nauce.

Socjologia mediów masowych obejmuje nie tylko wymiar teorii i

narzędzi analizy komunikacji, ale także porządek instytucjonalny,

który formuje z jednej strony rynek mediów, z drugiej – media

publiczne. Duża część wykładu jest skoncentrowana na analizie

tzw. nowych mediów oraz społecznych, kulturowych i

ekonomicznych skutków ich rozwoju.

Literatura:

1. M. Morozowski, Media, władza, biznes

2. D. Mc Quail Media masowe

3. J.B. Thompson Media i nowoczesność

4. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów

5. K. Jakubowicz Media publiczne

6. D. Mersch Teorie mediów

7. M. Mc Luhan Wybór pism

8. J. Fiske Wprowadzenie do badań nad komunikacją

9. N. Luhmann Realność mediów masowych

10. L, Manovich Język nowych mediów

11. P. Bourdieu O telewizji

12. M. Filiciak, Media – wersja beta

13. Briggs, Asa. Społeczna Historia Mediów: Od Gutenberga

Do Internetu . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

2010., w tym szczególnie rozdz. 2 i 3

14. Fiske J. (2008) Wprowadzenie do badań nad

komunikowaniem ; Wrocław: Astrum; rozdz. 1 (Teoria

komunikacji) i rozdz. 3 (Komunikacja, znaczenie, znak)

15. Jakubowicz K. Media publiczne, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, r. 3 i 4

16. Habermas, Jürgen. Strukturalne Przeobrażenia Sfery

Publicznej . Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, rozdz.

o genezie mieszczańskiej sfery publicznej oraz o rynku

mediów

17. Murdock, Graham. Media, Kultura i Ekonomia: Krytyczne

Pytania: Antologia Tekstów . Seria Zerojeden. Wrocław:

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

2010, część 2 - "zdobycze korporacji" (część dot. rynku

mediów)

18. Projekt badawczy State of the News Media - raporty

roczne na temat sytuacji mediów informacyjnych w

USA. http://stateofthemedia.org

19. Materiały i opracowania Krajowej Rady Radiofonii i

Telewizji (krrit.gov.pl), w tym przede wszystkim -

raporty na temat rynku mediów w Polsce oraz rynków

europejskich, a także opracowania na temat mediów

publicznych. W tym szczególnie:

20. http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publ

ikacje/raporty/

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publ

ikacje/analizy/

21. Thompson J. (2001) Media i nowoczesność ; Wrocław:

Astrum; rozdz. 4 (widoczność) - problem relacji

prywatne-publiczne oraz sfery publicznej

22. Klein N. No Logo, fragmenty

23. Luhmann, Niklas. Realność Mediów Masowych . Studia

Brandtiana. Translationes vol. 2. Wrocław: GAJT

Wydawnictwo, 2009, rozdz. 1-5

24. Kelty C.M Two Bits. The Cultural Significance of Free

Software. Introduction, Duke University Press

25. 12. Benkler Y. Bogactwo Sieci , rozdz. 1. Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i

humanistycznych

K_W03 posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

K_W04 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i

metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii

K_W07 jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji

społeczeństwa w przeszłości i współcześnie

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki

społecznej

K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i

rządzących nimi prawidłowościach

K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i

instytucje społeczne

K_W12 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki

grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a

jednostką

K_W13 jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej

tożsamości człowieka

K_W14 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski

i współczesnego świata

K_W15 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania

kulturowego

K_W16 posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze

zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa

K_W17 ma podstawową wiedzę o kryteriach poprawności wnioskowania

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie

jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów

badawczych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W26 posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania różnego

typu organizacji i zarządzania nimi

K_W30 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i

problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_W31 posiada podstawową wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach

K_W33 zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych historycznych

i współczesnych teorii socjologicznych

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i

dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U02 potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne

(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii

socjologicznych

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne

do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa

polskiego

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do

przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych

źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi

technologiami

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn

wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi

do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U07 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów

zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U12 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu

podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań

socjologicznych

K_U17 potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania

oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

K_U18 potrafi analizować na podstawowym poziomie interakcje

zachodzące w grupach

K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i

społeczeństwa

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego

główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K04 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na

temat zjawisk społecznych

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K12 potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur) – 2h tygodniowo oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) – 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.