Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z analizy danych jakościowych (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-WAR15 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z analizy danych jakościowych (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs MBJ

Podstawowa wiedza metodologiczna z zakresu zbierania danych jakościowych – zaliczony kurs metod badań jakościowych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów analizą danych jakościowych, prowadzoną m.in. przy użyciu programów komputerowych ułatwiających pracę z danymi jakościowymi: programem wspomagającym transkrypcję wywiadów (Transana, f4) oraz programami wspomagającymi analizę danych jakościowych (transkrypcji wywiadów, innych tekstów, materiałów wizualnych etc.) (przede wszystkim Atlas.ti).

Czynności porządkujące i analityczne (kodowanie, sortowanie), wykonywane do tej pory metodą „papier i nożyczki” można wykonać na papierze albo przy pomocy programu komputerowego. Korzystanie z komputerów nie zmienia logiki postępowania badawczego, pomaga jedynie usprawnić analizę (i wyszukiwanie) oraz uczynić ją bardziej systematyczna i przejrzystą.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość pracowania na samodzielnie wybranych materiałach (również np. do prac zaliczeniowych czy magisterskich), takich jak: transkrypcje wywiadów oraz materiały zastane w postaci tekstowej lub wizualnej. W razie potrzeby uczestnicy otrzymają krótką instrukcję odnośnie analizy danych zastanych (wyszukiwanie i korzystanie). Udokumentowany w programie do analizy produkt procesu analitycznego (drzewo kodowe i powiązania między kodami) będzie stanowić podstawę zaliczenia zajęć.

30h uczestnictwo w zajęciach

15h przygotowanie do zajęć (literatura)

45h opracowanie hermenetic unit w programie Atlas.ti

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: WN PWN.

2. Bieliński Jacek, Iwińska Katarzyna, Kordasiewicz Anna. 2007. „Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych”, ASK, vol. 16,

3. Seale Clive. 2004. Using Computers to Analyse Qualitative Data. W: David Silverman (red.), Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage Publications.

Lektury uzupełniające:

Barry Christine A. 1998. Choosing Qualitative Data Analysis Software: ATLAS.ti and Nudist

Compared. Sociological Research Online 3 (3).

Fielding Nigel. 2001. Computer Application in Qualitative Research. W: Paul Atkinson,

Kelle Udo. 1997. Theory Building in Qualitative Research and Computer Programs for the

Management of Textual Data. „Sociological Research Online" 2.

Konecki Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miles Matthew B. i Huberman A. Michael. 2000. Analiza danych jakościowych. Białystok:

Transhumana.

Silverman David. 2004. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage

Publications.

Strauss Anselm L. 1987. Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge

University Press.

Trutkowski Cezary. 1999. Analiza treści wspomagana komputerowo. „ASK" 8: 113-133.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_WO3: ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

Uczestnik rozumie specyfikę analizy danych jakościowych

Uczestnik rozróżnia podejścia w ramach analizy danych jakościowych

Uczestnik zna podstawowe terminy związane z analizą

Uczestnik zna podstawowe operacje analityczne

Uczestnik zna podstawowe operacje analityczne w programach komputerowych

Umiejętności:

K_U09 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_UO4potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_UO6 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy

K_U12 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

Uczestnik zajęć wykonuje podstawowe czynności analityczne „na papierze”

Uczestnik zajęć wprowadza materiał do analizy do programu

Uczestnik zajęć wykonuje podstawowe czynności analityczne w programie komputerowym

Kompetencje społeczne:

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Uczestnik zajęć pracuje samodzielnie.

Uczestnik zajęć pracuje w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Zdobycie i przedstawienie materiału do analizy

Analiza materiałów dydaktycznych

Analiza materiałów własnych w postaci projektu HU przygotowanego w Atlas.ti

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.