Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 7 - kompozycja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW4-JJ7KT Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński 7 - kompozycja tekstu
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie studiów japonistycznych I stopnia.

Znajomość języka japońskiego wymagana do zaliczenia studiów japonistycznych I stopnia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z lat poprzednich. Zajęcia mają na celu dalsze podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności rozumienia i przetwarzania języka.

Pełny opis:

Poprzez kontakt z różnymi gatunkami tekstów (materiały wideo, literatura piękna, komiksy, artykuły z gazet, piosenki, ćwiczenia gramatyczne) studenci mają zadanie opanować zastosowanie różnych stylów języka.

Celem zajęć z konwersacji wideo jest zapewnienie studentom możliwości podnoszenia kompetencji językowych w zakresie komunikacji w języku japońskim poprzez oglądanie materiałów wideo (filmów itp.) przedstawiających język mówiony w naturalnych warunkach, nie spreparowany specjalnie dla potrzeb dydaktycznych.

Przed każdymi zajęciami rozdawane są preparacje zawierające trudniejsze słownictwo i zagadnienia. Studenci zobowiązani są sprawdzić ich znaczenie we własnym zakresie.

Każde zajęcia są zaplanowane według następującego porządku:

1. Sprawdzenie nowego słownictwa i wyrażeń.

2. Oglądanie materiału wideo.

3. Dyskusja w grupie na temat informacji zawartych w materiale wideo

Podczas zajęć z kompozycji tekstu opracowywanie jednego tematu podzielone będzie na trzy części:

1. Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

2. Samodzielne pisanie wypracowania w domu

3. Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Materiały z prasy i Internetu przygotowywane na bieżąco przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej [K_W02]

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim [K_W04]

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Japonii [K_W07]

- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii [K_W08]

- ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku japońskim (współczesnym i klasycznym) [K_W09]

- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową [K_W10]

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [K_U01]

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Wschodu i Zachodu, również na podstawie materiałów źródłowych [K_U02]

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [K_U03]

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu japonistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych [K_U04 potrafi zastosować wiedzę z zakresu japonistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych [K_U05]

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami [K_U06]

- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U08]

- umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U09]

- potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Japonii [K_U11]

- potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Japonii [K_U12]

- potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa Japonii [K_U13]

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+ [K_U15]

- potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii [K_U16]

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł [K_U17]

- posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii [K_U18]

- posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim [K_U19]

- potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K_U21]

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [K_K01]

- potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

- potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

- jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową [K_K05]

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych [K_K06]

- rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz poznanej z wybranego regionu [K_K08]

- dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną [K_K09]

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii [K_K10]

- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii [K_K11]

- potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju [K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ewentualne śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- możliwość przeprowadzenia końcowego zaliczenia/egzaminu pisemnego

- końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny

- przedstawianie zadań pisemnych, esejów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.