Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (A. Kozyra)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW4-SM3 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (A. Kozyra)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium ma przygotować studenta do napisania pracy magisterskiej na temat religii lub filozofii Japonii.

Zaliczenie seminarium na III roku studiów licencjackich
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu).

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki. K_W01

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) w perspektywie porównawczej. K_W02

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) wybranego regionu. K_W03

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim . K_W04

- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii oraz o ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie K_W05

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Japonii. K_W07

- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii. K_W08

Umiejętności:

- potrafi wyszukać analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawowe krytyczne sądy. K_U01

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu, również na podstawie materiałów źródłowych. K_U02

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej. K_U03

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu japonistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. K_U04

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu japonistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych. K_U05

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami. K_U06

- potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Japonii a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U07

- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U08

- umie porównać i przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności. K_U09

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla wybranej tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu japonistyki. K_U10

- potrafi analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Japonii. K_U11

- potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Japonii. K_U12

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ (języki zachodnie). K_U14

- potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii. K_U16

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł. K_U17

- posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U18

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz języku japońskim. K_U19

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U20

- potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U21

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.K_K01

- potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne. K_K02

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej. K_K04

- jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową .K_K05

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych K_K06

- rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie K_K07

- rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej. K_K08

- dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną. K_K09

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii. K_K10

- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii. K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Ocenione zostaną referaty stanowiące podstawę pracy magisterskiej oraz praca magisterska na wybrany przez studenta temat. Pod uwagę wzięty zostanie struktura pracy, bibliografia, odsyłacze, umiejętność stawiania tez i ich udowodnienia.

zaliczenie na podstawie:

- referatów

- obecności

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac magisterskich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Tematy prac magisterskich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej ilości materiałów. Preferowane są tematy dotyczące doktryny i praktyki religijnej sintoizmu oraz japońskiego buddyzmu, synkretyzmu buddyzmu i sintoizmu w Japonii, etosu samurajskiego (bushido), japońskiego neokonfucjanizmu, japońskiego chrześcijaństwa, współczesnej filozofii w Japonii

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu).

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.