Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1 (B. Kubiak): Estetyka, literatura i sztuka japońska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW5-SM2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 (B. Kubiak): Estetyka, literatura i sztuka japońska)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Ukończenie 1 roku studiów II stopnia oraz znajomość języka japońskiego na poziomie ukończonych studiów japonistycznych 1 roku II stopnia.


Zakres wiedzy określony przez program studiów japonistycznych II stopnia, 1 roku oraz zainteresowanie takimi dziedzinami jak japońska literatura lub historia, lub religia i filozofia, lub sztuka i estetyka, lub językoznawstwo.
.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warszta¬towo i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień z zakresu japońskiej literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub estetyki i sztuki, lub językoznawstwa na podstawie materiałów źródłowych w języku japońskim oraz w innych językach .

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wyma¬gane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Jedno wystąpienie ustne i jedna praca seminaryjna przedstawiane są w nowożytnym języku zachodnim.

Seminarium składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy z nich to wybór tematu pracy dyplomowej. Ponieważ praca winna opierać się na źródłach w języku japońskim, wybór tematu musi uwzględniać ten warunek. Kolejny etap to przygotowanie informacji na temat stanu badań dotyczących wybranego tematu, zebranie i opracowanie bibliografii oraz przygotowanie konspektu pracy. Trzeci etap to pisanie pracy i referowanie jej na seminarium. Student powinien wykazać się umiejętnością analizy materiałów źródłowych w języku japońskim, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy.

Literatura:

W zależności od wyboru tematu pracy zalecana jest literatura o charakterze metodologicznym oraz literatura specjalistyczna w zakresie japonistyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

-. ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki. K_W01

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) w perspektywie porównawczej. K_W02

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki ) wybranego regionu. K_W03

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim . K_W04

- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii oraz o ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie K_W05

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Japonii w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii, lub sztuki i estetyki. K_W06

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Japonii. K_W07

- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym IJaponii. K_W08

- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową K_W10

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz lietarturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, religioznawstwa i historii. K_W11

Umiejętności:

- potrafi wyszukać analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawowe krytyczne sądy. K_U01

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu, również na podstawie materiałów źródłowych. K_U02

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej. K_U03

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu japonistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. K_U04

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu japonistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych. K_U05

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami. K_U06

- potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Japonii a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U07

- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U08

- umie porównać i przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności. K_U09

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla wybranej tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu japonistyki. K_U10

- potrafi analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Japonii. K_U11

- potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Japonii. K_U12

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ (języki zachodnie). K_U14

- potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii. K_U16

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł. K_U17

- posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U18

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz języku japońskim. K_U19

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U20

- potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U21

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.K_K01

- potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne. K_K02

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej. K_K04

- jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową .K_K05

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych K_K06

- rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie K_K07

- rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej. K_K08

- dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną. K_K09

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii. K_K10

- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii. K_K11

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie:

- bieżącego przygotowania do zajęć

- aktywności podczas zajęć

- obecności

- oddania pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kubiak Ho-Chi
Prowadzący grup: Beata Kubiak Ho-Chi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.