Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (Językoznawstwo japońskie)(R. Huszcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW5-SM2.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (Językoznawstwo japońskie)(R. Huszcza)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

słuchacz ma ukończone studia licencjackie japonistyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

seminarium o profilu językoznawczym, tematyka obejmuje różne obszary lingwistyki japońskiej, w tym leksykologie i gramatykę, semantykę i pragmatykę japońszczyzny, opis synchroniczny struktury języka japońskiego i jego odmian regionalnych, grafemikę pisma ideograficznego oraz sylabicznego

Pełny opis:

Tematyka prac dyplomowych jest ustalana w porozumieniu z prowadzącym i9 może obejmować następujące dziedziny:

- fonologia i prozodia

- semantyka kategorii gramatycznych

- pragmatyka komunikacji językowej

- regionalne odmiany japońszczyzny, dialektologia i socjolingwistyka

- grafemika i semiotyka pisma ideograficznego

- kontakty japońszczyzny z chińszczyzną

- leksykologia i warstwy leksykalne

- językowy obraz świata i etnolingwistyczne aspekty frazeologii japońskiej

Literatura:

- Jan Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, 2009

- Shibatani Masayoshi "Languages of Japan"

- opracowania z serii "Język, literatura i kultura Japonii", wyd. przez WUJ

- opracowania ogólnometodologiczne wybierane przez prowadzących w porozumieniu ze słuchaczami

Część literaturoznawczo-kulturoznawcza

Bungei nenkan (Rocznik Literacki), Nihon Bungeika Kyōkai, Shinchōsha, Tokio 2000–2007.

Nihon koten bungaku taikei (Zbiór systematyczny japońskiej literatury klasycznej), t. 1–100, Iwanami, Tokio 1964.

Nihon bungaku zenshū (Zbiór literatury japońskiej), t. 1–88, Shūeisha, Tokio 1969.

Shinchō gendai bungaku (Literatura współczesna [wydawnictwa Shinchōsha]), t. 1–80, Tokio 1979.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii NF2A_W02

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności NF2A_W06

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny NF2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku japońskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) NF2A_U03

- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod NF2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

NF2A_K01

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze NF2A_K06

[Uczestnik uzyskuje wiedzę ogólną niezbędną do przygotowania pracy magisterskiej, jak również wskazówki metodologiczne w zakresie swojego tematu pracy. Uczestnik potrafi dokonywać kwerendy źródeł w języku japońskim i angielskim, a także - w niezbędnych wypadkach - wykorzystać ogólnometodologiczne opracowania w języku polskim. Uczestnik opanowuje standardy redakcyjne tekstów naukowych i technikę opracowywania odsyłaczy, komentarzy, bibliografii.]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny całości pracy seminaryjnej, w tym prezentacji referatowych i ewentualnych cząstkowych opracowań pisemnych, składających się na pracę magisterską (do uzgodnienia z prowadzącym).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Huszcza
Prowadzący grup: Romuald Huszcza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.