Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język koreański Jeong-in Choi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-JK4.1a Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Język koreański Jeong-in Choi
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: koreański
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie i zaliczenie I roku studiów I stopnia (specjalność koreanistyka). Poziom wiedzy i umiejętności, wynikający z uczestnictwa w zajęciach języka koreańskiego prowadzonych na pierwszym roku studiów koreanistycznych pierwszego stopnia i opanowanie całości przerobionego w trakcie zajęć materiału.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czynne opanowanie współczesnego języka koreańskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia obejmują umiejętność czytania i pisania alfabetem /hangeul/, naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz konwersacje.

Pełny opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się umiejętnością mówienia, pisania i czytania w języku koreańskim na poziomie średnio-zaawansowanym.

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka koreańskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia skoncentrowane głównie na rozszerzaniu zasobu słownictwa oraz utrwalaniu i korygowaniu prawidłowej wymowy oraz przeprowadzeniu jak największej liczby ćwiczeń językowych. Utrwalanie automatyki mówienia i umiejętności wyrażania myśli w formie pisemnej na poziomie średnio skomplikowanych wypowiedzi, z naciskiem na stosowanie frazeologii (idiomy). Utrwalanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia z uwzględnieniem słownictwa i tematyki ogólnej. Wprowadzenie prostych współczesnych tekstów języka mediów. Dalsze kształcenie umiejętności formułowania średnio skomplikowanych opisów statycznych (przedmiotów, osób, otoczenia) oraz dynamicznych (czynności oraz stanów i sytuacji). Wprowadzenie elementów języka kolokwialnego i zwrotów grzecznościowych.

Literatura:

1.Seouldae Hangugeo 2B Student's Book; Seoul National University Language Research Institute; Twoponds Co.,Ltd. 2013

2.Seouldae Hangugeo 2B Work Book; Seoul National University Language Research Institute; Twoponds Co.,Ltd. 2013

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA:

- ma obszerną wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K_W12];

- ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14];

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15].

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Korei w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09];

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie B1 [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15];

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Korei w języku polskim oraz obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei [K_U21];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz koreańskim [K_U22];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24].

KOMPETENCJE:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej [K_K07];

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, test zaliczeniowy pisemny.

Zaliczenie na ocenę w systemie semestralnym. Egzamin w sesji zimowej (po sesji zimowej), ustny (komisja w składzie przedstawicieli koreanistyki), do którego student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń z Języka koreańskiego oraz z Wymowy języka koreańskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jeong In Choi
Prowadzący grup: Jeong In Choi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.