Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW3-SLER Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do dokonania trafnego wyboru tematu pracy licencjackiej, doboru źródeł (publikacji w j. koreańskim, angielskim, polskim), ustalenia jej planu a następnie jej przygotowania w oparciu o omówioną metodologię.

Pełny opis:

Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy prezentują - w zależności od swoich zainteresowań - różne zagadnienia dotyczące koreańskiej kultury i języka koreańskiego, dobierając odpowiednie źródła bibliograficzne. Dyskusja, do której dochodzi w trakcie zajęć, ma na celu uporządkowanie i sformułowanie najważniejszych tez pracy licencjackiej uczestników.

Literatura:

Materiały źródłowe dotyczące wybranych przez studentów tematów

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu koreanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [K_W01];

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Korei [K_W16];

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Korei [K_W17];

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz językoznawstwa [K_W18];

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Korei [K_W19];

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego [K_W20];

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

[K_U01];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Korei do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04];

- potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego [K_U05];

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U07];

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 [K_U11];

- potrafi analizować i interpretować proste teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15];

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku koreańskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych [K_U18];

- potrafi zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą [K_U19];

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku koreańskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych [K_U20];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Korei w języku polskim oraz w języku koreańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei [K_U21];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku koreańskim [K_U22];

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U23];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24];

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka - koreanistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych [K_U25];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K_U26];

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w dyskusji, kontrola obecności, praca końcowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 3 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Diniejko-Wąs, Kamila Kozioł, Anna Paradowska, Ewa Rynarzewska
Prowadzący grup: Anna Diniejko-Wąs, Kamila Kozioł, Anna Paradowska, Ewa Rynarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.