Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-LTS Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają za zadanie przygotować studenta do zrozumienia , analizy i przekładu tekstów źródłowych jak i literatury opisowej w języku chińskim. A także przygotować do zawodu tłumacza. Polegają one na przełożeniu uprzednio przygotowanego tekstu chińskiego na język polski. Teksty wybierane są według zainteresowań naukowych i potrzeb grupy.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie literatury, kultury, religii, historii i języka chińskiego oraz poszerzenie słownictwa specjalistycznego obejmującego te dyscypliny. A także przygotować do zawodu tłumacza.

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z kontekstem oraz przygotowaniu i przełożeniu z języka chińskiego na język polski zadanego tekstu specjalistycznego.

Zajęcia w razie potrzeby mogą odbywać się zdalnie za pomocą narzędzi na platformie google: doc oraz meet.

Pełny opis:

Praca nad tekstem podczas tych ćwiczeń składa się z dwóch elementów.

W pierwszej kolejności studenci otrzymają do przeczytania tekst lub teksty w języku polskim lub angielskim, dzięki którym poznają kontekst omawianego tekstu. Po omówieniu podstawowych zagadnień związanych z tekstem, studenci dostaną do przygotowania i opracowania chiński tekst specjalistyczny, który po przełożeniu na język polski będzie tematem dalszej dyskusji.

Dzięki tak skonstruowanym zajęciom, studenci nie tylko będą doskonalić umiejętności translatorskie, ale również nauczą się robić odpowiednie badania niezbędne do właściwego przekładu tekstu specjalistycznego i jego interpretacji, a także przyswoją niezbędne słownictwo specjalistyczne nie tylko w języku chińskim ale i angielskim, a może i w polskim.

Dodatkowym rezultatem ćwiczeń będzie pogłębiona wiedza studentów na wybrane zagadnienia z wymienionych powyżej dyscyplin.

Zajęcia w razie potrzeby mogą odbywać się zdalnie za pomocą narzędzi na platformie google: doc oraz meet.

Literatura:

Dobór tekstów jest zależny od zainteresowań studentów w danej grupie oraz możliwie zbieżny z tematami prac dyplomowych. Po konsultacji ze studentami wybór tekstów zostanie przesłany drogą mailową.

Efekty uczenia się:

K_W05 -ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach literatury i piśmiennictwa Chin; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego.;

K_W06 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii Chin;

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu filozofii i religii Chin;

K_W09 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowe Chin Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej;

K_W11 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach z zakresu uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Chin Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_W12 - ma obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii i rozwoju oraz piśmie);

K_W13 - ma świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin ,Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_W14 - ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata;

K_W15 - ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego na język polski;

K_W16 -ma podstawową wiedzę o zagadnieniach dotyczących współczesnego życia kulturalnego Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego ;

K_W18 - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii;

K_W19 - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Chin.;

K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł;

K_U02 - potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki;

K_U04 - potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata;

K_U05 - potrafi prawidłowo usytuować Chiny w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego ;

K_U06 - potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym;

K_U07 - umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności;

K_U08 - potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Chin.;

K_U12 - posługuje się językiem chińskim na poziomie B2;

K_U13 - potrafi zanalizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim;

K_U14 - potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski;

K_U15 - potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną;

K_U16 - potrafi biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.);

K_U17 - potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin;

K_U22 - posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim;

K_U25 - potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka –sinologia z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych ;

K_K04 -potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej ;

K_K07 - ma świadomość znaczenia kultury Chin w kulturze światowej;

K_K08 - działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę na koniec każdego semestru, polegające na przetłumaczeniu nowego tekstu z zakresu wcześniej omawianych zagadnień.

Na ocenę końcową będą miały wpływ kolokwia środsemestralne w stosunku 30:70 oraz frekwencja i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.