Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-SL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Aby uczestniczyć w zajęciach student musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty z II roku. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej na wybrany przez siebie temat z dziedziny chińskiej literatury, historii, sztuki, estetyki, religii, filozofii lub kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną przygotowani do samodzielnego napisania końcowych prac seminaryjnych. Kolejne etapy to pomoc przy wyborze kierunku badań i tematu, konsultacje w ramach przygotowania korpusu, doboru literatury specjalistycznej, metody oraz ustalenie zakresu materiałów chińskojęzycznych. Studneci zdobędą również umiejętności wykorzystania wiedzy o literaturze i kulturze samodzielnej analizy procesów i zjawisk kulturowych i literackich

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej na wybrany przez siebie temat z dziedziny chińskiej literatury, historii, sztuki, estetyki, religii, filozofii lub kultury. Proces przygotowania końcowych prac seminaryjnych:

-) uzgodnienie kierunku, tematu i zakresu prac seminaryjnych,

omówienie metodologii adekwatnej do badanego zakresu poszczególnych prac; konfrontacja każdej planowanej pracy z teorią, szczegółowa dyskusja o zjawiskach w literaturze i kulturze, których prace dotyczą

-) Zdobycie umiejętności wykorzystana wiedzy o kulturze i literaturze Chin do samodzielnej analizy procesów i zjawisk kulturowych i literackich. Część zajęć tego seminarium poświęcona jest także zagadnieniom teoretycznym dotyczącym literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ogólnego i sinologicznego, nawiązującym ściśle do zagadnień podjętych przez uczestników seminarium. -) Uzgodnienie koniecznych dla każdej pracy materiałów źródłowych, pozwalających według odpowiedniego klucza tworzyć korpus, określać stan wiedzy i analizować, zgodnie z teorią, podjęte zagadnienie.

-) prezentacja kolejnych podejmowanych kroków przygotowania części teoretycznej i praktycznej pracy (tłumaczenie materiałów obcojęzycznych, w tym ustalonych źródeł chińskojęzycznych);

-) merytoryczna dyskusja grupy i opiekuna naukowego pracy, dopracowanie planu pracy i konspektu przygotowywanie bibliografii, referencji i przypisów, umiejętne korzystanie ze źródeł i poprawne powoływanie się na nie.

Literatura:

Zależy od tematów prac poszczególnych studentów

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

K_W16 - ma podstawową wiedzę o zagadnieniach dotyczących współczesnego życia kulturalnego Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_W17 - zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Chin Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_W18 - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii;

K_W19 - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Chin;

K_W20 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł;

K_U04 - potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata;

K_U05 - potrafi prawidłowo usytuować Chiny w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego ;

K_U06 - potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym;

K_U07 - umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności;

K_U11 - posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2;

K_U13 - potrafi zanalizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim;

K_U15 - potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną ;

K_U16 - potrafi biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.);

K_U17 - potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin;

K_U18 - posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku chińskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych ;

K_U19 - potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą;

K_U20 - potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku chińskim odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych;

K_U21 - posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim ;

K_U22 - potrafi prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Chin i w języku polskim oraz w chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin;

K_U23 - posiada umiejętność i merytorycznego argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów;

K_U24 - potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim;

K_U25 - potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka –sinologia z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych;

K_U26 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz do nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne;

K_K04 - potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej ;

K_K05 - ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata;

K_K08 - działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin;

K_K10 - jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania brane pod uwagę w ocenie:

• Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa; kontrola obecności.

• Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą

materiałami. Oceniany jest:

- proces przygotowania pracy

- aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień teoretycznych, kryteriów merytorycznych każdej pracy, kwerendy (swoich oraz

innych uczestników seminarium).

• W ocenie ciągłej brana pod uwagę jest systematyczność pracy i terminowość rozliczania się z poszczególnych etapów pracy

• Oddanie gotowej pracy w terminie jest warunkiem zaliczenia seminarium.

• Osobnej ocenie będzie podlegała praca dyplomowa (licencjacka), jej zawartość, zastosowana teoria/metoda, wykorzystane źródła,

argumentacja, egzemplifikacja przykładami z chińskiego kręgu kulturowego, układ i sposób przekazu.

• Ocena końcowej pracy dyplomowej (licencjackiej) jako rezultatu samodzielnej pracy akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem

poprawności pisania pracy, doboru źródeł, oceny i opracowania źródeł, zrealizowania w sposób wyczerpujący podjętego tematu/zagadnienia z

zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa sinologicznego

Zaliczenie roczne na zal

Zajęcia obowiązkowe. W ciągu semestru dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Jeśli usprawiedliwione nieobecności przekraczają 30%, Student nie otrzyma zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.