Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny język chiński (Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-WJCH5 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesny język chiński (Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony 2 rok nauki współczesnego języka chińskiego

Student posiada wiedzę i umiejętności (czytanie, pisanie, mówienie) z współczesnego języka chińskiego określone na poziomie zaliczającym 2 rok kursu


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest kontynuowanie nauki współczesnego języka chińskiego; polegające na poszerzaniu znajomości znaków pisma w obu formach zapisu (tradycyjnym i uproszczonym), umiejętności czytania i rozumienia tekstów pisanych w obu formach zapisu, rozumienia ze słuchu (zajęcia min. z prowadzącymi natiywnymi użytkownikami współczesnego języka chińskiego w standardzie kontynentalnym putonghua i tajwańskim guoyu), konstruowania wypowiedzi samodzielnych o wzrastającym poziomie skomplikowania, zwiększania zasobu słownictwa w poszerzającym się zakresie (obejmującym geografię, klimat, załatwianie spraw urzędowych, szkolnictwo, poszukiwanie pracy, sport, podstawowe słownictwo dot. historii, literatury, sztuki Chin), uczenie się nowych konstrukcji gramatycznych umożliwiających konstruowanie coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi.

Pełny opis:

• Ćwiczenia polegające na zapoznaniu się i omówieniu nowego słownictwa, czytanie podanych tekstów, objaśnienia gramatyczne, ćwiczenia polegające na przyswajaniu nowych konstrukcji gramatycznych i nowego słownictwa; ćwiczenia polegające na samodzielnej konstrukcji zdań z nowymi konstrukcjami i słownictwem; ćwiczenia polegające na integracji nowych i znanych konstrukcji gramatycznych i słownictwa; samodzielne budowanie dłuższych wypowiedzi w mowie i piśmie (zakres tematyczny społeczeństwo chińskie - święta, spędzanie czasu wolnego, programy telewizyjne, kino, teatr, zdrowie i zdrowie psychiczne, stany emocjonalne, problemy społeczne, środowisko naturalne, gospodarka, historia Chin i Tajwanu, obyczaje)

Literatura:

Li Xiaoqi, Boya Hanyu Zhongji Chongci pian 1, Beijing daxue chubanshe, 2005.

Efekty uczenia się:

.

WIEDZA

Student:

ma obszerną wiedzę o współczesnym języku chińskim, jego strukturze, historii, piśmie (1. zna struktury gramatyczne języka, 2. zna zapis fonetyczny pinyin i technikę wymowy w tonach, 3. zna zasady tradycyjnego i uproszczonego zapisu pismem chińskim)

+++

K_W12

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

ma dużą świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Obszaru Języka Chińskiego i Chińskiego Obszaru Językowego

++

K_W13

H1A_W09

ma dużą świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

++

K_W14

H1A_W09

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego na język polski

++

K_W15

H1A_W09

UMIĘJĘTNOŚCI

Student:

potrafi czytać, analizować i interpretować wybrane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

+

K_U06

H1A_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w wielu typowych sytuacjach profesjonalnych

++

K_U09

H1A_U04

posługuje się językiem chińskim na poziomie B2 (wyższy poziom samodzielności)

+++

K_U12

H1A_U09

H1A_U10

potrafi analizować i interpretować wybrane teksty źródłowe w języku chińskim

++

K_U13

H1A_U09

H1A_U10

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa o średnio zaawansowanym stopniu trudności z języka chińskiego na język polski

++

K_U14

H1A_U09

H1A_U10

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury chińskiej i Chińskiego Obszaru Językowego (obszaru pozostającego pod wpływem języka i kultury chińskiej) poprzez podstawową analizę językową/ filologiczną

+

K_U15

H1A_U08

H1A_U09

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma tradycyjnego i uproszczonego oraz zapisem fonetycznym pinyin i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

+++

K_U16

H1A_U09

H1A_U10

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin i Chińskiego Obszaru Językowego w wielu sytuacjach życia prywatnego, publicznego, zawodowego i edukacyjnego

+++

K_U17

H1A_U07

posiada dobrą umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin i regionu w języku polskim oraz w wybranym języku chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin i regionu Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej

++

K_U21

H1A_U09

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w stopniu dobrym w języku chińskim na poziomie B2

+++

K_U22

H1A_U06

H1A_U09

potrafi sprawnie korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim

+++

K_U24

H1A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje samodzielną pracę nad nowymi umiejętnościami cząstkowymi wykorzystując strategie uczenia się języka chińskiego

+

K_K01

H1A_K01

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne, umiejętnie aplikując społeczne, językowe i kulturowe konwencje chińskie

+++

K_K02

H1A_K02

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur, w tym zgodnie z przyjętą konwencją werbalną i niewerbalną w kręgu kultury chińskiej

+++

K_K03

H1A_K02

ma, w stopniu podstawowym, świadomość odmienności kulturowej społeczności chińskich i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

+

K_K05

H1A_K04

H1A_K05

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego i potrafi wykorzystać zdobyte w procesie uczenia się środki językowe

+

K_K06

H1A_K04

H1A_K05

ma wyraźną świadomość znaczenia kultury krajów Chińskiego Obszaru Językowego, regionu Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej w kulturze światowej

+

K_K07

H1A_K05

działa, poprzez studenckie koło naukowe i wyjazdy językowo-integracyjne, na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chińskiego Obszaru Językowego

+

K_K08

H1A_K05

H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

W sesji zimowej zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego (120 minut);

Student dopuszczony jest do testu pisemnego na podstawie:

- obecności

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- wykonywania w określonym czasie i pozytywnego zaliczenia zadań domowych

- zaliczenia testów cząstkowych.

Egzamin końcowy z całego roku – w semestrze letnim (test pisemny; 120 minut);

Do egzaminu student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń na podstawie :

- obecności

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- wykonywania w określonym czasie i pozytywnego zaliczenia zadań domowych

- zaliczenia testów cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Qian Li-Piszczek
Prowadzący grup: Jui-Han Chiang, Qian Li-Piszczek, Meng-Xin Wu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.