Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka arabskiego 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AR2-GJA4 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka arabskiego 4
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://arabistyka.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka języka arabskiego 3 3600-5-AR2-GJA3
Gramatyka języka arabskiego1 3600-5-AR1-GJA1
Gramatyka języka arabskiego2 3600-5-AR1-GJA2

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka języka arabskiego 3 3600-5-AR2-GJA3
Gramatyka języka arabskiego1 3600-5-AR1-GJA1
Gramatyka języka arabskiego2 3600-5-AR1-GJA2

Założenia (opisowo):

Ukończone zajęcia z „Wiedzy o języku arabskim” oraz „Gramatyki języka arabskiego” na I roku studiów I stopnia.

Wiedza gramatyczna z zakresu przedmiotów: „Wiedza o języku arabskim” oraz „Gramatyka języka arabskiego” prowadzonych na I roku studiów I stopnia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki języka arabskiego mają na celu wyćwiczenie w praktyce informacji przekazywanych na wykładzie „Wiedza o języku arabskim”. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z liczebnikami, czasownikami nieregularnymi oraz złożonymi konstrukcjami składniowymi języka arabskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia z gramatyki języka arabskiego mają na celu praktyczne opanowanie informacji przekazywanych na zajęciach z przedmiotu „Wiedza o języku arabskim”. Studenci podczas zajęć zapoznają się z: systemem liczebników arabskich, czasownikami nieregularnymi, częściami zdania (przydawką, dopełnieniami, okolicznikami), różnego typu konstrukcjami składniowymi, w tym zdaniami złożonymi współrzędnie i podrzędnie, spójnikami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Abdul-Rahman Muhammad Saed, Paradigms of Classical and Modern Arabic Verbs, MSA Publication Limited, London 1995.

Abu-Chacra Faruk, Arabic. An Essential Grammar, Routledge, London 2007.

Badawi El Said, Carter Mike, Gully Adrian, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar, Routledge, London 2003.

Ad-Dahdah Antwan, Al-Mudżam al-wasit fi tasrif al-afal, Maktabat Lubnan Naszirun, Bejrut 2006.

Danecki Janusz, Gramatyka języka arabskiego. Tom I i II, Dialog, Warszawa 2001.

Kozłowska Jolanta, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Dialog, Warszawa 2001.

Krahl Gühnter, Reuschel Wolfgang, Lehrbuch der Modernen Arabisch. Teil I, II/1, II/2, VEB Verlag Enyzklopädie, Leipzig 1977.

Woidich Manfred, Übungsbuch zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1985.

Schulz, Eckhard, Standard Arabic. An Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press, Cambridge 2008

Ryding, Karin C., A Referrence Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2005

Literatura uzupełniająca:

Aoun Joseph E., Benmamoun Elabbas, Choueiri Lina, The Syntax of Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Baranow Charłampij Karpowicz, Arabsko-russkij słowar’, Russkij jazyk, Moskwa 1976.

Bloch Ariel, Studies in Arabic Syntax and Semantics, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1991.

Danecki Janusz, Klasyczny język arabski, Dialog, Warszawa 1998.

Danecki Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2009.

Danecki Janusz, Kozłowska Jolanta, Słownik arabsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Brill, Leiden-Boston 2005-2009.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Fischer Wolfdietrich, Grammatik des Klassischen Arabisch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006.

Fischer Wolfdietrich, Jastrow Otto, Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart. Band 1, Reichert Verlag, Wiesbaden 1996.

Holes Clive, Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties, Georgetown University Press, Washington 2004.

Lipiński Edward, Języki semickie rodziny afroazjatyckiej. Zarys ogólny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Ryding Karin C., A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Scheindlin Raymond, 201 Arabic Verbs, Barron’s Educational Series, New York 1978.

Schregle Götz, Deutsch-Arabisches Wörterbuch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974.

Versteegh Kess, The Arabic Language, Columbia University Press, New York 1997.

Watson Janet C.E., The Phonology and Morphology of Arabic, Oxford University Press, New York 2002.

Wehr Hans, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart und Supplement. Arabisch-Deutsch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1985.

Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services, Ithaca, New York 1976.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Absolwent zna i rozumie

K_W12 w stopniu zaawansowanym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka arabskiego

K_W13 złożoność natury języka arabskiego jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii państw arabskich

K_W14 óżnorodność językową i jej wpływ na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15 podstawowe zasady przekładu z języka arabskiego na język polski

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent potrafi

K_U12 posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2

K_U14 przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka arabskiego na język polski

K_U15 interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury państw arabskich poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16 biegle posługiwać się systemem pisma języka arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

K_U17 poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym państw arabskich

K_U22 posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku arabskim

K_U24 potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku arabskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Absolwent jest gotów do:

K_K01 uczenia się przez całe życie

K_K02 współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych

K_K03 nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K08 działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- pisemne testy kontrolne,

- końcowe zaliczenie pisemne,

- kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.