Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 1.3 (MDR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE3-JH1.3 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski 1.3 (MDR)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hebrajskiego na poziomie podstawowym (B2).
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C1. Kurs zakłada opanowanie umiejętności językowych a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego na poziomie C1. Zadaniem kursu jest rozwój u studentów czterech umiejętności językowych – rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia na poziomie zaawansowanym. Studenci nabywają umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie. Kładzie się nacisk na rozumienie ze słuchu autentycznych nagrań: dialogów, opowiadań, wiadomości radiowych. Studenci poszerzają słownictwo oraz znajomość gramatyki, co przygotowuje ich do rozumienia tekstów prasowych, literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych) oraz akademickich.

Literatura:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie dalet, tekst Biblii Hebrajskiej. Wybrane materiały do słuchania. Autentyczne (nieadaptowane) teksty w języku hebrajskim klasycznym. Materiały własne prowadzącego.

Słowniki

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.milon.co.il/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o języku hebrajskim na poziomie C1 K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie C1 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski K_U14

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 zaliczenie pisemne na koniec semestru,

 egzamin pisemny na koniec roku, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę w rozliczeniu semestralnym (przeprowadzone przez każdego prowadzącego), egzamin w rozliczeniu rocznym (przeprowadza go koordynator kursu).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dudzik-Rudkowska
Prowadzący grup: Marta Dudzik-Rudkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

Podręczniki/ Textbooks:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Inne teksty klasyczne, literackie i prasowe

Materiał audio-wizualne (zasób nauczyciela)

Słowniki/ Dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

R. Rozental,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.