Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język perski 2.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IR2-JP2.1 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język perski 2.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie i zaliczenie I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku iranistyka.

Poziom wiedzy i umiejętności, wynikający z uczestnictwa w zajęciach języka perskiego prowadzonych na I roku studiów iranistycznych i opanowanie całości przerobionego w trakcie zajęć materiału.


Skrócony opis:

Nauka języka perskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym. Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej, z naciskiem na tę ostatnią. Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka perskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia skoncentrowane głównie na rozszerzaniu zasobu słownictwa oraz utrwalaniu i korygowaniu prawidłowej wymowy oraz przeprowadzeniu jak największej liczby ćwiczeń językowych. Utrwalanie automatyki mówienia i umiejętności wyrażania myśli w formie pisemnej na poziomie średnio skomplikowanych wypowiedzi, z naciskiem na stosowanie frazeologii (idiomy). Utrwalanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia z uwzględnieniem słownictwa i tematyki ogólnej. Wprowadzenie prostych współczesnych tekstów literackich i nieliterackich z uwzględnieniem języka mediów. Dalsze kształcenie umiejętności formułowania średnio skomplikowanych opisów statycznych (przedmiotów, osób, otoczenia) oraz dynamicznych (czynności oraz stanów i sytuacji). Wprowadzenie elementów języka kolokwialnego i zwrotów grzecznościowych. Wprowadzenie elementów kaligrafii użytkowej w rozszerzonym zakresie, celem dalszego kształcenia umiejętności prawidłowego i szybkiego pisania oraz odczytywania pisma ręcznego i kaligrafii artystycznej.

Literatura:

M. Zarghamian, Persian Language Training Course, Vol. 3, Teheran 2001; Y. Samareh, Persian Language Teaching. Intermediate Course, Book 2 & 3, Tehran 2005; materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- ma wiedzę o języku perskim (jego strukturze, historii, piśmie) w zakresie przewidzianym przez program studiów oraz podstawową wiedzę o drugim języku orientalnym (dari, paszto, arabski, turecki, hebrajski) [K_W12];

- ma świadomość złożonej natury języka perskiego i jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Iranu/Afganistanu [K_W13];

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14];

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z j. perskiego na j. polski. [K_W15].

Umiejętności:

- posługuje się językiem perskim na poziomie przewidzianym w programie studiów (poziom niższy zaawansowany) [K_U12];

- potrafi przełożyć proste teksty literackie/piśmiennictwa z języka perskiego na język polski [K_U14];

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i jego narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, językowe bazy danych, etc.) [K_U16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Iranu i Afganistanu [K_U17];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku perskim [K_U22];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w stopniu podstawowym w języku perskim [K_U24].

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia kultury Iranu, Afganistanu i pozostałych krajów Orientu w kulturze światowej [K_K07];

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

- ewentualne śródsemestralne pisemne testy kontrolne;

- możliwość przeprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego;

- końcowe zaliczenie ustne.

Zaliczenie na ocenę w systemie semestralnym. Egzamin końcowy w rozliczeniu rocznym, ustny (komisja w składzie wszystkich osób prowadzących zajęcia z języka perskiego), do którego student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hedieh Yazdan Panah
Prowadzący grup: Hedieh Yazdan Panah
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hedieh Yazdan Panah
Prowadzący grup: Hedieh Yazdan Panah
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.