Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW2-JJ4 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język japoński 4
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie pierwszego roku japonistycznych trzyletnich studiów I stopnia. Student powinien opanować język japoński w stopniu wymaganym do zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki standardowego języka japońskiego. Ćwiczenie praktycznego zastosowania zasad gramatyki poznanych podczas wykładu z gramatyki opisowej współczesnego języka japońskiego. Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej. Przedstawienie sytuacji w których używa się konkretnych wyrażeń, nauka nowych słów i konstrukcji. Nacisk kładzie się na rozwój umiejętności rozumienia i przetwarzania języka.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z I roku. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań złożonych – sposoby łączenia zdań podrzędnych. Wyjaśnienie sposobu użycia wyrażeń idiomatycznych związanych z częściami ciała. Onomatopeje i wyrażenia mimetyczne (ruchonaśladowcze). Konstrukcja zdań złożonych – przyczynowych, przeciwstawnych (-ga, -no ni). Wyrażenia oznaczające wybór. Konstrukcje wyjaśniające znaczenie słów i pojęć. Wyrażenia przysłówkowe.

Celem zajęć w formie laboratorium jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu oraz prawidłowej wymowy, utrwalanie materiału leksykalnego i gramatycznego oraz pobudzenie do formułowania wypowiedzi i prowadzenia konwersacji w języku japońskim. Służą temu ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów audio.

Literatura:

Chukyu Nihongo, edited by the University of Foreign Languages in Tokyo;

Video series:

Nihongo kyōiku eizō kyōzai - chūkyū, Yan san to Nihon no hito bito II

Intensive course in Japanese (t. II), Tokyo, 1970;

An Introduction to Advanced Spoken Japanese, Inter-University Center for Japanese Language Studies, Yokohama, 1987

Tanoshiku kiko, Tokyo 2007;

Bunka shokyu Nihongo, Tokyo, 2008;

Nihongo noryoku shiken N3 (chokai), Tokyo 2010

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K_W13]

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K_W15]

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09]

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 [K_U12]

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim [K_U13]

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski [K_U14]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K_U17]

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii [K_U21]

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim [K_U22]

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K_U24]

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05]

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06]

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K_K07]

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ewentualne śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- możliwość przeprowadzenia końcowego zaliczenia/egzaminu pisemnego

- końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny

zaliczenie na ocenę/egzamin po II sem.

zaliczenie na ocenę/egzamin po II sem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yoko Fujii Karpoluk
Prowadzący grup: Yoko Fujii Karpoluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki standardowego języka japońskiego. Ćwiczenie praktycznego zastosowania zasad gramatyki poznanych podczas wykładu z gramatyki opisowej współczesnego języka japońskiego. Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej. Przedstawienie sytuacji w których używa się konkretnych wyrażeń, nauka nowych słów i konstrukcji. Nacisk kładzie się na rozwój umiejętności rozumienia i przetwarzania języka.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z I roku. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań złożonych – sposoby łączenia zdań podrzędnych. Wyjaśnienie sposobu użycia wyrażeń idiomatycznych związanych z częściami ciała. Onomatopeje i wyrażenia mimetyczne (ruchonaśladowcze). Konstrukcja zdań złożonych – przyczynowych, przeciwstawnych (-ga, -no ni). Wyrażenia oznaczające wybór. Konstrukcje wyjaśniające znaczenie słów i pojęć. Wyrażenia przysłówkowe.

Celem zajęć w formie laboratorium jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu oraz prawidłowej wymowy, utrwalanie materiału leksykalnego i gramatycznego oraz pobudzenie do formułowania wypowiedzi i prowadzenia konwersacji w języku japońskim. Służą temu ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów audio.

Literatura:

New Approach Chūkyū Nihongo Kisohen, Gobun Kenkyūsha, Tokyo 2002.

Intensive course in Japanese (t. II), Tokyo 1970

An Introduction to Advanced Spoken Japanese, Inter-University Center for Japanese Language Studies, Yokohama 1987

Tanoshiku kikō, Tokyo 2007

Nihongo nōryoku shiken mondaishū N3 dokkai speed master, Risaachi Shuppan, Tokyo 2010

Video series:

Nihongo kyōiku eizō kyōzai - chūkyū, Yan san to Nihon no hito bito II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.