Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 5: Kompozycja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-JJ5KT Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński 5: Kompozycja tekstu
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie drugiego roku japonistycznych trzyletnich studiów I stopnia.

Student powinien opanować język japoński w stopniu wymaganym do zaliczenia drugiego roku studiów I stopnia.Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych.Na zajęciach z kompozycji tekstu studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Podczas zajęć z kompozycji tekstu opracowywanie jednego tematu podzielone będzie na trzy części:

1. Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

2. Samodzielne pisanie wypracowania w domu

3. Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Joukyu Nihongo, edited by the University of Foreign Languages, Tokyo;

Nihon o hanasō. 15 no teema de manabu Nihon jijō, Nippon Steel Human Resources Development Co., Ltd. and Japan College of Foreign Languages, Japan Times Ltd., 1997

Nihongo sakubun I, Senmon Kyōiku Shuppan, 1993

Nihongo sakubun II, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995

Efekty uczenia się:

po zaliczeniu zajęć studenci:

- poszerzą zakres wykorzystywanego słownictwa

- zdobędą wiedzę na temat zasad pisania wypracowań na blankiecie genkōyōshi

- utrwalą podstawowe umiejętności pisania w języku japońskim oraz formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych

Studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

WIEDZA

K_W01 posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu japonistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W01

K_W10 potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Japonii H1A_W04

K_W12 ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

K_W13 ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii H1A_W09

K_W14 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata H1A_W09

K_W15 ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski H1A_W09

K_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego H1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł H1A_U01

K_U06 potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym H1A_U05

K_U07 umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności H1A_U05

K_U12 posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 H1A_U10

K_U13 potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim H1A_U10

K_U14 potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski H1A_U10

K_U15 potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną H1A_U08

K_U16 potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) H1A_U10

K_U22 posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim H1A_U06

H1A_U09

K_U23 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów H1A_U06

K_U26 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne H1A_K02

K_K04 potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej H1A_K03

K_K09 dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Japonii, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej H1A_K01

H1A_K04

H1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ewentualne śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- możliwość przeprowadzenia końcowego zaliczenia/egzaminu pisemnego

- końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny

- przedstawienie esejów pisemnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yoko Fujii Karpoluk
Prowadzący grup: Yoko Fujii Karpoluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Na zajęciach z kompozycji tekstu studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach - tematy: relacje między kobietami i mężczyznami, małżeństwo, rodzina; role społeczne związane z płcią i ich przemiany, system edukacji, kuchnia japońska

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu

- Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

- Samodzielne pisanie wypracowania w domu

- Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Nihongo sakubun I, Senmon Kyōiku Shuppan, 1993

Nihongo sakubun II, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995

Jōkyū Nihongo, edited by the University of Foreign Languages, 2010

Nihon o hanasō 15 no teema de manabu Nihon jijō, Nippon Steel Human Resources Development Co., Ltd. and Japan College of Foreign Languages, Japan Times Ltd., 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.