Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-JJ6 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński 6
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie drugiego roku japonistycznych trzyletnich studiów I stopnia.

Student powinien opanować język japoński w stopniu wymaganym do zaliczenia drugiego roku studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Literatura:

Nihongo sou matome N2 bunpou, Ask shuppan, 2010

Materiały przygotowywane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zdobędzie wiedzę o strukturach gramatycznych na poziomie zaawansowanym

- zdobędzie umiejętność konwersacji w codziennych sytuacjach życiowych oraz czytania tekstów na poziomie średniozaawansowanym

- poszerzy zakres używanego słownictwa

- zdobędzie informacje na temat Japonii i japońskiego stylu życia.

Po zaliczeniu zajęć student:

- zdobędzie wiedzę o strukturach gramatycznych na poziomie zaawansowanym

- zdobędzie umiejętność konwersacji w codziennych sytuacjach życiowych oraz czytania tekstów na poziomie średniozaawansowanym

- poszerzy zakres używanego słownictwa

- zdobędzie informacje na temat Japonii i japońskiego stylu życia.

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K_W13]

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K_W15]

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09]

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 [K_U12]

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim [K_U13]

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski [K_U14]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K_U17]

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii [K_U21]

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim [K_U22]

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K_U24]

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05]

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06]

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K_K07]

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ewentualne śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- możliwość przeprowadzenia końcowego zaliczenia/egzaminu pisemnego

- końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shinobu Kaiho-Przybylska
Prowadzący grup: Shinobu Kaiho-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Zajęcia z konwersacji wideo za cel mają doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Na zajęciach z kompozycji tekstu studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Celem zajęć z konwersacji wideo jest doskonalenie rozumienia ze słuchu i umiejętności konwersacyjnych studentów przy wykorzystaniu techniki wideo. Główną część zajęć stanowi oglądanie japońskich seriali telewizyjnych i rozmowa na temat ich treści.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

-ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu, z elementami przekładu audiowizualnego (streszczanie odcinków, charakterystyka bohaterów, tłumaczenie poszczególnych wypowiedzi; wykorzystanie wizualnego charakteru wideo dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi)

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach - tematy: relacje między kobietami i mężczyznami, małżeństwo, rodzina; role społeczne związane z płcią i ich przemiany, system edukacji, kuchnia japońska

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu

Podczas zajęć z kompozycji tekstu opracowywanie jednego tematu podzielone będzie na trzy części:

1. Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

2. Samodzielne pisanie wypracowania w domu

3. Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Nihongo sou matome N2 bunpou, Ask shuppan, 2010

Materiały przygotowywane na bieżąco.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shinobu Kaiho-Przybylska
Prowadzący grup: Shinobu Kaiho-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Literatura:

Nihongo sou matome N2 bunpou, Ask shuppan, 2010

Materiały przygotowywane na bieżąco.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.