Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów japońskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-LTJ3 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów japońskich
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie I i II roku trzyletnich studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.


Student powinien opanować wiedzę z dziedziny języka japońskiego, gramatyki oraz kultury Japonii, jaka wymagana jest do zaliczenia pierwszych dwóch lat trzyletnich studiów licencjackich pierwszego stopnia.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej.

Pełny opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej. Analizowane są różne style pisarskie, problem ekwiwalencji tłumaczeniowej, przypadki nieprzetłumaczalności uwarunkowanej kulturowo. Praca nad pogłębionym zrozumieniem i tłumaczeniem tekstów japońskich będzie jednocześnie okazją do dyskusji nad zjawiskami literackimi, zachodzącymi w ostatnich latach w Japonii.

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ piśmiennictwo Japonii K_W05

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii K_W06

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Japonii K_W07

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim, o jego strukturze, historii, piśmie K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii K_W13

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii K_W16

KNOWLEDGE

- has detailed and organized knowledge of Japanese literature and writings; can name and characterize most important phenomena/trends/literary texts/writings of Japan (K_W05)

- has detailed and organized knowledge of history of Japan (K_W06)

- has detailed and organized knowledge of philosophy and religion of Japan (K_W07)

- has extensive knowledge of Japanese language (its structure, history, script) (K_W12)

- is aware of the complex nature of Japanese language, its place and significance in the cultural and historical context of Japan (K_W13)

- has rudimentary knowledge of translation rules from Japanese language into Polish (K_W15)

- demonstrates basic grasp of contemporary cultural life in Japan (K_W16)

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym K_U06

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności K_U07

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim K_U13

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski K_U14

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U15

-potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim K_U24

SKILLS

- can appropriately place Japan in the context of circumstances pertinent to natural, geopolitical and economic environment (K_U6)

- can compare and perceive interrelations between chosen literary texts and other works of culture (film, press, social writing) of Japan and the issues within the scope of tradition and modern times (K_U7)

- has a command of Japanese language at the B2 level (K_U12)

- can analyze and interpret source texts in Japanese language (K_U13)

- can translate literary texts and writings from Japanese language into Polish (K_U14)

- can interpret key terms from culture of Japan through linguistic/philological analysis (K_U15)

- can fluently use the script of Japanese language and the necessary tools to learn and analyze it (traditional and electronic dictionaries, lexicons, linguistic corpora, data bases, etc.) (K_U16)

- can use electronic and internet tools both in Polish and in Japanese (K_U24)

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02)

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03)

SOCIAL COMPETENCES

- can cooperate and work in a group as well as forge relationships and build social relations (K_02)

- can establish relations and cooperate with representatives of other cultures (K_03)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem Wydziału Orientalistycznego)

W trakcie zaliczenia pisemnego na ocenę student musi poprawnie przetłumaczyć pisemnie fragment tekstu w języku japońskim przy użyciu słownika.

80% poprawność gramatyczna

20% styl przekładu

Kontrola obecności

Zaliczenie na ocenę po semestrze

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich.

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Uwagi:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich.

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.