Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I-II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-SL1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I-II
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie proseminarium w semestrze III i IV

Wiedza zdobyta w trakcie proseminarium w semestrze III i IV

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej I stopnia studiów (licencjat), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym i egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub estetyki i sztuki lub językoznawstwa japońskiego. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii. K_W16

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Japonii. K_W17

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki. K_W18

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii. K_W19

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. K_W20

Knowledge

-

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. K_U01

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata. K_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego. K_U05

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U06

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.K-U07

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie). K_U11

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim.K_13.

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną. K_U15

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.). K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii. K_U17

- posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku japońskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych. K_U18

- potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą. K_U19

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych a także innych źródeł. K_U20

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U21

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim. K_U22

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U23

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U24

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych. K_U25

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. K_U26

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne. K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.K_K03

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej. K_K04

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego. K_K06

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej. K_K07

-działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii. K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie (bez oceny) na podstawie referatów oraz pracy seminaryjnej

- kontrola obecności

- bieżące przygotowanie do zajęć

- aktywność podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczące klasycznej literatury, klasycznej i współczesnej kultury Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk zostanie położony na

tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym

warsztatem badawczym (technika pisania pracy dyplomowej, wybór

literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na

klasycznej literaturze i kulturze Japonii od czasów najdawniejszych po drugą

połowę XIX wieku. Reprezentująca tak długi okres historyczny i niejednolita

pod względem charakteru i formy twórczość literacka pozwala odkryć i

zbadać wiele fascynujących aspektów japońskiego społeczeństwa i kultury.Studenci będą mieli okazję zapoznać się między innymi z: najstarszymi,

japońskimi tekstami pisanymi, tradycją dworskiej poezji, literaturą

opowieści i dzienników dworskich, tradycją ustnych opowieści, epiką

rycerską, rozkwitem literatury popularnej w epoce Edo, jak również sztuką

emaki i ukiyoe. Działalność badawcza będzie obejmowała lekturę zarówno

oryginalnych dzieł klasycznej literatury japońskiej (studenci studiów

magisterskich), jak i ich wersji przekładowych na inne języki (studenci

studiów licencjackich) oraz podstawowych źródeł z dziedziny historii

kultury. Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani przedstawiać podczas zajęć

wyniki badań na wybrany przez siebie temat./

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia (Literature,Theory, Methodology), red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich (Theory of Literary Studies), PWN, Warszawa 1998

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury (Culture Studies, Anthropology of Culture) , red Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

Wiedza o kulturze, Antropologia słowa, (Culture Studies, Anthropology of Words), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Uwagi:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczące klasycznej literatury, klasycznej i współczesnej kultury Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk zostanie położony na

tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym

warsztatem badawczym (technika pisania pracy dyplomowej, wybór

literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na

klasycznej literaturze i kulturze Japonii od czasów najdawniejszych po drugą

połowę XIX wieku. Reprezentująca tak długi okres historyczny i niejednolita

pod względem charakteru i formy twórczość literacka pozwala odkryć i

zbadać wiele fascynujących aspektów japońskiego społeczeństwa i kultury.Studenci będą mieli okazję zapoznać się między innymi z: najstarszymi,

japońskimi tekstami pisanymi, tradycją dworskiej poezji, literaturą

opowieści i dzienników dworskich, tradycją ustnych opowieści, epiką

rycerską, rozkwitem literatury popularnej w epoce Edo, jak również sztuką

emaki i ukiyoe. Działalność badawcza będzie obejmowała lekturę zarówno

oryginalnych dzieł klasycznej literatury japońskiej (studenci studiów

magisterskich), jak i ich wersji przekładowych na inne języki (studenci

studiów licencjackich) oraz podstawowych źródeł z dziedziny historii

kultury. Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani przedstawiać podczas zajęć

wyniki badań na wybrany przez siebie temat./

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia (Literature,Theory, Methodology), red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich (Theory of Literary Studies), PWN, Warszawa 1998

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury (Culture Studies, Anthropology of Culture) , red Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

Wiedza o kulturze, Antropologia słowa, (Culture Studies, Anthropology of Words), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.