Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I-II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-SL1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I-II
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie proseminarium w semestrze III i IV

Wiedza zdobyta w trakcie proseminarium w semestrze III i IV

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej I stopnia studiów (licencjat), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym i egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub estetyki i sztuki lub językoznawstwa japońskiego. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia, (Literature, Theory Methodology), red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich (Methodology of Literary Theory), PWN, Warszawa1998

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury (On Anthropological Knowledge, Cultural Anthropology) red Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

Wiedza o kulturze, Antropologia słowa, (On Anthropological Knowledge, Anthropology of Words) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-miejsce i znaczenie orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną P6S_WG

-ogólne zagadnienia naukowe (obejmujące terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą P6S_WG

-podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury P6S_WG

-szczegółowe zagadnienia literatury i piśmiennictwa Japonii potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo Japonii P6S_WG

-podstawowe zjawiska kulturowe Japonii

Umiejętności: absolwent potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł P6S_UW

-wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu P6S_UW

-zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata P6S_UW H

-czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym P6S_UK L

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uczenia się przez całe życie P6S_KK

- współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych P6S_KO

-nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur P6S_KO

-odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie (bez oceny) na podstawie referatów oraz pracy seminaryjnej

- kontrola obecności

- bieżące przygotowanie do zajęć

- aktywność podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczące klasycznej literatury, klasycznej i współczesnej kultury Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk zostanie położony na

tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym

warsztatem badawczym (technika pisania pracy dyplomowej, wybór

literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na

klasycznej literaturze i kulturze Japonii od czasów najdawniejszych po drugą

połowę XIX wieku. Reprezentująca tak długi okres historyczny i niejednolita

pod względem charakteru i formy twórczość literacka pozwala odkryć i

zbadać wiele fascynujących aspektów japońskiego społeczeństwa i kultury.Studenci będą mieli okazję zapoznać się między innymi z: najstarszymi,

japońskimi tekstami pisanymi, tradycją dworskiej poezji, literaturą

opowieści i dzienników dworskich, tradycją ustnych opowieści, epiką

rycerską, rozkwitem literatury popularnej w epoce Edo, jak również sztuką

emaki i ukiyoe. Działalność badawcza będzie obejmowała lekturę zarówno

oryginalnych dzieł klasycznej literatury japońskiej (studenci studiów

magisterskich), jak i ich wersji przekładowych na inne języki (studenci

studiów licencjackich) oraz podstawowych źródeł z dziedziny historii

kultury. Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani przedstawiać podczas zajęć

wyniki badań na wybrany przez siebie temat./

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia (Literature,Theory, Methodology), red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich (Theory of Literary Studies), PWN, Warszawa 1998

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury (Culture Studies, Anthropology of Culture) , red Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

Wiedza o kulturze, Antropologia słowa, (Culture Studies, Anthropology of Words), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.