Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie III-IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-SL2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie III-IV
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Ukończenie II roku studiów japonistycznych I stopnia.

Zakres wiedzy określony przez program studiów japonistycznych I stopnia oraz zainteresowanie takimi dziedzinami jak japońska literatura lub historia, lub religia i filozofia, lub estetyka i sztuka lub językoznawstwo.


Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warszta¬towo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej (I st.), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym oraz do egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub estetyki i sztuki lub językoznawstwa japońskiego. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

W zależności od wyboru tematu pracy zalecana jest literatura o charakterze metodologicznym oraz literatura specjalistyczna w zakresie japonistyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii. K_W16

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Japonii. K_W17

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki. K_W18

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii. K_W19

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. K_W20

KNOWLEDGE

- demonstrates basic grasp of contemporary cultural life in Japan. K_W16

- knows the state of research in chosen aspects pertaining to Japan K_W17

- knows and understands basic analysis and interpretation methods of various products of culture characteristic of chosen theories and schools of research within the scope of cultural and literary studies, linguistics, philosophy and religion studies and history of Japan K_W18

- knows and understands basic analysis and interpretation methods of various products of culture characteristic of local traditions in Japan. K_W19

- knows and understands the basic terms and rules of copyright and protection of intellectual property. K_W20

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. K_U01

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata. K_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego. K_U05

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U06

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.K-U07

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie). K_U11

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim.K_13.

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną. K_U15

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.). K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii. K_U17

- posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku japońskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych. K_U18

- potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą. K_U19

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych a także innych źródeł. K_U20

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U21

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim. K_U22

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U23

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U24

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych. K_U25

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. K_U26

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie na podstawie referatów oraz pracy seminaryjnej

- kontrola obecności

- bieżące przygotowanie do zajęć

- aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Pałasz-Rutkowska
Prowadzący grup: Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Pałasz-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warszta¬towo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej (I st.), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym oraz do egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub estetyki i sztuki japońskiej. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

W zależności od wyboru tematu pracy zalecana jest literatura o charakterze metodologicznym oraz literatura specjalistyczna w zakresie japonistyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.