Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie III-IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-SL2l Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie III-IV
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie II roku studiów japonistycznych I stopnia.

Zakres wiedzy określony przez program studiów japonistycznych I stopnia oraz zainteresowanie takimi dziedzinami jak japońska literatura lub historia, lub religia i filozofia, lub estetyka i sztuka lub językoznawstwo.


Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warszta¬towo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej (I st.), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym oraz do egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub estetyki i sztuki lub językoznawstwa japońskiego. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

W zależności od wyboru tematu pracy zalecana jest literatura o charakterze metodologicznym oraz literatura specjalistyczna w zakresie japonistyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii. K_W16

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Japonii. K_W17

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki. K_W18

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii. K_W19

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. K_W20

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. K_U01

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata. K_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego. K_U05

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U06

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.K-U07

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie). K_U11

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim.K_13.

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną. K_U15

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.). K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii. K_U17

- posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku japońskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych. K_U18

- potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą. K_U19

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych a także innych źródeł. K_U20

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U21

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim. K_U22

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U23

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U24

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych. K_U25

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. K_U26

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne. K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.K_K03

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej. K_K04

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego. K_K06

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej. K_K07

-działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii. K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie na podstawie referatów oraz pracy seminaryjnej

- kontrola obecności

- bieżące przygotowanie do zajęć

- aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Pałasz-Rutkowska
Prowadzący grup: Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Pałasz-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje warszta¬towo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej (I st.), spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym oraz do egzaminu.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje warsztatowo i merytorycznie do napisania pracy licencjackiej, spełniającej wymogi stawiane pracy naukowej, i do egzaminu licencjackiego. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy z zakresu literatury lub estetyki i sztuki japońskiej. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy. W ostatnim etapie pracy student pisze pracę licencjacką i referuje jej fragmenty na seminarium.

Literatura:

W zależności od wyboru tematu pracy zalecana jest literatura o charakterze metodologicznym oraz literatura specjalistyczna w zakresie japonistyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.