Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka afrykańskiego1A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AF1-GJA1A Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka afrykańskiego1A
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie podstawowych założeń gramatyki języka amharskiego - urzędowego języka Etiopii. Począwszy od poznawania pisma będziemy odkrywać kolejne stopnie wtajemniczenia w świat wyrażania myśli i konstruowania komunikatów werbalnych w języku amharskim.

Pełny opis:

Początkiem poznawania gramatyki języka amharskiego jest opanowanie zasad zapisu pisma etiopskiego, które istnieje od początków naszej ery i jest używane jedynie w Etiopii stanowiąc najważniejszy wyznacznik kultury etiopskiej. Posiada 238 podstawowych znaków, które są odmianami 34 liter-spółgłosek połączonych w sylaby z siedmioma samogłoskami. Po opanowaniu alfasylabariusza przejdziemy do poznawania najważniejszych wyrażeń używanych w kontaktach interpersonalnych przyglądając się ich budowie gramatycznej. Na początek poznamy zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące i pytajne. Pierwszym czasownikiem, którym się zajmiemy jest czasownik 'być'. Odmienia się on przez osoby. Język amharski jest językiem semickim, gdzie ważną rolę pełnią rdzenie posiadające wartość semantyczną, a więc niosącą znaczenie wyrazu. Rdzenie są podstawą do budowania zarówno czasowników, jak i rzeczowników. Dlatego też od samego początku będziemy zwracać uwagę na zasady słowotwórstwa w oparciu o rdzenie w języku amharskim.

Literatura:

Dawkins, C.H., The Fundamentals of Amharic, Addis Ababa: Sudan Interior Mission, 1969.

Hudson, G., Anbessa Teferra, Essentials of Amharic, Koeln: Rudiger Koppe Verlag, 2007.

Leslau, W., Introductory Grammar of Amharic, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.

Łykowska, L., Gramatyka języka amharskiego w ćwiczeniach, Warszawa: Dialog, 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student pozna pismo i nabędzie podstawową umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych. Zdobędzie informacje na temat podstawowych zagadnień gramatyki języka amharskiego.

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku amharskim, jego strukturze, historii, piśmie K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka amharskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Etiopii K_W13

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

Umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Rogu Afryki w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U9

- posługuje się językiem amharskim na poziomie podstawowym K_U12

- potrafi analizować i interpretować proste teksty źródłowe w języku amharskim K_U13

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma (stosować reguły standardowej ortografii) języka amharskiego K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Etiopii K_U17

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02,

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03,

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05,

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06,

- ma świadomość znaczenia kultury Etiopii w kulturze światowej K_K07,

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Etiopii K_K08,

- dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Rogu Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Zaangażowanie

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wołk-Sore
Prowadzący grup: Ewa Wołk-Sore
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do zagadnień z gramatyki języka amharskiego.

Literatura:

Dawkins, C.H., The Fundamentals of Amharic, Addis Ababa: Sudan Interior Mission, 1969.

Hudson, G., Anbessa Teferra, Essentials of Amharic, Koeln: Rudiger Koppe Verlag, 2007.

Leslau, W., Introductory Grammar of Amharic, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.

Łykowska, L., Gramatyka języka amharskiego w ćwiczeniach, Warszawa: Dialog, 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piotrowska
Prowadzący grup: Maria Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.