Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka arabskiego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AR1-GJA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka arabskiego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://arabistyka.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie informacji przekazywanych na wykładzie "Wiedza o języku arabskim" poprzez ich praktyczne zastosowanie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie informacji przekazywanych na wykładzie „Wiedza o języku arabskim” poprzez ich praktyczne zastosowanie. Podczas zajęć studenci wykonują różnorodne ćwiczenia, zapoznając się z m.in. pismem arabskim oraz regułami ortografii, kategoriami gramatycznymi imiennych części mowy oraz czasowników (odmiana czasowników regularnych oraz wybranych nieregularnych w czasach prostych i trybach, tematy czasowników, strona bierna), niesamodzielnymi częściami mowy oraz podstawami arabskiej składni (zasady tworzenia zdań imiennych i czasownikowych, zwroty przyimkowe i status constructus).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Abdul-Rahman Muhammad Saed, Paradigms of Classical and Modern Arabic Verbs, MSA Publication Limited, London 1995.

Abu-Chacra Faruk, Arabic. An Essential Grammar, Routledge, London 2007.

Badawi El Said, Carter Mike, Gully Adrian, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar, Routledge, London 2003.

Ad-Dahdah Antwan, Al-Mudżam al-wasit fi tasrif al-afal, Maktabat Lubnan Naszirun, Bejrut 2006.

Danecki Janusz, Gramatyka języka arabskiego. Tom I i II, Dialog, Warszawa 2001.

Graczyk Agnieszka, Hamodi-Owczarczak Sylwia, Jakubowski Filip A., et. al, Język arabski. Ćwiczenia gramatyczne, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Poznań 2015.

Kozłowska Jolanta, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Dialog, Warszawa 2001.

Krahl Gühnter, Reuschel Wolfgang, Lehrbuch der Modernen Arabisch. Teil I, II/1, II/2, VEB Verlag Enyzklopädie, Leipzig 1977.

Ryding Karin C., A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Schultz Eckhard, A Student Grammar in Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Schulz Eckhard, Standard Arabic. An Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Wightwick Jane, Gaafar Mahmoud, Arabic Verbs and Essentials of Grammar, McGraw Hill, New York 2008.

Wightwick Jane, Gaafar Mahmoud, Arabic Verb Tenses, McGraw Hill, New York 2012.

Woidich Manfred, Übungsbuch zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1985.

Materiały przygotowane przez prowadzącą.

Literatura uzupełniająca:

Aoun Joseph E., Benmamoun Elabbas, Choueiri Lina, The Syntax of Arabic, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Baranow Charłampij Karpowicz, Arabsko-russkij słowar’, Russkij jazyk, Moskwa 1976.

Bloch Ariel, Studies in Arabic Syntax and Semantics, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1991.

Danecki Janusz, Klasyczny język arabski, Dialog, Warszawa 1998.

Danecki Janusz, Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2009.

Danecki Janusz, Kozłowska Jolanta, Słownik arabsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Brill, Leiden-Boston 2005-2009.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Fischer Wolfdietrich, Grammatik des Klassischen Arabisch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006.

Fischer Wolfdietrich, Jastrow Otto, Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart. Band 1, Reichert Verlag, Wiesbaden 1996.

Holes Clive, Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties, Georgetown University Press, Washington 2004.

Lipiński Edward, Języki semickie rodziny afroazjatyckiej. Zarys ogólny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Scheindlin Raymond, 201 Arabic Verbs, Barron’s Educational Series, New York 1978.

Schregle Götz, Deutsch-Arabisches Wörterbuch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974.

Versteegh Kess, The Arabic Language, Columbia University Press, New York 1997.

Watson Janet C.E., The Phonology and Morphology of Arabic, Oxford University Press, New York 2002.

Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services, Ithaca, New York 1976.

Wehr Hans, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart und Supplement. Arabisch-Deutsch, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1985.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

K_W12: w stopniu zaawansowanym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka arabskiego

K_W13: złożoność natury języka arabskiego jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii państw arabskich

K_W14: różnorodność językową i jej wpływ na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15: podstawowe zasady przekładu z języka arabskiego na język polski

Absolwent potrafi

K_U12: posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2

K_U14: przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka arabskiego na język polski

K_U15: interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury państw arabskich poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16: biegle posługiwać się systemem pisma języka arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

K_U17: poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym państw arabskich

K_U22: posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku arabskim

K_U24: potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku arabskim

Absolwent jest gotów do:

K_K01: uczenia się przez całe życie

K_K02: współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych

K_K03: nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K08: działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

Pisemne testy gramatyczne

Zaliczenie semestralne na ocenę (ustne/pisemne)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Musiatewicz
Prowadzący grup: Joanna Musiatewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Musiatewicz
Prowadzący grup: Joanna Musiatewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.