Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia państw arabskich1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AR1-HPA1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia państw arabskich1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi serię wykładów przedstawiających historię świata arabskiego od czasów starożytnych do początków XVI w.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony historii świata arabskiego od czasów starożytnych do początków XVI w. Wykłady obejmują następujące tematy: I. Bliski Wschód w starożytności; II. Arabowie przed islamem; III. Narodziny islamu i okres pierwszych podbojów; IV. Państwo Umajjadów; V. Państwo Abbasydów; VI. Dynastia Fatymidów (PN. Afryka i Egipt); VII. Umajjadzi w Hiszpanii; VIII. Almorawidzi w Maghrebie i w Hiszpanii; IX. Almohadzi w Maghrebie i w Hiszpanii; X. Nasrydzi z Granady (1232-1492) i koniec muzułmańskiej Hiszpanii; XI. Sycylia pod rządami Arabów; XII. Epoka wyprawy krzyżowych – początek krucjat; XII. Reakcja muzułmanów: atabak Zangi i Nur ad-Din; XIII. Saladyn i Ajjubidzi; XIV. Świat wczesnych Mameluków; idea niewolnictwa wojskowego i organizacja państwa; XVII. Mamelucy czerkiescy i upadek państwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Danecki, J. Arabowie, Warszawa, PIW 2000.

Danecki, J., Podstawowe wiadomości o islamie, 2 t., Warszawa, Dialog, 1997.

Gaudefroy-Demombynes, Maurice, Narodziny islamu, Warszawa, PIW, 1988.

Hitti, Ph., Dzieje Arabów, Warszawa, PWN, 1969.

Hourani, Albert, Historia Arabów, Warszawa, Marabut, 1995.

Lewis, Bernard, Arabowie w historii, Warszawa, PIW, 1995.

Madeyska, D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny: od starożytności do roku 750, Warszawa, WUW, 1999.

Mez, Adam, Renesans Islamu, Warszawa, PIW, 1980.

Robinson, Francis, Historia świata islamu, Warszawa, Muza 2001.

Rodinson, Maxime, Mahomet, Warszawa, PIW, 1991.

Sourdel, Janine i Dominique, Cywilizacja islamu, Warszawa, PIW, 1980.

Literatura uzupełniająca:

Doe, B., Południowa Arabia, Warszawa, WAiF, 1979.

Dziubiński, A., Historia Maroka, Wrocław, Warszawa etc., Ossolineum 1983.

Hauziński, J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa-Kraków, PWN, 1993.

Holt, P.M., Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, Warszawa, PIW, 1993.

Johnson, P., Cywilizacje Ziemi Świętej, Kraków, Platan, 1995.

Lewis, Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk, Marabut 2003.

Mazaheri, A., Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu, Warszawa, PIW, 1972.

Robinson, Francis, Świat islamu, Warszawa, Penta 1996.

Runciman, S., Dzieje wypraw krzyżowych, 3 t., Warszawa, PIW, 1987 i późniejsze wznowienia.

Usama ibn Munkidh, Kitab al-I’tibar. Księga pouczających przykładów, Warszawa,Wrocław etc., Ossolineum 1975.

Zabłocka, J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa, Wrocław etc.,

Ossolineum 1982.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury arabskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej [K_W02]

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury arabskiej i muzułmańskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) wybranego regionu [K_W03]

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku arabskim [K_W04]

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [K_U01]

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych państw arabskich i muzułmańskich, również na podstawie materiałów źródłowych [K_U02]

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [K_U03]

-potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U05]

- potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej [K_U11]

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w języku arabskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł [K_U17]

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze [K_U22].

Kompetencje

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [K_K01]

- jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową [K_K05]

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych [K_K06]

- rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz państw arabskich [K_K08]

- dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe państw arabskich i, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną [K_K09]

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej państw arabskich [K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach; stan wiedzy na podst. zaliczenia i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewicka
Prowadzący grup: Anna Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewicka
Prowadzący grup: Anna Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.