Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura arabska1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AR1-JKA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język i kultura arabska1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują podstawy nauki języka arabskiego: pisanie, czytanie, fonetykę, rozumienie ze słuchu. W trakcie nauki studenci zapoznają się ze współczesnym literackim językiem arabskim.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują ćwiczenia w ramach nauki języka arabskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznego zastosowania. W trakcie nauki studenci zapoznają się od podstaw ze współczesnym językiem literackim. Ze względu na specyfikę języka arabskiego (całkiem odmiennego alfabetu, systemu fonologicznego i struktury samego języka) kurs w pierwszym semestrze ogranicza się do nauki podstawowych zwrotów, wyrażeń, popularnych zwrotów frazeologicznych, zwrotów okolicznościowych, części ciała, nazw zwierząt i nazw geograficznych, tworzenia prostych dialogów, lektury i pisania prostych tekstów. Cały czas nacisk jest położony na fonetykę, prawidłową wymowę i poprawność pisania.

W drugim semestrze część zajęć będzie poświęcona rozszerzeniu tematów podejmowanych w pierwszym semestrze. Tematem zajęć jest pogłębienie znajomości literackiego języka arabskiego, i rozwinięcia umiejętności praktycznego jego stosowania na wybranych tekstach literackich.

Po zakończeniu kursu student potrafi:

• wypowiedzieć się w podstawowych sytuacjach

• rozumieć i zadawać proste pytania

• czytać i rozumieć proste teksty

• przywołać podstawową wiedzę na temat budowy języka arabskiego

• zastosować tę wiedzę w komunikacji ustnej i pisemnej

Literatura:

Wybrane utwory arabskie: prozatorskie, fraszki i inne.

George Yacoub, Język arabski dla Polaków

J. Kozłowska, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Warszawa 1996.

Al-Arabijja al-muasira, podręcznik wydany przez Instytut Języków Żywych im. Burgiby.

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - studentka/student zna i rozumie:

miejsce i znaczenie orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną K_W01

w stopniu zaawansowanym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka arabskiego K_W12

złożoność natury języka arabskiego jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii państw arabskich K_W13

różnorodność językową i jej wpływ na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

podstawowe zasady przekładu z języka arabskiego na język polski K_W15

Umiejętności - studentka/student potrafi:

posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2 K_U12

analizować i interpretować teksty źródłowe w języku arabskim K_U13

przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka arabskiego na język polski K_U14

interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury państw arabskich poprzez analizę językową/ filologiczną K_U15

biegle posługiwać się systemem pisma języka arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym państw arabskich K_U17

prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej państw arabskich i w języku polskim oraz w języku arabskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej państw arabskich K_U21

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku arabskim K_U22

korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku arabskim K_U24

Kompetencje społeczne - studentka/student jest gotów do:

uczenia się przez całe życie K_K01

współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych K_K02

nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

uświadamiania innym odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

uświadamiania znaczenia kultury arabskiej w kulturze światowej K_K07

działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

Pisemne testy kontrolne

Pisemne i ustne zaliczenie końcowe

Kontrola obecności (w semestrze student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia zajęcia 3 razy, tj. 6 godzin)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Abdel Kader Mousleh
Prowadzący grup: Abdel Kader Mousleh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Abdel Kader Mousleh
Prowadzący grup: Abdel Kader Mousleh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.