Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN4-PS1 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) w zakresie określonym programem kształcenia na kierunku orientalistyka, specjalność indologia, dla osób, które ukończyły I stopień studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i społeczeństwa Azji Południowej.

Pełny opis:

Przedmiot z oferty Katedry Azji Południowej (np. klasyczna sanskrycka liryka i epika, teatr indyjski, literatura bengalska, literatura hindi, literatura tamilska, tradycyjna lub klasyczna filozofia indyjska), poszerzający i pogłębiający wiedzę studenta w wybranej dziedzinie kultury indyjskiej.

Poruszana jest problematyka z zakresu literaturoznawstwa, filozofii i religii, historii i zagadnień społeczno-politycznych Azji Południowej.

Zaznajomienie studentów z tekstami w języku indyjskim ilustrującymi różne aspekty literatury i kultury Azji Południowej.

Literatura:

Literaturę ustala prowadzący zależnie od grupy językowej.

Efekty uczenia się:

Założenia wstępne

Student powinien posiadać znajomość języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) w zakresie określonym programem kształcenia na kierunku orientalistyka, specjalność indologia, dla osób, które ukończyły I rok studiów II stopnia.

2

Efekty kształcenia K_W01

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W06

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Azji Południowej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W07

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Azji Południowej

K_W09

ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W10

ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w Azji Południowej w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji Południowej, również na podstawie materiałów źródłowych

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

K_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

K_U07

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych wybranego regionu a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U08

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Azji Południowej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki

K_U11

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Azji Południowej

K_U12

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Azji Południowej

K_U13

potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury sanskryckiej lub literatury/piśmiennictwa w języku bengalskim/hindi/tamilskim

K_U15

posługuje się językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie zaawansowanym

K_U17

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

K_U18

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Indii w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową

K_K06

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

K_K07

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Azji Południowej

K_K08

rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Azji Południowej

K_K09

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Azji Południowej, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

K_K10

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Azji Południowej

K_K11

aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Kontrola obecności.

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); semestralna praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Balcerowicz
Prowadzący grup: Piotr Balcerowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium ukazuje w sposób pogłębiony szkoły filozoficzne klasycznych Indii, w tym szkoły bramińskie (Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṁhya, Yoga, Mīmāṁsā, Vedānta) i szkoły niebramińskie (buddyzm, dżinizm, adżiwikizm, materializm), na podstawie przekładów fragmentów tekstów filozoficznych oraz opracowań.

UWAGA:

kurs prowdzony jest online. Proszę się wcześniej zgłosić do prowdzącego (email: piotrbalcerowicz1 {{at}} gmail {{dot}} com), aby uzyskać link dostępu do kursu wraz z hasłem oraz materiały do zajęć.

Pełny opis:

Konwersatorium ukazuje w sposób pogłębiony szkoły filozoficzne klasycznych Indii, w tym szkoły bramińskie (Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṁhya, Yoga, Mīmāṁsā, Vedānta) i szkoły niebramińskie (buddyzm, dżinizm, adżiwikizm, materializm), na podstawie przekładów fragmentów tekstów filozoficznych oraz opracowań.

UWAGA:

kurs prowdzony jest online. Proszę się wcześniej zgłosić do prowdzącego (email: piotrbalcerowicz1 {{at}} gmail {{dot}} com), aby uzyskać link dostępu do kursu wraz z hasłem oraz materiały do zajęć.

1. Temat: Periodyzacja i doksografia

Lektura:

Aklujkar, Ashok (2017) ‘History and Doxography of the Philosophical Schools’, in: Ganeri, Jonardon (2017) The Oxford Handbook of Indian Philosophy. Oxford: Oxford University Press: 32–55.

2. Temat: Epistemologia: poznanie i kryteria poznawcze (pramāṇa) - część 1

Lektura:

Mohanty, Jitendra Nath (2000) ‘Theory of Knowledge (Pramāṇa-Theory)’, in: Mohanty, Jitendra Nath (2000) Classical Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press: 11–24.

3. Temat: Epistemologia: poznanie i kryteria poznawcze (pramāṇa) - Teil 2

Lektura:

Mohanty, Jitendra Nath (2000) ‘Theory of Knowledge (Pramāṇa-Theory)’, in: Mohanty, Jitendra Nath (2000) Classical Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press: 24–38.

4. Temat: Ontologia: przedmioty poznania i kategorie ontologiczne (prameya)

Lektura:

Mohanty, Jitendra Nath (2000) ‘The Categories (Padārtha-s)’, in: Mohanty, Jitendra Nath (2000) Classical Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press: 41–58.

5. Temat: Ontologia: przedmioty poznania i jaźń (Ātman)

Lektura:

Mohanty, Jitendra Nath (2000) ‘The Self (Ātman)’, in: Mohanty, Jitendra Nath (2000) Classical Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press: 59–71.

6. Temat: Ontologia: filozofia przyrody i pluralizm ontologiczny wajsiesziki (vaiśeṣika)

Lektura:

Kumar, ShashiPrabha (2013) ‘Objects of knowing (padārthas)’, in: Kumar, ShashiPrabha (2013) Classical Vaiśeṣika in Indian Philosophy. On knowing and what is to be known. Oxon: Routledge: 14–37.

7. Temat: Ontologia: dualizm sankhji-yogi (sāṁkhya-yoga)

Lektura:

Larson, Gerald James (1998) ‘Brief review of the main principles of classical Sāṁkhya’, in: Larson, Gerald James (1998) Classical Sāṁkhya: An Interpretation of its History and Meaning. New Delhi: Motilal Banarsidass: 7–15.

8. Temat: Paradoks teizmu i tekst bez autora: wedyjska ortodoksja wczesnej mimansy (pūrva mīmāṁsā)

Lektura:

Biderman, Shlomo (1994) ‘Escaping the Paradox Of Scripture: The Mīmāṁsā Solution’, in: Dwivedi, R.C. (ed.) (1994) Studies in Mīmāṁsā. Dr. Mandan Mishra Felicitation Volume. Delhi: Motilal Banarsidass: 87–103.

9. Temat: Dlaczego nie ma ‘ja’? – Buddhizm (Abhidharma) i negacja jaźni (ātman)

Lektura:

Siderits, Mark (2007) ‘Abhidharma: The Metaphysics of Empty Persons’, in: Siderits, Mark (2007) Buddhism as Philosophy: An Introduction. Hants: Ashgate Publishing Limited: 109–132.

10. Temat: Liczne paradoksy Nagardżuny (Nāgārjuna, system: mahāyāna, madhyamaka): idealizm czy realizm

Lektura:

Tillemans, Tom J. (2017) ‘Philosophical Quietism in Nāgārjuna and early Madhyamaka’, in: Ganeri, Jonardon (ed.) (2017) The Oxford Handbook of Indian Philosophy. Oxford: Oxford University Press: 110–132.

11. Temat: Epistemologiczna-logiczna szkoła buddyzmu (Diṅāga i Dharmakīrti) – część 1

Lektura:

Westerhoff, Jan (2018) ‘Diṅāga and Dharmakīrti’, in: Westerhoff, Jan (2018) The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press: 216–231.

12. Temat: Epistemologiczna-logiczna szkoła buddyzmu (Diṅāga i Dharmakīrti) – część 2

Lektura:

Westerhoff, Jan (2018) ‘Diṅāga and Dharmakīrti’, in: Westerhoff, Jan (2018) The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press: 231–238 und 250–259.

13. Temat: Dżinizm i wieloaspektowość rzeczywistości

Lektura:

Balcerowicz, Piotr (2017) ‘Jainism. Disambiguate the Ambiguous’, in: Tuske, Joerg (ed.) (2017) Indian Epistemology and Metaphysics. London–Oxford–New York: Bloomsbury Academic: 75–100.

14. Temat: Determinizm adżiwikizmu

Lektura:

Balcerowicz, Piotr (2020) ‘Jainism and Ājīvikas’, in: Cort, John E.; Dundas, Paul; Jacobsen, Knut A.; Wiley, Kristi L. (eds.) (2020) Brill’s Encyclopedia of Jainism. Brill: 277–294.

15. Temat: Materializm czarwaków/lokajatów (cārvāka/lokāyata)

Lektura:

Bhattacharya, Ramkrishna (2017) ‘A History of Materialism: From Ajita To Udbhaṭa’, in: Ganeri, Jonardon (ed.) (2017) The Oxford Handbook of Indian Philosophy. Oxford: Oxford University Press: 344–359.

Literatura:

Cort, John E.; Dundas, Paul; Jacobsen, Knut A.; Wiley, Kristi L. (eds.) (2020) Brill’s Encyclopedia of Jainism. Brill.

Dwivedi, R.C. (ed.) (1994) Studies in Mīmāṁsā. Dr. Mandan Mishra Felicitation Volume. Delhi: Motilal Banarsidass.

Ganeri, Jonardon (ed.) (2017) The Oxford Handbook of Indian Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Kumar, ShashiPrabha (2013) Classical Vaiśeṣika in Indian Philosophy. On knowing and what is to be known. Oxon: Routledge.

Larson, Gerald James (1998) Classical Sāṁkhya: An Interpretation of its History and Meaning. New Delhi: Motilal Banarsidass.

Mohanty, Jitendra Nath (2000) Classical Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press.

Siderits, Mark (2007) Buddhism as Philosophy: An Introduction. Hants: Ashgate Publishing Limited.

Tuske, Joerg (ed.) (2017) Indian Epistemology and Metaphysics. London–Oxford–New York: Bloomsbury Academic.

Westerhoff, Jan (2018) The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Uwagi:

UWAGA:

kurs prowadzony jest online. Proszę się wcześniej zgłosić do prowadzącego (email: piotrbalcerowicz1 {{at}} gmail {{dot}} com), aby uzyskać link dostępu do kursu wraz z hasłem oraz materiały do zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.