Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN4-SM2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie B2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Napisanie pracy magisterskiej na podstawie oryginalnych tekstów w językach indyjskich (sanskryt/bengalski/hindi/tamilski).

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w dziedzinie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych tekstów źródłowych w językach indyjskich.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w dziedzinie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych tekstów źródłowych w językach indyjskich.

W zależności od studiowanego I języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), główna problematyka prac dotyczy Indii współczesnych lub klasycznych.

Pogłębianie wiedzy indologicznej opiera się głównie na samodzielnej pracy studenta nad wybranym i zaakceptowanym przez prowadzącego tematem (temat może także zaproponować prowadzący) oraz regularnej prezentacji wyników tej pracy wszystkim uczestnikom seminariów w odpowiednio ustalonych terminach. Dodatkowo, podczas seminarium odbywa się wspólna lektura i analiza tekstów wybranych przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura zgodna z badanymi tematami.

Literatura ogólna :

Lannoy Richard, „The Speaking Tree. A Study of Indian Culture and Society”, Oxford 1974

„Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej”, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) wybranego regionu

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W05

ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Azji Południowej i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

K_W06

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Azji Południowej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W07

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Azji Południowej

K_W08

ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Azji Południowej

K_W10

ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w Azji Południowej w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji Południowej, również na podstawie materiałów źródłowych

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

K_U04

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych

K_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

K_U07

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych wybranego regionu a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U08

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Azji Południowej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki

K_U11

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Azji Południowej

K_U12

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Azji Południowej

K_U14

posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+

K_U16

potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Azji Południowej

K_U17

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

K_U18

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Indii w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_U19

posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U20

posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

K_U21

potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02

potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową

K_K06

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

K_K07

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Azji Południowej

K_K08

rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Azji Południowej

K_K09

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Azji Południowej, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

K_K10

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Azji Południowej

K_K11

aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

– kontrola obecności;

– bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (w tym udział w dyskusji nt. wystąpień innych seminarzystów);

– śródsemestralne prace pisemne/recenzje dotyczące przeczytanych tekstów;

– praca semestralna na wybrany temat i zaakceptowany przez prowadzącego;

– przygotowanie przez studenta jednej seminaryjnej pracy pisemnej i jednego wystąpienia ustnego w nowożytnym języku zachodnim.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Śliwczyńska
Prowadzący grup: Bożena Śliwczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone pracy nad rozprawą magisterską opartą o teksty oryginalne w języku bengalskim.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone pracy nad rozprawą magisterską opartą o teksty oryginalne w języku bengalskim. Literatura bengalska - okres gaudija, renesans bengalski, okres współczesny.

Literatura:

Literatura podstawowa

Chaterji Suniti Kumar, "Rise of Vernacular Literature in the History of Bengal", Lahnipur 1971.

Sen Sukumar,"Bangala sahityer itihasa", Kalikata 1970.

Sen Sukumar, "History of Bengali Literature", New Delhi 1979.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.