Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka japońskiego (Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-JA1-GJJ1 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka japońskiego (Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom wiedzy i umiejętności ogólnych, wynikający ze zdania egzaminu dojrzałości. Dodatkowo w przyswajaniu materiału i dalszym posługiwaniu się językiem japońskim pomogą: dobra znajomość języków obcych i zainteresowania lingwistyczne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą podstawowych zagadnień gramatyki współczesnego, standardowego języka japońskiego (tzw. hyōjungo); ich celem jest zrozumienie i wyrobienie praktycznej umiejętności stosowania konstrukcji wprowadzanych na tych i pozostałych zajęciach z bloku językowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia dotyczą podstawowych zagadnień współczesnego, standardowego języka japońskiego (tzw. hyōjungo) z zakresu fonetyki, składni, fleksji, słówotwórstwa i in. Poznawane konstrukcje itp. są wprowadzane odpowiednio do materiału omawianego na wykładzie: Wiedza o języku japońskim oraz na zajęciach z bloku językowego (przedmioty specjalnościowe).

Nacisk jest kładziony na praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia form koniugacyjnych czasowników i przymiotników, automatykę posługiwania się nimi i poprawność zastosowania ich w odpowiednich konstrukcjach; funkcjonalne posługiwanie się poszczególnymi częściami mowy, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają duże znaczenie dla gramatyki (partykuły itp.); umiejętność konstruowania poprawnych zdań prostych i złożonych, a także poprawnego tłumaczenia pomiędzy językiem polskim a japońskim, z uwzględnieniem odmienności gramatycznej i stylistycznej tych języków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) (K_W12)

– ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii (K_W13)

– ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

Umiejętności:

– posługuje się językiem japońskim na poziomie B2 (K_U12)

– potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski (K_U14)

– potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii (K_U17)

Kompetencje społeczne:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, prace domowe i aktywność)

śródsemestralne testy kontrolne

kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Mach-Bryson
Prowadzący grup: Urszula Mach-Bryson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.