Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Japonii (Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-JA1-HA1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii (Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom wiedzy i umiejętności, wyniesiony z kursu historii powszechnej w szkole średniej (liceum)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy historii politycznej Japonii, obejmuje czas od prehistorii do końca wojny w Azji i na Pacyfiku w 1945.

Pełny opis:

Podstawowym wątkiem wykładów jest historia polityczna Japonii. Przedstawione zostaną kulturowe przyczyny powstawania systemów władzy i ich upadku, zasadnicze cechy ich funkcjonowania oraz ich wpływ na kształtowanie się Japonii. Wykład obejmuje okres od czasów najdawniejszych do końca II wojny światowej, prowadzony jest w porządku chronologicznym. Najważniejsze problemy to:

- droga do centralizacji władzy i powstawania państwa japońskiego; wykształcanie się systemu cesarskiego, przyczyny jego upadku; funkcjonowanie państwa opartego na prawie; rola arystokracji w państwie (okresy: jōmon 11 tys. lat temu – IV w. p.n.e; yayoi IV w.p.n.e – III w. n.e; kofun III-VIII w.; Nara 710-794 i Heian 794-1192).

- wykształcanie się warstwy wojowników, powstawanie i umacnianie się porządku feudalnego; rządy samurajów; kontakty międzykulturowe a tożsamość narodowa Japończyków (okresy: Kamakura 1192-1333; Muromachi 1333-1573) oraz japońską nowożytność (okresy: Azuchi-Momoyama 1573-1603; Edo 1603-1868).

- restauracja władzy cesarskiej; cesarz Meiji; obalanie feudalizmu; nowoczesna monarchia konstytucyjna; powstawanie mocarstwa światowego; „demokracja” okresu Taishō; źródła i cechy charakterystyczne japońskiego nacjonalizmu; polityka zagraniczna Japonii; przyczyny, przebieg i skutki wojny w Azji i na Pacyfiku (okres Meiji 1868-1912; Taishō 1912-1926; część Shōwa (1926-1989) do końca wojny w Azji i na Pacyfiku (1945)

Literatura:

The Cambridge History of Japan, vol. I-VII, Cambridge 1988-1999

M. Kanert, Starożytna Japonia (Ancient Japan), WUJ, Kraków 2006

E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, Warszawa 200

C. Totman, Historia Japonii (History of Japan), Krakow 2010

J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984

P. Varley, Kultura japońska (Japanese Culture), Kraków 2006

J. W. Hall, Japonia (Japan), Warszawa 1979

J. Mendyk, Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), ed. E. Pałasz-Rutkowska, TRIO, Warszawa 2009

J. Tubielewicz, Od mitu do historii (From a myth to the history), TRIO, Warszawa 2006

S. Turnbull, Samuraje (Samurai), Arkady, Warszawa 2007

oraz kilkanaście pozycji w języku polskim i angielskim do wyboru

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych do rozumienia wybranych aspektów kultury w dziedzinie historii Japonii [K_W04];

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii [K_W06];

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie środowiska naturalnego sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej [K_W09];

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Japonii [K_W10];

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej sytuacji Japonii [K_W11];

- ma świadomość różnorodności językowej japońskiego obszaru kulturowego i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14];

- zna i rozumie podstawowe metody interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad historią Japonii [K_W18];

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu [K_U02];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04];

- potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego [K_U05];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Japonii w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki historycznej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej [K_U21].

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K_K07];

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny cywilizacyjnej Japonii [K_K08];

- dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Japonii, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej [K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny na ocenę (po semestrze)

- obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pałasz-Rutkowska
Prowadzący grup: Ewa Pałasz-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.