Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI1-G1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student uczęszcza równolegle na pozostałe obowiązkowe zajęcia językowe na 1 roku studiów licencjackich, w szczególności Język i kulturę chińską. Warunkiem uczęszczania na zajęcia z Gramatyki w semestrze letnim jest zaliczenie zajęć w semestrze zimowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przybliżający zagadnienia gramatyczne poruszane w dwóch wykorzystywanych na zajęciach z Języka i kultury chińskiej podręcznikach: 新实用汉语课本 (New Practical Chinese Reader) I-II oraz 当代中文课程 (A Course in Contemporary Chinese) I.

Pełny opis:

Przedmiot przybliżający zagadnienia gramatyczne poruszane w dwóch podręcznikach wykorzystywanych na zajęciach z Języka i kultury chińskiej: 新实用汉语课本 (New Practical Chinese Reader) I-II oraz 当代中文课程 (A Course in Contemporary Chinese) I. Zajęcia prowadzone są przez polskich lektorów, którzy ze względu na niski na początkowym etapie nauki poziom zaawansowania językowego studentów tłumaczą zagadnienia gramatyczne w języku polskim. Wykorzystywana jest treść wyżej wspomnianych podręczników oraz materiały dodatkowe, ćwiczenia przygotowywane przez samych wykładowców. Zajęcia uwzględniają różnice pomiędzy podręcznikiem z Chin kontynentalnych i podręcznikiem tajwańskim.

Zagadnienia gramatyczne:

Semestr zimowy:

1. Podstawowe wiadomości o składni języka chińskiego.

2. Podstawowe sposoby zadawania pytań i odpowiadania na nie.

3. Użycie 很.

4. Zdania z orzeczeniem przymiotnikowym.

5. Podstawowe sposoby użycia 的.

6. Podstawowe sposoby użycia有.

7. Podstawowe sposoby użycia都.

8. Podstawowe sposoby użycia 是.

9. Klasyfikatory 个, 张, 块, 杯, 支, 种.

10. Określenia czasu.

11. Użycie 去 do wyrażania planów.

12. Struktura temat-remat.

13. Kolejność przysłówków 也, 都, 常 w zdaniu.

14. Użycie 吧 do formułowania sugestii.

15. Podstawowe informacje o zdaniach z orzeczeniem czasownikowym.

16. Liczebniki do 100.

17. Połączenia liczebników i klasyfikatorów.

18. Pytania z 几 i 多少.

19. Przyimek 帮.

20. Konstrukcja 太...了.

21. Czasowniki modalne 能, 会, 可以, 应该, 要, 想, 愿意, 可能。

22. 多 w znaczeniu „ponad”.

23. Użycie 有一点.

24. Wprowadzająca komplement partykuła 得.

25. 到 wskazujące kierunek ruchu.

26. Zdania z orzeczeniem rzeczownikowym.

27. Wyrażenia przyimkowe.

28. Zdania z czasownikami 送, 给, 教, 问 i dwoma dopełnieniami.

29. Zdania z serią czasowników.

30. Zdania, w których rolę orzeczenia pełni fraza złożona z podmiotu i orzeczenia.

31. Partykuła 了 – wprowadzenie.

32. Zdania teleskopowe.

33. Użycie 在 do określenia położenia.

34. Użycie 有 w zdaniach wyrażających obecność czegoś w danym miejscu.

35. Reduplikacja czasownika.

36. Przeczenie z 不是.

37. Określanie czasu i miejsca wydarzeń: dalsze informacje.

38. Konstrukcja 从…到…

39. Trwające wydarzenia z (正) 在.

40. Użycie 每.

Semestr letni:

1. Komplement stanu: wprowadzenie.

2. 了: dalsze informacje.

3. Liczebniki do 10 000。

4. Komplement kierunkowy prosty.

5. Zdania z 把: wprowadzenie.

6. Komplement czasowy: wprowadzenie.

7. Dalsze informacje o 的.

8. Porównania z 比, 跟…(不)一样, 比较, 没有…

9. Komplement rezultatywny: wprowadzenie.

10. Zdania z 是 - podstawowe informacje.

11. Dalsze wiadomości o zdaniach z serią czasowników.

12. Podstawowe wiadomości o użyciu 跟.

13. Pytania z 怎么.

14. Konstrukcja 又... 又…

15. Konstrukcja 是…的.

16. Zdania wyrażające obecność czegoś w danym miejscu: dalsze informacje.

17. Mówienie o przeszłych doświadczeniach.

18. Komplement wielokrotności: wprowadzenie.

19. Konstrukcja 虽然… 但是/可是…

20. Mówienie o wydarzeniach, które odbędą się w nieodległej przyszłości.

21. Komplement kierunkowy złożony.

22. Strona bierna: podstawowe wiadomości.

23. Konstrukcja …的时候.

24. Użycie 有时候.

25. Zdania warunkowe z 要是…就… i 如果... 就…

26. Konstrukcja 不但…而且...

27. Użycie partykuły 着.

28. Komplementy rezultatatywne 到 i 在.

29. Konstrukcja VV 看.

30. Dalsze informacje o reduplikacji czasownika.

31. Rozbudowane przydawki.

32. Konstrukcja 因为… 所以…

33. Użycie 来 do wyrażania planów.

34. Użycie 就: podstawowe informacje.

35. Różne znaczenia 会.

36. Omijanie podmiotu i dopełnienia w zdaniu.

37. Konstrukcja 先... 在…

38. Użycie 以后.

39. 好 i 难 z czasownikami.

40. Konstrukcja 一… 就…

41. Przeczenia (不 i 没).

42. Wyrażanie znaczenia „wszystko/każdy” poprzez kombinację zaimka pytajnego i 都.

43. Wyrażanie znaczenia „więcej” i „mniej” za pomocą 多 i 少.

44. Pytania z 是不是.

45. Stopień wyższy z 更.

46. Dalsze wiadomości o zaimkach pytajnych.

47. Konstrukcja V了… 就.

48. Użycie 一点.

49. Czasowniki typu 离合词.

Literatura:

Liu Xun 刘珣 (2005). Xīn shíyòng Hànyǔ kèběn 新实用汉语课本 I i II. Běijīng Yǔyán Dàxué Chūbǎnshè 北京语言大学出版社. Pekin.

Dèng Shǒuxìn 邓守信 (2015). Dāngdài Zhōngwén kèchéng 当代中文课程 I. Guólì Táiwān Shīfàn Dàxué Guóyǔ Jiàoxué Zhōngxīn 国立台湾师范大学国语教学中心. Tajpej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W12 w stopniu zaawansowanym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka chińskiego

K_W13 złożoność natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin i Tajwanu

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U12 posługiwać się językiem chińskim na poziomie B2

K_U13 analizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim

K_U14 przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski

K_U15 interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16 biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

K_U17 poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin i Tajwanu

K_U_21 prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Chin i w języku polskim oraz w chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin

K_U22 posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku chińskim

K_U24 korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 uczenia się przez całe życie

K_K02 współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych

K_K03 nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K06 prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07 uświadamiania znaczenia kultury Chin w kulturze światowej

K_K08 działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin i Tajwanu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Ocena opiera się na wynikach kolokwiów organizowanych w trakcie semestru.

Zajęcia i zaliczenia mogą odbywać się przy pomocy narzędzi zdalnych, takich jak Moodle, platforma Kampus, a także G-Suite (łącznie z google docs, google meets i in.) W trakcie zajęć będą wykorzystywane narzędzia online Kahoot, Quizlet. W miarę potrzeby dopuszczalne będzie również korzystanie z Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Jakubów
Prowadzący grup: Zofia Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Jakubów
Prowadzący grup: Zofia Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.