Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura chińska (Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI1-JKCH(Z) Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język i kultura chińska (Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zapisem fonetycznym języka chińskiego, zwanym pinyin, wypracowanie poprawnej wymowy, poznanie kluczy semantycznych oraz opanowanie umiejętności korzystania ze słowników ze znakami pełnymi i uproszczonymi. Dwa pierwsze semestry ćwiczeń przewidują zdobycie umiejętności wstępnych, poznanie słownictwa w zakresie komunikacji na poziomie podstawowym A1 i A2 oraz podstawowych struktur gramatycznych wyrazu, frazy i zdania, zdobycie umiejętności rozumienia, mówienia, pisania, konstruowania fraz i prostych zdań, dotyczących wąskiego i ograniczonego zakresu codziennego życia, domu, szkoły.

Pełny opis:

W semestrze zimowym:

Ćwiczenia słownikowe:

• Znak jako kod zewnętrzny języka;

• Semantyka znaku;

• 214 kluczy semantycznych;

• Relacja między tradycyjnymi kluczami semantycznymi a systemem elementów semantycznych dla znaków uproszczonych;

• Praktyczne zastosowanie sposobów wyszukiwania znaków w słownikach (klucze, kreski, transkrypcje fonetyczne);

• Umiejętność posługiwania się różnorodnymi słownikami;

Zakres materiału i ćwiczeń komunikacyjnych:

• Ćwiczenia artykulacji fonetycznej z użyciem transkrypcji pinyin;

• Ćwiczenia tonów na sylabach pojedynczych i złożeniach dwusylabowych.

• Słownictwo i zapis w znakach uproszczonych i pełnych w zakresie komunikacji podstawowej (formy grzecznościowe, proste i zasadnicze informacje o osobie, miejscach, poruszaniu się, prostych czynnościach życia codziennego).

• Struktury gramatyczne wyrazów, wyrażeń i zdań prostych; zaimki osobowe, pytajne, dzierżawcze, predykatywny, dopełnienie przedmiotowe puste i sprecyzowane, struktura przydawkowa, kierunki, wyrażenia przyimkowe, okoliczniki miejsca i czasu, liczebniki i podstawowe klasyfikatory.

W semestrze letnim:

Podstawowa wiedza o procesie przyswajania elementów języka chińskiego i opanowania poszczególnych kompetencji językowych;

Zakres materiału i ćwiczeń komunikacyjnych:

• Dalsze ćwiczenia artykulacji fonetycznej z użyciem transkrypcji pinyin; ćwiczenia tonów w wyrazach wielosylabowych, frazach i zdaniach.

• Słownictwo i zapis w znakach uproszczonych i pełnych w zakresie komunikacji podstawowej w formie bardziej rozbudowanej: pytanie i odpowiadanie na pytania z zakresu: czasu (informacje rozbudowane do pory dnia i godziny, kalendarza, dni tygodnia), miejsca (nazwy, kierunki), sposobu wykonywania czynności; opis ludzi z najbliższego otoczenia, miejsc, rzeczy, podstawowych umiejętności i zainteresowań.

• Struktury gramatyczne wyrazów, wyrażeń i zdań prostych i podstawowych zdań złożonych; struktury przysłówkowe sposobu, stopnia; czasowniki kierunkowe i wybrane czasowniki rezultatywne; partykuły stanu, progresu, aspektu dokonanego; grupy nominalne, podstawowe czasowniki modalne i przykłady orzeczenia złożonego, zdania teleskopowe.

Ćwiczenia komunikacyjne:

• Wykorzystanie ‘shadow reading’ w intensywnym przyswajaniu języka;

• Ćwiczenia rozbudowywania frazy i zdania, grup wyrazowych; ćwiczenie komunikowania informacji zbudowanej wokół wyznaczonego elementu wyjściowego;

• Ćwiczenie słuchu fonematycznego;

• Ćwiczenie zrozumienia informacji ze słuchu;

• Zapamiętywanie fraz i zdań ze słuchu;

• Generowanie informacji wcześniej usłyszanej;

• Zapis w znakach usłyszanej i zrozumianej informacji;

Literatura:

Liu Xun 刘珣 (2005). Xīn shíyòng hànyǔ kèběn 新实用汉语课本 .I i II. Běijīng yǔyán dàxué chūbǎnshè 北京语言大学出版社. Pekin.

Materiały przygotowywane przez prowadzących.

Metody i kryteria oceniania:

W sesji zimowej zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego (120 minut);

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); Student dopuszczony jest do testu pisemnego na podstawie:

- obecności (kontrola obecności)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- wykonywania w określonym czasie i pozytywnego zaliczenia zadań domowych

- zaliczenia testów cząstkowych - śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Qian Li-Piszczek
Prowadzący grup: Jui-Han Chiang, Qian Li-Piszczek, Meng-Xin Wu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Qian Li-Piszczek
Prowadzący grup: Jui-Han Chiang, Qian Li-Piszczek, Meng-Xin Wu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.