Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anthropology of Iran and Afghanistan-ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-IR-AIA-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anthropology of Iran and Afghanistan-ZIP
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są badaniom antropologicznym prowadzonym na kulturowo odmiennych terenach - w szeroko rozumianym świecie irańskim wraz z całą jego językową, historyczną i kulturową różnorodnością.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem irańskiej antropologii i antropologii Iranu, jak również bieżącym stanem wiedzy w tej dziedzinie. Termin "Iran" użyty jest tu nie tylko w odniesieniu do Islamskiej Republiki Iranu, ale w znaczeniu całego irańskiego świata (w znaczeniu historycznym, językowym i kulturowym), włączając terytoria poza granicami dzisiejszego Iranu.

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Literatura:

Field, Henry, Contribution to the Anthropology of Iran, 1939.

Conceptualizing Iranian Anthropology: Past and Present Perspectives, ed. by Shahnaz R. Najmabadi, Berghahn Books, New York – Oxford, 2009.

The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan, ed. Richard Tapper, London, 1983.

Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, dir. Jean-Pierre Digard, CNRS, Paris, 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów antropologicznych K_W02

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk antropologicznych niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury K_W04

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat badań antropologicznych w/nad Iranie/Afganistanie K_W06

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14.

Umiejętności:

- posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny badań antropologicznych K_U03

- potrafi zanalizować wybrane zjawiska kultury Iranu/Afganistanu K_U08

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Iranu/Afganistanu w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U09

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności

- Aktywność podczas zajęć

- Końcowa praca pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.