Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu w XX wieku (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR-HRc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia regionu w XX wieku (ćwiczenia)
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie historii współczesnej Europy Wschodniej w XX stuleciu, a także na temat źródeł historycznych i sposobów ich interpretacji.

Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów historycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotowuje się dokumenty międzynarodowe, jaka jest ich budowa i jakie konsekwencje niosło ich podpisanie. Ocenią także stopień i sposób ich realizacji w praktyce.

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje

zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym.

w zakresie tematów:

1. Europa po I wojnie światowej

2. Deklaracje o powstaniu BRL, URL i Litwy Środkowej

3. Traktat Wersalski i Liga Narodów

4. Umowy Piłsudskiego z Petlurą i Bułakiem-Bałachowiczem

5. Traktat Ryski i dokumenty mu towarzyszące

6. Układ z Rapallo z 16 kwietnia 1922 roku i Traktat berliński podpisany 24 kwietnia 1926

7. Traktat z Locarno z 16 października 1925 roku

8. Polska – Litwa w XX-leciu międzywojennym

9. Traktaty o nieagresji z ZSRR i Niemcami

10. Od Monachium do Paktu Ribentropp-Mołotow

11. Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR

12. Porozumienie Sikorski-Majski z 1941 roku

13. Przesiedlenia ludności w Europie po II wojnie światowej

14. Polsko-radzieckie porozumienia repatriacyjne z lat 1944-1958

Literatura:

1. Wojciech Materski, Historiografia stosunków polsko-radzieckich stan aktualny i perspektywy badawcze, acta universitatis lodziensis, Folia historica 55, 1996

2. Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow (red.): Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)

3. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 1-11, Warszawa 1962-1987, Oprac: Euzebiusz Basiński, Kapitolina W. Bolszakowa, Iwan A. Chrienow, Swietłana M. Falkowicz, Włodzimierz T. Kowalski, Stanisław Łopatniuk, Prochor N. Olszański, Walentina S. Parsadanowa, Irina D. Pawłuszina, Stanisław Wroński.

4. Zbigniew Karpus, Wschodni Sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920, Toruń 1999 r.

5. M. Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Kraków 2013.

6. S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007.

7. K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003

8. V. J. Birstein, Smiersz. Tajna broń Stalina, Kraków 2013

9. B Shephard, Powrót, Warszawa 2106

10. R. Jeffery, Wisła jak krew czerwona, Warszawa 2006

11. M. Golon: Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961, w: Czasy Nowożytne, t. XX, Rok 2007

12. Internetowa baza aktów prawnych

Efekty uczenia się:

K_W03

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych

K_W05

ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych.

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U04

w dyskusji potrafi trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

K_K03

jest gotów do podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie przygotowania i stopnia aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji oraz samokształcenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcer
Prowadzący grup: Adam Balcer, Andrzej Buczyński, Marek Gołkowski, Shahla Kazimova, Ludwika Włodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcer
Prowadzący grup: Adam Balcer, Andrzej Buczyński, Marek Gołkowski, Shahla Kazimova, Ludwika Włodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.