Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i geny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CG-QPR
Kod Erasmus / ISCED: 13.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i geny
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do przyrodniczego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najważniejszych nurtów współczesnej biologii człowieka w ujęciu zgodnym z metodą naukową w sposób dostępny dla osób bez specjalistycznego przygotowania w dziedzinie biologii. Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

1. Podstawowe pojęcia biologii – informacja, struktura i ogólne właściwości organizmów żywych. Historia wiedzy o dziedziczeniu – od starożytności do XXI w.

2. Metoda naukowa w naukach przyrodniczych, w biologii człowieka i w medycynie. Standardy badań naukowych – kontrola, ślepa próba, statystyka, metaanalizy.

3. Dziedziczenie mendlowskie i wieloczynnikowe – determinizm genetyczny i przewidywalność człowieka. Czym jest, a czym nie jest znajomość genomu człowieka.

4. Testy i poradnicwo genetyczne, czułość i specyficzność testów. Testy przesiewowe – problemy biologiczne i etyczne.

5. Testy adresowane bezpośrednio do konsumentów (DTC) – problemy biologiczne i etyczne.

6. „Medycyna alternatywna”, homeopatia itp. a medycyna oparta na dowodach naukowych (evidence based medicine).

7. Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe.

8. Techniki wspomaganego rozrodu, testy preimplantacyjne i prenatalne.

9. Komórki macierzyste, komórki IPS, klonowanie terapeutyczne – nadzieje i wątpliwości.

10. GMO – fakty i mity.

11. Choroby zakaźne i walka z nimi.

12. Nowotwory.

13. Terapia genowa i biotechnologia medyczna.

14. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna.

Literatura:

Ben Goldacre, „Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od przerażonego pacjenta do świadomego konsumenta”, wyd. Septem, Helion, 2011.

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej K_W01

- zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym K_W06

- ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych K_W10

- posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej K_U05

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów K_K01

- rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Obecność na zajęciach, prezentacja zaliczeniowa, ocena aktywności podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)