Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Borderlands: Central and Eastern Europe, the Balkans, the Mediterranean Region and the Arab World

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-ISSC-BEBMA23-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Borderlands: Central and Eastern Europe, the Balkans, the Mediterranean Region and the Arab World
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Status of a PhD student at the Warsaw University Doctoral School, or of MA / BA student of Kolegium "Artes Liberales" / Faculty of "Artes Liberales.


Scope of knowledge, skills and competence in the field of human sciences, associated with student's admission to second cycle studies or to a doctoral school.

Skrócony opis:

This lecture-based course is designed as an English language proposal for both foreign and Polish students – Doctoral Schools students, MA and BA students of Kolegium "Artes Liberales" and Faculty of "Artes Liberales", and as a general university course - all the students of the University (“ogun”).

Course’s authorial core are lectures designed by prof. dr hab. Jolanta Sujecka, dr Maciej Falski, and dr hab. Michał Moch, Associate Professor of IMOC PAS, in relation to their research work on the Central, Eastern and South-Eastern Europe, the Balkans as well as the area of the Mediterranean, Middle East and Northern Africa, as well as the Arab world.

Pełny opis:

Aim of the course is reflection on questions revolving the notion of borderlands.

The central problem of the borderlands will be illustrated with case studies of the Polish Borderlands (Kresy), the German Bollewerk, the Balkan borderlands of military (Croatian- Vojna Krajina, German- Militärgrenze, Serbian- Војна Крајина, Hungarian-Katonai határőrvidék, Latin- Confiniaria militaria), religious and cultural character of the concept, and the series of lectures on Israel/Palestine and Lebanon (+ the context of other Arab countries), focused on conceptualizations of these territories as borderlands but with references to critique of the usage of an aforementioned notion. Another illustration of the specificity of the title category will be the cities and towns of the Slovenian-Italian border region, Dalmatia and eastern Poland.

What is the difference between borderlands and kresy? How are borderlands formed? What is the historical background of the contemporary borderlands existence? Is it possible to treat the whole region as a borderland? What is the result of such approach, how does it influence our understanding of a region? How can we identify the boundaries of the borderland? How do cultural traditions and identities form in the borderlands? How are everyday practices influenced by the borderland context? What is the role of materiality and symbolism in borderlands construction? How does the notion of borderlands work in a conflict reality? How to explore and research the complexity of the borderlands?

Outline of the topics:

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka:

1. Borderlands: Polish Context

2. Borderlands: German Context

3. The Balkans as Borderland

4. Macedonia – Illustration of Borderlands

5. The Borderlands and Identity. Mediterranean and Balkan Context

Bibliografia:

Bartov Omer and Weitz Eric D. (2013) Shatter zone of Empires. Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands.

Budský Jaromír (1998) Etnická skladba osmanské makedonie v období let 1878 – 1913. Společenský a kulturní rozvoj jednotlivých, předevšim neslovanských národností na makedonském území, [in:] „Slovanské Historické Studie” 24. Praha, pp. 311- 372.

Colloquia Humanistica (2012), pp. 276-285.

Dabek-Wirgowa Teresa (1997), Kresy bułgarsko-macedońskie, [in:] Kresy, pojęcie i rzeczywistość. Ed. by Kwiryna Handke. Instytut Slawistyki PAN (PAS). Warszawa, pp. 239-252.

Ǵorgiev Dragi (2013) The Name Macedonia in the Ottoman period (14th – 19th Century) [in:] Macedonia, Land, Region, Borderland. Conception and academic editing Jolanta Sujecka. Wydawnictwo DiG, pp.: 105-136.

Mazower Mark (2004) Salonica City of Ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430-1930. Harper Perninal. London, pp: 421-475.

Snyder Timothy (2012) Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin.

Sujecka Jolanta (2003) Tradycja jako wyznacznik tożsamości narodu (na przykładzie Macedończyków i Bułgarów) [in:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria X Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Ed. Lucjan Suchanek. Warszawa, pp. 187-192.

Sujecka Jolanta (ed.) (2013) Macedonia: Land, Region, Borderland. Wydawnictwo DiG. Warszawa.

Sujecka Jolanta (2015) Conceptualizations of the Balkans [in:] Tanja Zimmerman, Aleksandar Jakir (eds.), Europe and the Balkans. Decades of Europeanization?, Königshausen & Neumann, Würzburg, pp. 47-53.

Sujecka Jolanta (2018) Multilevel Identity in the Balkans. Rafael Moshe Kamhi – Jewish,Macedonian, Bulgarian? [in:] Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday. Ed. by Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina González Caizán. Faculty of ‘ArtesLiberales’ of the University of Warsaw. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. Warsaw, pp. 597-606.

Ossowski Stanisław (1967) Wielogłowy lewiatan a grupa społeczna. O perypetiach w socjologii. [in:] Stanisław Ossowski, Dzieła Volume 4, Warszawa.

Traba Robert (2007) Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia - Olsztyn.

Dr Maciej Falski

6. Border cities? The historical background of the formation of contemporary Slovenian-Italian borderland.

7. Biography as a tool to understand borderland community from below.

8. Different kinds of borders: ethnic, political, sociological. Dalmatia as an example

9. Zamojskie region: from borderland to the 'landscape of absence’

10. Between localness and centralising identities: notion of the cultural heritage.

Bibliography:

Falski M. (2021). ‘Architects of a provincial town’ in: Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938), red. A. Kobylińska i M. Falski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp.119—138.

Falski M. (2020). ‘Slovenian Elites in Trieste and their Role in the Formation of Local Communities’, Acta Poloniae Historica 121, pp. 43-64.

Fitta A. (2015), 'The difficult heritage of multiculturalism: Zamość and Lubartow, two examples from the Lublin region', Space & Form 23:1, 183-194’.

Heritage and the City (2019). Eds. J. Purchla & R. Kusek, Kraków: MCK.

Ivetic Egidio. (2021). Adriatyk: morze i jego cywilizacja. Kraków.

Jauković M. (2014). To Share or to Keep: The Afterlife of Yugoslavia’s Heritage and the Contemporary Heritage Management Practices, Politička misao 5, pp. 80-103.

Klusáková L. (2017). ‘Identifications of Small Peripheral Towns at the Turn of the 21st Century. Cultural Heritage, Use of Historical Examples, and Revitalization Strategies in Comparative Perspective’, Новое прошлое/The New Past 3, pp. 65-80.

Leidulf Mydland & Wera Grahn (2012) Identifying heritage values in local communities, International Journal of Heritage Studies, 18:6, 564-587, DOI: 10.1080/13527258.2011.619554

Maciulewicz, M. (2019). ‘Newcomers and locals. Invisible boundaries among inhabitants of the divided city in the Balkans’. Colloquia Humanistica 8, pp. 203–220.

Matvejević Predrag. Mediterranean breviary [wyd. pol. Brewiarz śródziemnomorski, Sejny 2003].

Multiple Biographies, Transcultural Experience. Colloquia Humanistica 3, 2014.

Neighbourhood as a Cultural and Social Problem. Colloquia Humanistica 4, 2015.

Dr hab. Michał Moch

11. Mapping the contemporary South-Western Asia and Northern Africa. New borders and borderlands. The context of Jewish immigration to Palestine and of the crisis of Judeo-Arabic Culture.

12. Power, land, ethnicity, ethnocracy. Can we talk about modern Israel/Palestine as postcolonial borderlands?

13. Space and separation in conflicted borderlands. Daily experience and artistic representations

14. Popular music on the cultural, ethnic and transnational borderlands of Israel/Palestine, Lebanon and Egypt

15. The idea of Lebanon as a Borderland of the West and the Arab world. Collective myths and political decline.

Bibliography:

Burkhalter, Thomas (2013). Local Music Scenes and Globalization: Transnational Platforms in Beirut. London: Routledge.

Even-Zohar, Itamar (1981). The emergence of a native Hebrew culture in Palestine: 1882–1948. Studies in Zionism: Politics, Society, Culture, 2(2), 167-184.

Gelbman, Alon & Keinan, Ofra (2007). National and transnational borderlanders’ attitudes towards the security fence between Israel and the Palestinian Authority. GeoJournal, 68(4), 279–291.

Gutkowski, Natalia (2021). Bodies that count: Administering multispecies in Palestine/Israel’s borderlands. Environment and Planning E: Nature and Space, 4(1), 135–157.

Hartman, Michelle; Olsaretti, Alessandro (2003). ‘The First Boat and The First Oar’: Inventions of Lebanon in the Writings of Michel Chiha. Radical History Review, Issue 86, pp. 37-65.

Karkabi, Nadeem (2013). Staging Particular Difference: Politics of Space in the Palestinian Alternative Music Scene. Middle East Journal of Culture and Communication, 6/2013, pp. 308-328.

Karkabi, Nadeem (2018), Electro-Dabke: Performing Cosmopolitan Nationalism and Borderless Humanity. Public Culture, volume 30 (1), Duke University Press, pp. 173-196.

Koensler, Alexander (2019). Affective Borderlands: Experiences in Practice of the Neo-Zionist Settling Enterprise in the Israeli Periphery. Psychology of Women Quarterly, 48(5), 38–45.

LeVine, Mark (2022). We'll Play till We Die: Journeys across a Decade of Revolutionary Music in the Muslim World, Oakland: University of California Press, pp. 50–169.

Peteet, Julie (2017). Space and Mobility in Palestine. Bloomington-

Indianapolis: Indiana University Press.

Saada-Ophir, Galit (2006). Borderland Pop: Arab Jewish Musicians and the Politics of Performance. Cultural Anthropology, 21(2), 205–233.

Salibi, Kamal (1988). A House of Many Mansions. History of Lebanon Reconsidered. Berkeley: University of California.

Sand, Shlomo (2009). The Invention of the Jewish People. London–New York: Verso Books (translated from Hebrew, original version: 2008).

Selwyn, Tom (2001). “Landscapes of Separation: Reflections on the symbolism of by-pass roads in Palestine”, in: Bender, Barbara and Winer, Margot (eds). Contested Landscapes: Movement, Exile and Place. Oxford: Berg.

Tzfadia, Erez, Yacobi, Haim (2011). Rethinking Israeli Space: Periphery and Identity. London: Taylor & Francis.

Zerubavel, Yael (2019). Desert in the Promised Land. Stanford: Stanford University Press.

Literatura:

Introductory literature, for general use:

Anderson Benedict (1985), Imagined Communities, London.

Assman Aleida (2013), Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa.

Ben-Ari, Eyal & Bilu, Yoram (eds) (1997). Grasping Land: Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and Experience. New York: State University of New York.

Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.

Burszta Józef (1973), Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa.

Chałasiński Józef (1968), Kultura i naród, Warszawa.

Chlebowczyk Józef (1975), Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu od schyłku XVII w. do początków XX w., Warszawa-Kraków.

Gellner Ernest, (1984), Nations and nationalism, Oxford.

Handke Kwiryna (1993), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.

Handke Kwiryna (ed.) (1997) Kresy – pojęcie i rzeczywistość, Warszawa.

Jaffe-Schagen, Judy (2016). Having and Belonging. Homes and Museums in Israel. New York: Berghahn Books.

Khalidi, Rashid (2010). Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. New York: Columbia University Press.

Kłoskowska Antonina (1990), Narodowe i uniwersalne tendencje w kulturze symbolicznej, “Kultura I Społeczeństwo”, nr 1.

Kłoskowska Antonina (2000), National Cultures at Grass-root Level, University of Washington Continuing Education; 1st Edition (February 1.

Moch Michał (2011), Michał Rőmer – „Polak litewski”, „krajowiec”, spadkobierca tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego [in:] Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, ed. by Jolanta Mędelska & Zofia Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pp. 83-96.

Ossowski Stanisław (1948), Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa.

Pedani Maria Pia (2017), The Ottoman – Venetian Border (15th – 18th Centuries), Hilâl Studi turchi e ottoman 5, ed. by Maria Pia Pedani & Elisabetta Ragagnin, translated by Mariateresa Sala, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing.

Phillips, Christopher (2013). Everyday Arab Identity: The Daily Reproduction of the Arab World, London: Routledge.

Praczyk, Małgorzata (2018). Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na “Ziemiach Odzyskanych”. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM.

Redfield Robert (1961), The little Community and Peasant Society and Culture, Chicago.

Reif-Hülser, Monika (ed.) (2021). Borderlands: negotiating boundaries in post-colonial writing. Leiden: Brill.

Said, Edward (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

Said, Edward (1993). Culture and Imperialism. London: Chatto & Windus, 1st ed.

Smith Anthony (1979), Nationalism in the Twentieth Century, New York.

Smith Anthony (2004), The Antiquity of Nations, Cambridge.

Smolicz Jerzy (1987), Wartości rdzenne i tożsamość kulturowa, “Kultura I Społeczeństwo” nr 1, s. 59-75.

Sternhell, Zeev (1998). The Founding Myths of Israel. Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Straczuk Justyna (2006), Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Monografie FNP Seria Humanistyczna, Wrocław.

Tazbir Janusz (1986), Szlaki kultury polskiej, Warszawa.

Tomaszewski Jerzy (1985), Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.

Traba Robert (1999), Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu. Rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 4.

Yiftachel, Oren (2006). Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Weizman, Eyal (2012). Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation. New York: Verso.

Efekty uczenia się:

The seminar carries out humanistic, social and natural module of education.

Knowledge: the graduate

Understands the historical and cultural context between the Eastern – Central Europe, Mediterranean region and the Balkans. (K_W02)

Abilities: the graduate

Is able to prepare the results of individual work in the form of a structured and argued oral presentation, but should find the topic from the scope of the lecture which was presented as a marginal topic or to present the presented (during the lecture) topic from the other point of view. (K_U01), (K_U06)

Social competences: the graduate

Understands the issues of multiethnicity and multiculturalism. (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Positive grade is conditioned by regular active participation in classes.

The permissible maximum number of absences is 1. Second, third and fourth absence require obtaining credit. In the case of 5 absences credit for the course shall not be awarded.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sujecka
Prowadzący grup: Maciej Falski, Michał Moch, Jolanta Sujecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)