Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą (Historia Kościoła ukraińskiego)"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON358-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: "Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą (Historia Kościoła ukraińskiego)"
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Potrzebna jest ogólna wiedza humanistyczna, podstawowa znajomość historii Ukrainy, Polski oraz Rosji, podstawowa wiedza z zakresu historii Kościoła.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Pełny opis:

Zajęcia są wstępem do poznania historii oraz wybranych tradycji Kościoła na ziemiach Ukrainy i poza jej granicami, z uwzględnieniem zawiłych relacji z Kościołem Matką – Patriarchatem Konstantynopola, Rzymem oraz Patriarchatem Moskiewskim od czasów jego powstania. Ruś Kijowska przyjęła chrześcijaństwo w formie bizantyńskiej. Kościół początkowo znajdował się w jurysdykcji patriarchy ekumenicznego. Od XIV wieku większość Rusinów znajdowała się pod polityczną kontrolą katolickiej Litwy. Kościół ruski w 1439 roku przystąpił do unii z Rzymem. Po czasie unia ta została odrzucona. Unia brzeska zawarta w 1596 roku podzieliła ostatecznie ten Kościół na dwie wspólnoty: prawosławną i greckokatolicką. W 1686 roku Prawosławna Metropolia Kijowska przeszła spod jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola pod zwierzchnictwo Patriarchatu Moskiewskiego. XX wiek był poszukiwaniem drogi do autokefalii ukraińskiego Kościoła. Aż do końca 2018 roku istniały trzy prawosławne wspólnoty. Ostatecznie Kościół ukraiński otrzymał autokefalię od Patriarchatu Ekumenicznego w 2019 roku, co jednak nie zażegnało sporów w łonie tego Kościoła. Na zajęciach studenci poznają historię oraz tradycje Kościoła ukraińskiego. Omówiona zostanie sytuacja obecna ukraińskich Kościołów, a także historia diaspory ukraińskiej na zachodzie Europy oraz w Ameryce, najważniejsze ośrodki monastyczne. Pomocą w rozważaniach podczas zajęć służyć będzie wybrana literatura przedmiotu, wskazane dzieła literackie, przykłady ikonografii oraz architektury religijnej.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Uczestnicy będą przez wykładowcę zobowiązani przygotowywać się do następnych zajęć, zapoznając się z literaturą przedmiotu. Przy zaliczeniu zajęć będą brane pod uwagę następujące elementy: odpowiedź ustna na ocenę, dotycząca omawianych podczas zajęć zagadnień, obecność (możliwe 2 nieobecności w ciągu semestru) i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura:

-Budziak G., Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat konstantynopolski i geneza unii brzeskiej, Lublin 2008

-Halecki O., Od unii florenckiej do unii brzeskiej, t.1-2, Lublin 1997

-Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny

nowoczesnego narodu, Kotyńska (tłum.), Lublin 2000

-Jakowenko N., Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Kotyńska (tłum.), Warszawa 2011

-Kuczara K., Grecy w Kościołach Wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621), Poznań 2012

-Mironowicz A., Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001

- Roberson R.G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, Kraków 2005

-Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa, red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kępiński, Kraków 1994

Єдина помісна Українська Православна Церкваhttps://www.pomisna.info/

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu historii oraz obrzędowości Kościołów tradycji ukraińskiej

- zna podstawowe zasady wiary Kościoła prawosławnego oraz katolickiego

- zna wybraną terminologią w języku polskim oraz ukraińskim

- posiada podstawową wiedzę z zakresu historii, bizantyńskiej obrzędowościoraz teologii

- zna przyczyny zawiązywania unii kościelnych np. unii brzeskiej

- posiada podstawową wiedzę na tematKościołów ukraińskich i ich miejsc kultu

- rozróżnia terminy: Metropolia Kijowska, Patriarchat Ekumeniczny, Patriarchat Moskiewski, autokefalia, wyznanie, obrządek.

W zakresie umiejętności:

- potrafi przygotować referat na wskazany przez prowadzącego temat

- bierze udział w dyskusji na wybrane tematy dotyczące analizowanych zagadnień

- wykorzystuje znajomość terminologii przedmiotowych zagadnień

w wypowiedziach:

- korzysta z wybranych tekstów kultury dla uzasadnienia własnego stanowiska na określony temat

- w wypowiedziach posługuje się określoną w przedmiocie terminologią

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest otwarty na dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny.

- wykazuje postawę otwartą na różnorodną kulturę poszczególnych narodów i grup etnicznych, rozumiejąc w kontekście historycznym nadanie autokefalii, zawiązywanie poszczególnych unii kościelnych

-rozumie zasady tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuczara
Prowadzący grup: Konrad Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.