Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka i zwierzęta pozaludzkie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-EZP23-S-BE
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka i zwierzęta pozaludzkie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Refleksja etyczna nad relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi sięga początków filozofii. Przez wieki rozważania te sytuowały się jednak na jej odległych peryferiach. Dziś etyka zwierząt (animal ethics) obejmuje całe spektrum zagadnień, a sam termin rozumiany jest szeroko, wykraczając poza dział etyki skupiony na badaniu relacji człowiek−inne zwierzęta.

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej oraz narzędzi pojęciowych i metodologicznych niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania zagadnień z obszaru etyki zwierząt. Drugim celem jest rozwijanie zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do rozwiązywania problemów etycznych wiążących się z relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi.

Pełny opis:

Refleksja etyczna nad relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi sięga początków filozofii. Przez wieki rozważania te sytuowały się jednak na jej odległych peryferiach. Dziś etyka zwierząt (animal ethics) obejmuje całe spektrum zagadnień, a sam termin rozumiany jest szeroko, wykraczając poza dział etyki skupiony na badaniu relacji człowiek−inne zwierzęta.

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej oraz narzędzi pojęciowych i metodologicznych niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania zagadnień z obszaru etyki zwierząt. Drugim celem jest rozwijanie zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do rozwiązywania problemów etycznych wiążących się z relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne (liczba zagadnień nie jest równoznaczna z liczbą zajęć):

I RAMY TEORETYCZNE

1. Historyczne teorie statusu moralnego zwierząt

2. Współczesne teorie statusu moralnego zwierząt – cz. 1.: utylitaryzm XX/XXI w.

3. Współczesne teorie statusu moralnego zwierząt – cz. 2.: teorie praw i abolicjonizm

4. Współczesne teorie statusu moralnego zwierząt – cz. 3.: teorie feministyczne

5. Współczesne teorie statusu moralnego zwierząt – cz. 4.: przeciw istotności moralnej zwierząt

6. Świadomość, samoświadomość, autonomia zwierząt – cz. 1.: biologia, etologia poznawcza, kognitywistyka

7. Świadomość, samoświadomość, autonomia zwierząt – cz. 2.: empiria i teoria

II DEMOKRACJA A SPRAWA ZWIERZĄT

8. Prawa zwierząt vs dobrostan zwierząt

9. Aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej

10. Międzygatunkowa teoria polityczna?

III PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT

11. Etyczne aspekty udomowienia zwierząt

12. Etyczne aspekty weterynarii

13. Etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt w przemyśle spożywczym

14. Etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt w przemyśle odzieżowym

15. Etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt w przemyśle rozrywkowym

Literatura:

Podstawowe źródła literatury (w porządku alfabetycznym):

--- Adams, Carol J., The Sexual Politics of Meat: A Feminist Vegetarian Critical Theory, [Twentieth Anniversary Edition], Continuum, New York, London 2010.

--- Carruthers, Peter, Against the Moral Standing of Animals, http://faculty.philosophy.umd.edu/pcarruthers/The%20Animals%20Issue.pdf.

--- DeGrazia, David, Moral Status As a Matter of Degree?, “The Southern Journal of Philosophy”, 2008, 46 (2), s. 181–198.

--- Donaldson, Sue, Will Kymlicka, Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, przeł. Maria Wańkowicz, Michał Stefański, Oficyna 21, Warszawa 2018

--- Encyclopedia of animal rights and animal welfare, ed. Marc Bekoff, wstęp Jane Goodall [2nd ed.], Greenwood, Santa Barbara 2009.

--- Feinberg, Joel, Obowiązki człowieka i prawa zwierząt, tłum. Zbigniew Szawarski, „ETYKA” 1980, 18 (grudzień), s. 11–38.

--- Francione, Gary L., Animals as Persons. Essays on the Abolition of Animal Exploitation, New York: Columbia University Press, 2008.

--- Probucka, Dorota, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, wyd. Universitas, Kraków 2013.

--- Regan, Tom, Prawa i krzywda zwierząt [tyt. oryg. Animal Rights and Human Wrongs], tłum. Zygmunt Nierada, „ETYKA” 1980, 18, s. 87–118.

--- Sprawiedliwość dla zwierząt, red. nauk. Barbara Błońska, Włodzimierz Gogłoza, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Poznań 2017.

Teksty w języku polskim lub angielskim. Objętość literatury obowiązkowej nie przekracza 30 stron tygodniowo

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student w pogłębionym stopniu zna i rozumie:

- rolę etyki i bioetyki w debacie społecznej dotyczącej relacji między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi;

- terminologię stosowaną w dyskusjach z zakresu etyki zwierząt;

- naczelne zagadnienia i problemy z zakresu etyki zwierząt, główne stanowiska filozoficzne, podejścia aksjologiczne, normatywne oraz strategie argumentacyjne stosowane we współczesnej debacie dotyczącej praktyk stosowanych wobec zwierząt pozaludzkich;

- znaczenie czynników społeczno-kulturowych, prawnych i historycznych w debacie dotyczącej statusu moralnego zwierząt innych niż człowiek.

Nabyte umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:

- identyfikować i analizować problemy i konflikty etyczne występujące w relacji między człowiekiem a innymi zwierzętami;

- krytycznie analizować poglądy i argumenty innych autorów, w tym pozostałych uczestników zajęć, oraz zalecane lektury z zakresu tematyki seminarium;

- przygotowywać pisemną analizę krytyczną tekstu z zakresu tematyki seminarium;

- przygotować i wygłosić wystąpienie ustne z zakresu tematyki seminarium.

Nabyte kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu przedmiotu student jest gotów do:

- krytycznego oceniania pozyskiwanych informacji i odbieranych treści;

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu etyki i bioetyki oraz edukacji bioetycznej w rozwiązywaniu problemów, wiążących się z relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi;

- dostrzegania problemów i wyzwań etycznych związanych z własną pracą badawczą i zawodową oraz przestrzegania, rozwijania i promowania etycznych standardów tej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Na finalną ocenę składa się:

(1) przygotowanie do zajęć oraz aktywny, konstruktywny udział w dyskusjach i pracach na zajęciach – 50 %

(2) przygotowanie i wygłoszenie referatu – 25%

(3) przygotowanie pisemnej analizy przypadku z zakresu tematyki seminarium – 25%

Obecność będzie sprawdzana na każdych zajęciach. Dopuszczalne są dwie (2) nieobecności w semestrze. Uzyskanie oceny bardzo dobrej (5) będzie wymagać od studentki/studenta systematycznej aktywności na zajęciach, przygotowania bardzo dobrej prezentacji ustnej i pracy pisemnej, ujawniających dogłębne zrozumienie omawianych pojęć, problemów oraz zasad etycznych, a także posiadanie umiejętności identyfikowania, analizowania i dokonywania etycznej oceny dylematów związanych z praktykami stosowanymi wobec zwierząt pozaludzkich.

Prowadząca zastrzega sobie możliwość wystawienia oceny celującej najlepszej osobie w grupie, jeśli ta będzie równocześnie spełniać kryteria konieczne uzyskania oceny bardzo dobrej.

Skala ocen: 100-90% - 5,0; 89-85% - 4,5; 84-75% - 4,0; 74-70% - 3,5; 69-60% - 3,0; 59-0% - 2,0

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wysocka-Andrusiewicz
Prowadzący grup: Joanna Wysocka-Andrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)