Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i projektowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-PPO Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Programowanie i projektowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania: zaliczenie Wstępu do Informatyki

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw projektowania i programowania obiektowego. Programowanie w Javie jako przykładowym języku obiektowym.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium studenci piszą szereg małych programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisują swoje rozwiązania w przyjętej notacji projektowej.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (wykład) + 30h (laboratorium) + 90h pracy własnej.

- Obiektowe modelowanie dziedziny

- Wprowadzenie do UMLa

- Wprowadzenie do programowania obiektowego

- Podstawy programowania obiektowego w Javie

- Ochrona danych, kapsułkowanie

- Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów

- Dziedziczenie i polimorfizm

- Interfejsy

- Wyjątki

- Typy uogólnione i kolekcje

- Strumienie, serializacja

- Wzorce projektowe

Literatura:

J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, The Java Language Specification, Java SE 8 Edition, Addison-Wesley Professional, 1st ed., 2014.

J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A. Buckley, D. Smith, G.Bierman, The Java Language Specification, Java SE 16 Edition, https://docs.oracle.com/javase/specs/, 2021.

G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 2017.

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition), Prentice Hall, 3rd ed., 2004.

B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, 4th ed., 2006.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia projektowania i programowania obiektowego [K_W08, K_W19, K_W25]

Nabyte umiejętności:

Student potrafi tworzyć proste diagramy klas oraz kompilować i uruchamiać programy w Javie [K_U02, K_U07, K_U13, K_U37, K_U45]

Nabyte kompetencje społeczne:

Kompetencje niezbędne przy tworzeniu oprogramowania i w pracy naukowej [K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K08, K_K11, K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się (należy wypisać wszystkie metody, np. egzamin ustny, egzamin opisowy, projekt grupowy, projekt zespołowy, sprawozdanie z pracy laboratoryjnej, kolokwium, zadania domowe, kartkówki): Egzamin pisemny. Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane za rozwiązania zadań programistycznych.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga (np. wygłoszenie referatu 50%, prace domowe 50% albo egzamin 100%): Końcowa ocena zostanie wyliczona wg wzoru:

L + max((3/2) * E, E + K)

gdzie:

L - liczba punktów z laboratorium (0..20),

K - liczba punktów z klasówki (0..20),

E - liczba punktów z egzaminu (0..40).

c) W wypadku egzaminu – warunki przystąpienia do egzaminu (np. zaliczenie ćwiczeń, można nie stawiać warunków): Zaliczenie ćwiczeń: K > 8 ∧ L > 10

d) W wypadku egzaminu – czy przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym powoduje utratę prawa do przystąpienia do egzaminy w głównej sesji egzaminacyjnej: tak

e) Semestralna liczba dopuszczalnych nieobecności zajęciach oraz w wypadkach, których to dotyczy, sposoby ich zaliczania.: 3

f) Skala ocen: 5 (bdb.) – od 72p., 4+ (db. plus) – od 66p., 4 (db.) – od 60p., 3+ (dst. plus) - od 54p., 3 – (dst.) od 48p. (60%), 2 – (ndst.) mniej niż 60%

g) Warunki dopuszczenia do poprawy (w wypadku egzaminu dotyczy jedynie oceny pozytywnej, w wypadku zajęć niekończących się egzaminem dotyczy zarówno oceny negatywnej, jak i pozytywnej, można nie dopuszczać do poprawy). reguły pisania bez zmian, punkty z klasówki poprawkowej zastępują punkty z pierwszego terminu klasówki, do egzaminu poprawkowego może przystąpić każdy, kto ma zaliczone ćwiczenia (tzn. nawet bez 8 punktów z klasówki)..

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Janusz Jabłonowski, Julian Salamanca Tellez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.