Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PED-DESP2-C
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka etyki w szkole podstawowej II
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach II będziemy kontynuować Lipmanowskie dociekania oraz zapoznamy się z kilkoma innymi „technikami” uczenia filozofii . Goście będą pokazywać z różnych perspektyw , jak radzą sobie z wieloma „problemami” pojawiającymi się na lekcji.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach II będziemy kontynuować Lipmanowskie dociekania oraz zapoznamy się z kilkoma innymi „technikami” uczenia filozofii . Goście będą pokazywać z różnych perspektyw , jak radzą sobie z wieloma „problemami” pojawiającymi się na lekcji.

Konflikty we współczesnej szkole. Przemoc w szkole. Pojęcie programu ukrytego (hidden curriculum). Metody podawcze i metody aktywizujące w nauczaniu. Wpływ przestrzeni klasowej na przebieg dyskusji filozoficznej. Rola nauczyciela w przebiegu dyskusji filozoficznej. Debata oksfordzka w nauczaniu argumentacji. Rola filmu w kształtowaniu wrażliwości moralnej. Nauczanie etyki poprzez studium przypadku (case – studies). Współczesne media w nauczaniu podstawowych pojęć filozoficznych

Będziemy zapraszać różnych gości specjalizujących się w różnorodnym podejściu do tematu, m.in.:

Słuchanie w filozofowaniu dr hab. M. Przanowska,

Wartościowanie w filozofowaniu: prof. A. Pobojewska,

Studium przypadku w filozofowaniu dr A. Łagodzka,

Interaktywność w filozofowaniu dr W. Rutkiewicz

Drama w filozofowaniu A. Szymaszczyk

Literatura:

Pobojewska A. 2012. Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” R. 21, nr 3 (83), s. 351–36.

Pobojewska A. red 2012, Filozofia edukacja interaktywna. Metody, środki, scenariusze. Stentor

Łagodzka A. 2014. Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, „Analiza i Egzystencja”, nr 16.

Zdunowski Z. 2009. Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu Mathew Lipmana. Filozofia w szkole, „Analiza i Egzystencja”, nr 10.

Elwich B. Łagodzka A. red. Filozofia dla Dzieci. Wybór artykułów. 1996. Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Hessen B. 1997 Najdziwniejsze krzesło świata. Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Depta-Marel D. 2015 Samozapytywanie..Kwartalnik Pedagogiczny Nr 2–3(236–237).

Lipman M. Sharp. M. Oscanyan. F.S, 2008, Filozofia w szkole, CODN

Piłat R. 1993. Filozofia w szkole, „Edukacja i Dialog”, nr 8.

Piłat R. 1992. Filozofia dla dzieci, „Edukacja i Dialog”, nr 7.

Gutowska K. 1993. Kurs „Filozofii dla dzieci”, „Edukacja Filozoficzna”, nr 15;

Ricoeur P. Podług Nadziei. 1991 PAX, fragm. Trwoga rzeczywista i złudna

Przanowska M. Namysł humanistyczny – zmysł pedagogiczny. Potencjał twórczy naśladowania wzorów a zmysłowość pedagogiki humanistycznej 2017

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- rozumienie istoty, założeń, celów i metod edukacji filozoficznej w kontekście aktualnej podstawy programowej;

- rozumienie różnych form przekazu treści filozoficznych – od transmisji wiedzy do uprawiania filozofii „per se”.

- świadomość roli i zadań nauczyciela filozofii;

- znajomość różnych form oceny pracy uczniów z uwzględnieniem specyfiki nauczania filozofii;

- rozumienie znaczenia filozofii dla kształtowania intelektualnych i osobowościowych kompetencji ucznia.

Nabyte umiejętności:

- augmentatywnej oceny prezentowanych teorii i i metod ich praktycznego zastosowania

- kształtowania indywidualnego warsztatu pracy nauczyciela filozofii,;

- metod prowadzenia zajęć z filozofii z wykorzystaniem różnorodnych form pracy,

- prowadzenia zajęć z grupą, jak i nauczania zindywidualizowanego;

- umiejętności oceny i doboru programu nauczania, podręczników i pomocy naukowych w zależności od profilu szkoły czy poziomu nauczania;

- diagnozowania poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, zgodnie z wytycznymi programowymi.

Nabyte kompetencje społeczne:

- integrowanie procesu nauczania filozofii z całością procesu edukacyjno-wychowawczego;

- współpracy z nauczycielami innych przedmiotów (cooperative teaching) ,

- wykorzystywanie w pracy dydaktycznej dostępnych zasobów kultury;

- budowanie wśród uczniów kultury uczenia się;

- współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na warsztatach, napisanie konspektu lekcji oraz samodzielne przeprowadzenie zajęć.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łukomska
Prowadzący grup: Dominika Depta-Marel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)