Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-PED-DFSPP-W
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ze specjalizacji pedagogicznej organizowane przez Wydział Filozofii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych kierunków współczesnej filozofii edukacji w relacji do nauczania filozofii w szkołach. Nacisk położony zostanie na epistemiczne, moralne i społeczne cele edukacji w odniesieniu do edukacji filozoficznej na poszczególnych etapach nauczania. Pokazane będzie znaczenie edukacji filozoficznej w budowaniu autonomii myślenia, rozwijaniu postawy etycznej, wrażliwości estetycznej i kultury ciągłego kształcenia.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zaprezentowanie kluczowych metafilozoficznych zagadnień, które wpływają na kształtowanie praktyki nauczania filozofii w szkole: idei filozofii jako intelektualnej sprawności, intelektualnej cnoty, filozofii jako kulturowej inicjacji jak również filozofii jako sposobu życia, mądrości ukierunkowanej na praktykę społeczną i doświadczenie egzystencjalne. Pokazane zostaną potencjalne konsekwencji różnego rozumienia filozofii i różnych tradycji filozoficznych dla procesu dydaktycznego.

Przedstawione będą konwencjonalne i niekonwencjonalne formy przekazu treści filozoficznych i rozwiązywania filozoficznych sporów, takie jak, eksperyment myślowy, różne formy burzy mózgów, rola pytań otwartych, argument analityczny, argument wizualny, debata, „position paper”, filozoficzny „coaching and counseling”.

Omawiana będzie różnica między logicznym i historycznym modelem uczenia filozofii. Dyskutowane będzie znaczenie przestrzeni edukacyjnej dla przekazu treści nauczania, w tym znaczenie przestrzeni e-learningowej, w budowaniu uczniowskiej społeczności poszukującej (community of inquiry) i wspierającej (cooperative learning). Nakreślone będą różne formy diagnozowania i oceniania efektów nauczania poprzez monitorowanie poziomu krytycznego i analitycznego myślenia. Ukazana zostanie aktualność historycznych paradygmatów myślenia filozoficznego dla rozwiązywania problemów współczesnych poprzez integrowanie treści filozoficznych z innymi przedmiotami nauczanymi na danym poziomie edukacyjnym.

W metodyce nauczania filozofii będzie eksponowana rola kompetencji epistemicznych i aksjologicznych jakie może osiągnąć uczeń w czasie zajęć z filozofii – rozumienie i umiejętność interpretacji historycznej tradycji filozoficznej, otwartość intelektualna, intelektualne sprawności i nawyki z zakresu analitycznego i krytycznego myślenia, oraz kształtowanie postaw humanistycznych i prospołecznych.

Literatura:

Podstawowe publikacje:

- Podstawa programowa nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej.

- Harvey Siegel, Myślenie Krytyczne i Indoktrynacja, Wydawnictwo UKW, 2019.

- Timothy Williamson, O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia, PWN, 2019.

- Gilles Deleuze i Félix Guattari, Co to jest filozofia?, Słowo/Obraz terytoria, 2000.

- Peter Boghossian & James Lindsay, How to Have Impossible Conversations, Hachette Books, 2019.

Inne lektury będą uzgadniane indywidualnie ze studentami.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- rozumienie istoty, założeń, celów i metod edukacji filozoficznej w kontekście aktualnej podstawy programowej;

- znajomość współczesnych teorii nauczania filozofii;

- rozumienie różnych form przekazu treści filozoficznych – od transmisji wiedzy do uprawiania filozofii „per se”.

- świadomość roli i zadań nauczyciela filozofii;

- znajomość różnych form oceny pracy uczniów z uwzględnieniem specyfiki nauczania filozofii;

- rozumienie znaczenia filozofii dla kształtowania intelektualnych i osobowościowych kompetencji ucznia.

Nabyte umiejętności:

- argumentatywnej oceny prezentowanych teorii i i metod ich praktycznego zastosowania

- kształtowania indywidualnego warsztatu pracy nauczyciela filozofii,;

- metod prowadzenia zajęć z filozofii z wykorzystaniem różnorodnych form pracy,

- prowadzenia zajęć z grupą, jak i nauczania zindywidualizowanego;

- umiejętności oceny i doboru programu nauczania, podręczników i pomocy naukowych w zależności od profilu szkoły czy poziomu nauczania;

- diagnozowania poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, zgodnie z wytycznymi programowymi.

Nabyte kompetencje społeczne:

- integrowanie procesu nauczania filozofii z całością procesu edukacyjno-wychowawczego;

- współpracy z nauczycielami innych przedmiotów (cooperative teaching) ,

- wykorzystywanie w pracy dydaktycznej dostępnych zasobów kultury;

- budowanie wśród uczniów kultury uczenia się;

- współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszym wykładzie udostępnione będą rubryki określające szczegółowe kryteria oceny.

Poziom intelektualnego zaangażowania studentów będzie sprawdzany w trzech formach:

(a) Ocena wstępna (ex-ante) - na podstawie rozmowy na pierwszym wykładzie określone zostaną poziom znajomości zagadnień dydaktycznych w odniesieniu do nauczania filozofii i poziom doświadczenia praktycznego studentów.

(b )Ocena kształtująca, opisowa - w trakcie trwania semestru przyswojenie materiału będzie szacowane na podstawie poziomu krótkich dyskusji w czasie wykładu i krótkiego eseju (max. 1000 słów).

(c) Ocena podsumowująca, numeryczna (ex-post) - Egzamin ustny, oparty o pracę pisemną (esej). ostateczna ocena będzie określona na podstawie pracy pisemnej, napisanej na zadany temat i opartej o korektę wcześniejszego eseju, i zaliczenie ustne.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łukomska
Prowadzący grup: Ewa Bogusz-Bołtuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)